Some tests involving futures-rs
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

36 lines
468B

 1. CARGO = cargo +$(TOOLCHAIN)
 2. TOOLCHAIN = nightly
 3. .PHONY: all bench build check clean doc install publish run test update
 4. all: build
 5. bench:
 6. @$(CARGO) bench
 7. build:
 8. @env TERM=xterm-256color $(CARGO) build --color=always 2>&1; $(CARGO) build 2> cargo.out 1>/dev/null
 9. check: build test
 10. clean:
 11. @$(CARGO) clean
 12. doc:
 13. @$(CARGO) doc
 14. install:
 15. @$(CARGO) install
 16. publish:
 17. @$(CARGO) publish
 18. run: build
 19. @$(CARGO) run
 20. test:
 21. @$(CARGO) test
 22. update:
 23. @$(CARGO) update