Meson WrapDB for Google's cityhash.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

ltmain.sh 276KB


 1. # libtool (GNU libtool) 2.4
 2. # Written by Gordon Matzigkeit <gord@gnu.ai.mit.edu>, 1996
 3. # Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006,
 4. # 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
 5. # This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
 6. # warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 7. # GNU Libtool is free software; you can redistribute it and/or modify
 8. # it under the terms of the GNU General Public License as published by
 9. # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 10. # (at your option) any later version.
 11. #
 12. # As a special exception to the GNU General Public License,
 13. # if you distribute this file as part of a program or library that
 14. # is built using GNU Libtool, you may include this file under the
 15. # same distribution terms that you use for the rest of that program.
 16. #
 17. # GNU Libtool is distributed in the hope that it will be useful, but
 18. # WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 19. # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 20. # General Public License for more details.
 21. #
 22. # You should have received a copy of the GNU General Public License
 23. # along with GNU Libtool; see the file COPYING. If not, a copy
 24. # can be downloaded from http://www.gnu.org/licenses/gpl.html,
 25. # or obtained by writing to the Free Software Foundation, Inc.,
 26. # 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
 27. # Usage: $progname [OPTION]... [MODE-ARG]...
 28. #
 29. # Provide generalized library-building support services.
 30. #
 31. # --config show all configuration variables
 32. # --debug enable verbose shell tracing
 33. # -n, --dry-run display commands without modifying any files
 34. # --features display basic configuration information and exit
 35. # --mode=MODE use operation mode MODE
 36. # --preserve-dup-deps don't remove duplicate dependency libraries
 37. # --quiet, --silent don't print informational messages
 38. # --no-quiet, --no-silent
 39. # print informational messages (default)
 40. # --tag=TAG use configuration variables from tag TAG
 41. # -v, --verbose print more informational messages than default
 42. # --no-verbose don't print the extra informational messages
 43. # --version print version information
 44. # -h, --help, --help-all print short, long, or detailed help message
 45. #
 46. # MODE must be one of the following:
 47. #
 48. # clean remove files from the build directory
 49. # compile compile a source file into a libtool object
 50. # execute automatically set library path, then run a program
 51. # finish complete the installation of libtool libraries
 52. # install install libraries or executables
 53. # link create a library or an executable
 54. # uninstall remove libraries from an installed directory
 55. #
 56. # MODE-ARGS vary depending on the MODE. When passed as first option,
 57. # `--mode=MODE' may be abbreviated as `MODE' or a unique abbreviation of that.
 58. # Try `$progname --help --mode=MODE' for a more detailed description of MODE.
 59. #
 60. # When reporting a bug, please describe a test case to reproduce it and
 61. # include the following information:
 62. #
 63. # host-triplet: $host
 64. # shell: $SHELL
 65. # compiler: $LTCC
 66. # compiler flags: $LTCFLAGS
 67. # linker: $LD (gnu? $with_gnu_ld)
 68. # $progname: (GNU libtool) 2.4
 69. # automake: $automake_version
 70. # autoconf: $autoconf_version
 71. #
 72. # Report bugs to <bug-libtool@gnu.org>.
 73. # GNU libtool home page: <http://www.gnu.org/software/libtool/>.
 74. # General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>.
 75. PROGRAM=libtool
 76. PACKAGE=libtool
 77. VERSION=2.4
 78. TIMESTAMP=""
 79. package_revision=1.3293
 80. # Be Bourne compatible
 81. if test -n "${ZSH_VERSION+set}" && (emulate sh) >/dev/null 2>&1; then
 82. emulate sh
 83. NULLCMD=:
 84. # Zsh 3.x and 4.x performs word splitting on ${1+"$@"}, which
 85. # is contrary to our usage. Disable this feature.
 86. alias -g '${1+"$@"}'='"$@"'
 87. setopt NO_GLOB_SUBST
 88. else
 89. case `(set -o) 2>/dev/null` in *posix*) set -o posix;; esac
 90. fi
 91. BIN_SH=xpg4; export BIN_SH # for Tru64
 92. DUALCASE=1; export DUALCASE # for MKS sh
 93. # A function that is used when there is no print builtin or printf.
 94. func_fallback_echo ()
 95. {
 96. eval 'cat <<_LTECHO_EOF
 97. $1
 98. _LTECHO_EOF'
 99. }
 100. # NLS nuisances: We save the old values to restore during execute mode.
 101. lt_user_locale=
 102. lt_safe_locale=
 103. for lt_var in LANG LANGUAGE LC_ALL LC_CTYPE LC_COLLATE LC_MESSAGES
 104. do
 105. eval "if test \"\${$lt_var+set}\" = set; then
 106. save_$lt_var=\$$lt_var
 107. $lt_var=C
 108. export $lt_var
 109. lt_user_locale=\"$lt_var=\\\$save_\$lt_var; \$lt_user_locale\"
 110. lt_safe_locale=\"$lt_var=C; \$lt_safe_locale\"
 111. fi"
 112. done
 113. LC_ALL=C
 114. LANGUAGE=C
 115. export LANGUAGE LC_ALL
 116. $lt_unset CDPATH
 117. # Work around backward compatibility issue on IRIX 6.5. On IRIX 6.4+, sh
 118. # is ksh but when the shell is invoked as "sh" and the current value of
 119. # the _XPG environment variable is not equal to 1 (one), the special
 120. # positional parameter $0, within a function call, is the name of the
 121. # function.
 122. progpath="$0"
 123. : ${CP="cp -f"}
 124. test "${ECHO+set}" = set || ECHO=${as_echo-'printf %s\n'}
 125. : ${EGREP="grep -E"}
 126. : ${FGREP="grep -F"}
 127. : ${GREP="grep"}
 128. : ${LN_S="ln -s"}
 129. : ${MAKE="make"}
 130. : ${MKDIR="mkdir"}
 131. : ${MV="mv -f"}
 132. : ${RM="rm -f"}
 133. : ${SED="sed"}
 134. : ${SHELL="${CONFIG_SHELL-/bin/sh}"}
 135. : ${Xsed="$SED -e 1s/^X//"}
 136. # Global variables:
 137. EXIT_SUCCESS=0
 138. EXIT_FAILURE=1
 139. EXIT_MISMATCH=63 # $? = 63 is used to indicate version mismatch to missing.
 140. EXIT_SKIP=77 # $? = 77 is used to indicate a skipped test to automake.
 141. exit_status=$EXIT_SUCCESS
 142. # Make sure IFS has a sensible default
 143. lt_nl='
 144. '
 145. IFS=" $lt_nl"
 146. dirname="s,/[^/]*$,,"
 147. basename="s,^.*/,,"
 148. # func_dirname file append nondir_replacement
 149. # Compute the dirname of FILE. If nonempty, add APPEND to the result,
 150. # otherwise set result to NONDIR_REPLACEMENT.
 151. func_dirname ()
 152. {
 153. func_dirname_result=`$ECHO "${1}" | $SED "$dirname"`
 154. if test "X$func_dirname_result" = "X${1}"; then
 155. func_dirname_result="${3}"
 156. else
 157. func_dirname_result="$func_dirname_result${2}"
 158. fi
 159. } # func_dirname may be replaced by extended shell implementation
 160. # func_basename file
 161. func_basename ()
 162. {
 163. func_basename_result=`$ECHO "${1}" | $SED "$basename"`
 164. } # func_basename may be replaced by extended shell implementation
 165. # func_dirname_and_basename file append nondir_replacement
 166. # perform func_basename and func_dirname in a single function
 167. # call:
 168. # dirname: Compute the dirname of FILE. If nonempty,
 169. # add APPEND to the result, otherwise set result
 170. # to NONDIR_REPLACEMENT.
 171. # value returned in "$func_dirname_result"
 172. # basename: Compute filename of FILE.
 173. # value retuned in "$func_basename_result"
 174. # Implementation must be kept synchronized with func_dirname
 175. # and func_basename. For efficiency, we do not delegate to
 176. # those functions but instead duplicate the functionality here.
 177. func_dirname_and_basename ()
 178. {
 179. # Extract subdirectory from the argument.
 180. func_dirname_result=`$ECHO "${1}" | $SED -e "$dirname"`
 181. if test "X$func_dirname_result" = "X${1}"; then
 182. func_dirname_result="${3}"
 183. else
 184. func_dirname_result="$func_dirname_result${2}"
 185. fi
 186. func_basename_result=`$ECHO "${1}" | $SED -e "$basename"`
 187. } # func_dirname_and_basename may be replaced by extended shell implementation
 188. # func_stripname prefix suffix name
 189. # strip PREFIX and SUFFIX off of NAME.
 190. # PREFIX and SUFFIX must not contain globbing or regex special
 191. # characters, hashes, percent signs, but SUFFIX may contain a leading
 192. # dot (in which case that matches only a dot).
 193. # func_strip_suffix prefix name
 194. func_stripname ()
 195. {
 196. case ${2} in
 197. .*) func_stripname_result=`$ECHO "${3}" | $SED "s%^${1}%%; s%\\\\${2}\$%%"`;;
 198. *) func_stripname_result=`$ECHO "${3}" | $SED "s%^${1}%%; s%${2}\$%%"`;;
 199. esac
 200. } # func_stripname may be replaced by extended shell implementation
 201. # These SED scripts presuppose an absolute path with a trailing slash.
 202. pathcar='s,^/\([^/]*\).*$,\1,'
 203. pathcdr='s,^/[^/]*,,'
 204. removedotparts=':dotsl
 205. s@/\./@/@g
 206. t dotsl
 207. s,/\.$,/,'
 208. collapseslashes='s@/\{1,\}@/@g'
 209. finalslash='s,/*$,/,'
 210. # func_normal_abspath PATH
 211. # Remove doubled-up and trailing slashes, "." path components,
 212. # and cancel out any ".." path components in PATH after making
 213. # it an absolute path.
 214. # value returned in "$func_normal_abspath_result"
 215. func_normal_abspath ()
 216. {
 217. # Start from root dir and reassemble the path.
 218. func_normal_abspath_result=
 219. func_normal_abspath_tpath=$1
 220. func_normal_abspath_altnamespace=
 221. case $func_normal_abspath_tpath in
 222. "")
 223. # Empty path, that just means $cwd.
 224. func_stripname '' '/' "`pwd`"
 225. func_normal_abspath_result=$func_stripname_result
 226. return
 227. ;;
 228. # The next three entries are used to spot a run of precisely
 229. # two leading slashes without using negated character classes;
 230. # we take advantage of case's first-match behaviour.
 231. ///*)
 232. # Unusual form of absolute path, do nothing.
 233. ;;
 234. //*)
 235. # Not necessarily an ordinary path; POSIX reserves leading '//'
 236. # and for example Cygwin uses it to access remote file shares
 237. # over CIFS/SMB, so we conserve a leading double slash if found.
 238. func_normal_abspath_altnamespace=/
 239. ;;
 240. /*)
 241. # Absolute path, do nothing.
 242. ;;
 243. *)
 244. # Relative path, prepend $cwd.
 245. func_normal_abspath_tpath=`pwd`/$func_normal_abspath_tpath
 246. ;;
 247. esac
 248. # Cancel out all the simple stuff to save iterations. We also want
 249. # the path to end with a slash for ease of parsing, so make sure
 250. # there is one (and only one) here.
 251. func_normal_abspath_tpath=`$ECHO "$func_normal_abspath_tpath" | $SED \
 252. -e "$removedotparts" -e "$collapseslashes" -e "$finalslash"`
 253. while :; do
 254. # Processed it all yet?
 255. if test "$func_normal_abspath_tpath" = / ; then
 256. # If we ascended to the root using ".." the result may be empty now.
 257. if test -z "$func_normal_abspath_result" ; then
 258. func_normal_abspath_result=/
 259. fi
 260. break
 261. fi
 262. func_normal_abspath_tcomponent=`$ECHO "$func_normal_abspath_tpath" | $SED \
 263. -e "$pathcar"`
 264. func_normal_abspath_tpath=`$ECHO "$func_normal_abspath_tpath" | $SED \
 265. -e "$pathcdr"`
 266. # Figure out what to do with it
 267. case $func_normal_abspath_tcomponent in
 268. "")
 269. # Trailing empty path component, ignore it.
 270. ;;
 271. ..)
 272. # Parent dir; strip last assembled component from result.
 273. func_dirname "$func_normal_abspath_result"
 274. func_normal_abspath_result=$func_dirname_result
 275. ;;
 276. *)
 277. # Actual path component, append it.
 278. func_normal_abspath_result=$func_normal_abspath_result/$func_normal_abspath_tcomponent
 279. ;;
 280. esac
 281. done
 282. # Restore leading double-slash if one was found on entry.
 283. func_normal_abspath_result=$func_normal_abspath_altnamespace$func_normal_abspath_result
 284. }
 285. # func_relative_path SRCDIR DSTDIR
 286. # generates a relative path from SRCDIR to DSTDIR, with a trailing
 287. # slash if non-empty, suitable for immediately appending a filename
 288. # without needing to append a separator.
 289. # value returned in "$func_relative_path_result"
 290. func_relative_path ()
 291. {
 292. func_relative_path_result=
 293. func_normal_abspath "$1"
 294. func_relative_path_tlibdir=$func_normal_abspath_result
 295. func_normal_abspath "$2"
 296. func_relative_path_tbindir=$func_normal_abspath_result
 297. # Ascend the tree starting from libdir
 298. while :; do
 299. # check if we have found a prefix of bindir
 300. case $func_relative_path_tbindir in
 301. $func_relative_path_tlibdir)
 302. # found an exact match
 303. func_relative_path_tcancelled=
 304. break
 305. ;;
 306. $func_relative_path_tlibdir*)
 307. # found a matching prefix
 308. func_stripname "$func_relative_path_tlibdir" '' "$func_relative_path_tbindir"
 309. func_relative_path_tcancelled=$func_stripname_result
 310. if test -z "$func_relative_path_result"; then
 311. func_relative_path_result=.
 312. fi
 313. break
 314. ;;
 315. *)
 316. func_dirname $func_relative_path_tlibdir
 317. func_relative_path_tlibdir=${func_dirname_result}
 318. if test "x$func_relative_path_tlibdir" = x ; then
 319. # Have to descend all the way to the root!
 320. func_relative_path_result=../$func_relative_path_result
 321. func_relative_path_tcancelled=$func_relative_path_tbindir
 322. break
 323. fi
 324. func_relative_path_result=../$func_relative_path_result
 325. ;;
 326. esac
 327. done
 328. # Now calculate path; take care to avoid doubling-up slashes.
 329. func_stripname '' '/' "$func_relative_path_result"
 330. func_relative_path_result=$func_stripname_result
 331. func_stripname '/' '/' "$func_relative_path_tcancelled"
 332. if test "x$func_stripname_result" != x ; then
 333. func_relative_path_result=${func_relative_path_result}/${func_stripname_result}
 334. fi
 335. # Normalisation. If bindir is libdir, return empty string,
 336. # else relative path ending with a slash; either way, target
 337. # file name can be directly appended.
 338. if test ! -z "$func_relative_path_result"; then
 339. func_stripname './' '' "$func_relative_path_result/"
 340. func_relative_path_result=$func_stripname_result
 341. fi
 342. }
 343. # The name of this program:
 344. func_dirname_and_basename "$progpath"
 345. progname=$func_basename_result
 346. # Make sure we have an absolute path for reexecution:
 347. case $progpath in
 348. [\\/]*|[A-Za-z]:\\*) ;;
 349. *[\\/]*)
 350. progdir=$func_dirname_result
 351. progdir=`cd "$progdir" && pwd`
 352. progpath="$progdir/$progname"
 353. ;;
 354. *)
 355. save_IFS="$IFS"
 356. IFS=:
 357. for progdir in $PATH; do
 358. IFS="$save_IFS"
 359. test -x "$progdir/$progname" && break
 360. done
 361. IFS="$save_IFS"
 362. test -n "$progdir" || progdir=`pwd`
 363. progpath="$progdir/$progname"
 364. ;;
 365. esac
 366. # Sed substitution that helps us do robust quoting. It backslashifies
 367. # metacharacters that are still active within double-quoted strings.
 368. Xsed="${SED}"' -e 1s/^X//'
 369. sed_quote_subst='s/\([`"$\\]\)/\\\1/g'
 370. # Same as above, but do not quote variable references.
 371. double_quote_subst='s/\(["`\\]\)/\\\1/g'
 372. # Sed substitution that turns a string into a regex matching for the
 373. # string literally.
 374. sed_make_literal_regex='s,[].[^$\\*\/],\\&,g'
 375. # Sed substitution that converts a w32 file name or path
 376. # which contains forward slashes, into one that contains
 377. # (escaped) backslashes. A very naive implementation.
 378. lt_sed_naive_backslashify='s|\\\\*|\\|g;s|/|\\|g;s|\\|\\\\|g'
 379. # Re-`\' parameter expansions in output of double_quote_subst that were
 380. # `\'-ed in input to the same. If an odd number of `\' preceded a '$'
 381. # in input to double_quote_subst, that '$' was protected from expansion.
 382. # Since each input `\' is now two `\'s, look for any number of runs of
 383. # four `\'s followed by two `\'s and then a '$'. `\' that '$'.
 384. bs='\\'
 385. bs2='\\\\'
 386. bs4='\\\\\\\\'
 387. dollar='\$'
 388. sed_double_backslash="\
 389. s/$bs4/&\\
 390. /g
 391. s/^$bs2$dollar/$bs&/
 392. s/\\([^$bs]\\)$bs2$dollar/\\1$bs2$bs$dollar/g
 393. s/\n//g"
 394. # Standard options:
 395. opt_dry_run=false
 396. opt_help=false
 397. opt_quiet=false
 398. opt_verbose=false
 399. opt_warning=:
 400. # func_echo arg...
 401. # Echo program name prefixed message, along with the current mode
 402. # name if it has been set yet.
 403. func_echo ()
 404. {
 405. $ECHO "$progname: ${opt_mode+$opt_mode: }$*"
 406. }
 407. # func_verbose arg...
 408. # Echo program name prefixed message in verbose mode only.
 409. func_verbose ()
 410. {
 411. $opt_verbose && func_echo ${1+"$@"}
 412. # A bug in bash halts the script if the last line of a function
 413. # fails when set -e is in force, so we need another command to
 414. # work around that:
 415. :
 416. }
 417. # func_echo_all arg...
 418. # Invoke $ECHO with all args, space-separated.
 419. func_echo_all ()
 420. {
 421. $ECHO "$*"
 422. }
 423. # func_error arg...
 424. # Echo program name prefixed message to standard error.
 425. func_error ()
 426. {
 427. $ECHO "$progname: ${opt_mode+$opt_mode: }"${1+"$@"} 1>&2
 428. }
 429. # func_warning arg...
 430. # Echo program name prefixed warning message to standard error.
 431. func_warning ()
 432. {
 433. $opt_warning && $ECHO "$progname: ${opt_mode+$opt_mode: }warning: "${1+"$@"} 1>&2
 434. # bash bug again:
 435. :
 436. }
 437. # func_fatal_error arg...
 438. # Echo program name prefixed message to standard error, and exit.
 439. func_fatal_error ()
 440. {
 441. func_error ${1+"$@"}
 442. exit $EXIT_FAILURE
 443. }
 444. # func_fatal_help arg...
 445. # Echo program name prefixed message to standard error, followed by
 446. # a help hint, and exit.
 447. func_fatal_help ()
 448. {
 449. func_error ${1+"$@"}
 450. func_fatal_error "$help"
 451. }
 452. help="Try \`$progname --help' for more information." ## default
 453. # func_grep expression filename
 454. # Check whether EXPRESSION matches any line of FILENAME, without output.
 455. func_grep ()
 456. {
 457. $GREP "$1" "$2" >/dev/null 2>&1
 458. }
 459. # func_mkdir_p directory-path
 460. # Make sure the entire path to DIRECTORY-PATH is available.
 461. func_mkdir_p ()
 462. {
 463. my_directory_path="$1"
 464. my_dir_list=
 465. if test -n "$my_directory_path" && test "$opt_dry_run" != ":"; then
 466. # Protect directory names starting with `-'
 467. case $my_directory_path in
 468. -*) my_directory_path="./$my_directory_path" ;;
 469. esac
 470. # While some portion of DIR does not yet exist...
 471. while test ! -d "$my_directory_path"; do
 472. # ...make a list in topmost first order. Use a colon delimited
 473. # list incase some portion of path contains whitespace.
 474. my_dir_list="$my_directory_path:$my_dir_list"
 475. # If the last portion added has no slash in it, the list is done
 476. case $my_directory_path in */*) ;; *) break ;; esac
 477. # ...otherwise throw away the child directory and loop
 478. my_directory_path=`$ECHO "$my_directory_path" | $SED -e "$dirname"`
 479. done
 480. my_dir_list=`$ECHO "$my_dir_list" | $SED 's,:*$,,'`
 481. save_mkdir_p_IFS="$IFS"; IFS=':'
 482. for my_dir in $my_dir_list; do
 483. IFS="$save_mkdir_p_IFS"
 484. # mkdir can fail with a `File exist' error if two processes
 485. # try to create one of the directories concurrently. Don't
 486. # stop in that case!
 487. $MKDIR "$my_dir" 2>/dev/null || :
 488. done
 489. IFS="$save_mkdir_p_IFS"
 490. # Bail out if we (or some other process) failed to create a directory.
 491. test -d "$my_directory_path" || \
 492. func_fatal_error "Failed to create \`$1'"
 493. fi
 494. }
 495. # func_mktempdir [string]
 496. # Make a temporary directory that won't clash with other running
 497. # libtool processes, and avoids race conditions if possible. If
 498. # given, STRING is the basename for that directory.
 499. func_mktempdir ()
 500. {
 501. my_template="${TMPDIR-/tmp}/${1-$progname}"
 502. if test "$opt_dry_run" = ":"; then
 503. # Return a directory name, but don't create it in dry-run mode
 504. my_tmpdir="${my_template}-$$"
 505. else
 506. # If mktemp works, use that first and foremost
 507. my_tmpdir=`mktemp -d "${my_template}-XXXXXXXX" 2>/dev/null`
 508. if test ! -d "$my_tmpdir"; then
 509. # Failing that, at least try and use $RANDOM to avoid a race
 510. my_tmpdir="${my_template}-${RANDOM-0}$$"
 511. save_mktempdir_umask=`umask`
 512. umask 0077
 513. $MKDIR "$my_tmpdir"
 514. umask $save_mktempdir_umask
 515. fi
 516. # If we're not in dry-run mode, bomb out on failure
 517. test -d "$my_tmpdir" || \
 518. func_fatal_error "cannot create temporary directory \`$my_tmpdir'"
 519. fi
 520. $ECHO "$my_tmpdir"
 521. }
 522. # func_quote_for_eval arg
 523. # Aesthetically quote ARG to be evaled later.
 524. # This function returns two values: FUNC_QUOTE_FOR_EVAL_RESULT
 525. # is double-quoted, suitable for a subsequent eval, whereas
 526. # FUNC_QUOTE_FOR_EVAL_UNQUOTED_RESULT has merely all characters
 527. # which are still active within double quotes backslashified.
 528. func_quote_for_eval ()
 529. {
 530. case $1 in
 531. *[\\\`\"\$]*)
 532. func_quote_for_eval_unquoted_result=`$ECHO "$1" | $SED "$sed_quote_subst"` ;;
 533. *)
 534. func_quote_for_eval_unquoted_result="$1" ;;
 535. esac
 536. case $func_quote_for_eval_unquoted_result in
 537. # Double-quote args containing shell metacharacters to delay
 538. # word splitting, command substitution and and variable
 539. # expansion for a subsequent eval.
 540. # Many Bourne shells cannot handle close brackets correctly
 541. # in scan sets, so we specify it separately.
 542. *[\[\~\#\^\&\*\(\)\{\}\|\;\<\>\?\'\ \ ]*|*]*|"")
 543. func_quote_for_eval_result="\"$func_quote_for_eval_unquoted_result\""
 544. ;;
 545. *)
 546. func_quote_for_eval_result="$func_quote_for_eval_unquoted_result"
 547. esac
 548. }
 549. # func_quote_for_expand arg
 550. # Aesthetically quote ARG to be evaled later; same as above,
 551. # but do not quote variable references.
 552. func_quote_for_expand ()
 553. {
 554. case $1 in
 555. *[\\\`\"]*)
 556. my_arg=`$ECHO "$1" | $SED \
 557. -e "$double_quote_subst" -e "$sed_double_backslash"` ;;
 558. *)
 559. my_arg="$1" ;;
 560. esac
 561. case $my_arg in
 562. # Double-quote args containing shell metacharacters to delay
 563. # word splitting and command substitution for a subsequent eval.
 564. # Many Bourne shells cannot handle close brackets correctly
 565. # in scan sets, so we specify it separately.
 566. *[\[\~\#\^\&\*\(\)\{\}\|\;\<\>\?\'\ \ ]*|*]*|"")
 567. my_arg="\"$my_arg\""
 568. ;;
 569. esac
 570. func_quote_for_expand_result="$my_arg"
 571. }
 572. # func_show_eval cmd [fail_exp]
 573. # Unless opt_silent is true, then output CMD. Then, if opt_dryrun is
 574. # not true, evaluate CMD. If the evaluation of CMD fails, and FAIL_EXP
 575. # is given, then evaluate it.
 576. func_show_eval ()
 577. {
 578. my_cmd="$1"
 579. my_fail_exp="${2-:}"
 580. ${opt_silent-false} || {
 581. func_quote_for_expand "$my_cmd"
 582. eval "func_echo $func_quote_for_expand_result"
 583. }
 584. if ${opt_dry_run-false}; then :; else
 585. eval "$my_cmd"
 586. my_status=$?
 587. if test "$my_status" -eq 0; then :; else
 588. eval "(exit $my_status); $my_fail_exp"
 589. fi
 590. fi
 591. }
 592. # func_show_eval_locale cmd [fail_exp]
 593. # Unless opt_silent is true, then output CMD. Then, if opt_dryrun is
 594. # not true, evaluate CMD. If the evaluation of CMD fails, and FAIL_EXP
 595. # is given, then evaluate it. Use the saved locale for evaluation.
 596. func_show_eval_locale ()
 597. {
 598. my_cmd="$1"
 599. my_fail_exp="${2-:}"
 600. ${opt_silent-false} || {
 601. func_quote_for_expand "$my_cmd"
 602. eval "func_echo $func_quote_for_expand_result"
 603. }
 604. if ${opt_dry_run-false}; then :; else
 605. eval "$lt_user_locale
 606. $my_cmd"
 607. my_status=$?
 608. eval "$lt_safe_locale"
 609. if test "$my_status" -eq 0; then :; else
 610. eval "(exit $my_status); $my_fail_exp"
 611. fi
 612. fi
 613. }
 614. # func_tr_sh
 615. # Turn $1 into a string suitable for a shell variable name.
 616. # Result is stored in $func_tr_sh_result. All characters
 617. # not in the set a-zA-Z0-9_ are replaced with '_'. Further,
 618. # if $1 begins with a digit, a '_' is prepended as well.
 619. func_tr_sh ()
 620. {
 621. case $1 in
 622. [0-9]* | *[!a-zA-Z0-9_]*)
 623. func_tr_sh_result=`$ECHO "$1" | $SED 's/^\([0-9]\)/_\1/; s/[^a-zA-Z0-9_]/_/g'`
 624. ;;
 625. * )
 626. func_tr_sh_result=$1
 627. ;;
 628. esac
 629. }
 630. # func_version
 631. # Echo version message to standard output and exit.
 632. func_version ()
 633. {
 634. $opt_debug
 635. $SED -n '/(C)/!b go
 636. :more
 637. /\./!{
 638. N
 639. s/\n# / /
 640. b more
 641. }
 642. :go
 643. /^# '$PROGRAM' (GNU /,/# warranty; / {
 644. s/^# //
 645. s/^# *$//
 646. s/\((C)\)[ 0-9,-]*\( [1-9][0-9]*\)/\1\2/
 647. p
 648. }' < "$progpath"
 649. exit $?
 650. }
 651. # func_usage
 652. # Echo short help message to standard output and exit.
 653. func_usage ()
 654. {
 655. $opt_debug
 656. $SED -n '/^# Usage:/,/^# *.*--help/ {
 657. s/^# //
 658. s/^# *$//
 659. s/\$progname/'$progname'/
 660. p
 661. }' < "$progpath"
 662. echo
 663. $ECHO "run \`$progname --help | more' for full usage"
 664. exit $?
 665. }
 666. # func_help [NOEXIT]
 667. # Echo long help message to standard output and exit,
 668. # unless 'noexit' is passed as argument.
 669. func_help ()
 670. {
 671. $opt_debug
 672. $SED -n '/^# Usage:/,/# Report bugs to/ {
 673. :print
 674. s/^# //
 675. s/^# *$//
 676. s*\$progname*'$progname'*
 677. s*\$host*'"$host"'*
 678. s*\$SHELL*'"$SHELL"'*
 679. s*\$LTCC*'"$LTCC"'*
 680. s*\$LTCFLAGS*'"$LTCFLAGS"'*
 681. s*\$LD*'"$LD"'*
 682. s/\$with_gnu_ld/'"$with_gnu_ld"'/
 683. s/\$automake_version/'"`(automake --version) 2>/dev/null |$SED 1q`"'/
 684. s/\$autoconf_version/'"`(autoconf --version) 2>/dev/null |$SED 1q`"'/
 685. p
 686. d
 687. }
 688. /^# .* home page:/b print
 689. /^# General help using/b print
 690. ' < "$progpath"
 691. ret=$?
 692. if test -z "$1"; then
 693. exit $ret
 694. fi
 695. }
 696. # func_missing_arg argname
 697. # Echo program name prefixed message to standard error and set global
 698. # exit_cmd.
 699. func_missing_arg ()
 700. {
 701. $opt_debug
 702. func_error "missing argument for $1."
 703. exit_cmd=exit
 704. }
 705. # func_split_short_opt shortopt
 706. # Set func_split_short_opt_name and func_split_short_opt_arg shell
 707. # variables after splitting SHORTOPT after the 2nd character.
 708. func_split_short_opt ()
 709. {
 710. my_sed_short_opt='1s/^\(..\).*$/\1/;q'
 711. my_sed_short_rest='1s/^..\(.*\)$/\1/;q'
 712. func_split_short_opt_name=`$ECHO "$1" | $SED "$my_sed_short_opt"`
 713. func_split_short_opt_arg=`$ECHO "$1" | $SED "$my_sed_short_rest"`
 714. } # func_split_short_opt may be replaced by extended shell implementation
 715. # func_split_long_opt longopt
 716. # Set func_split_long_opt_name and func_split_long_opt_arg shell
 717. # variables after splitting LONGOPT at the `=' sign.
 718. func_split_long_opt ()
 719. {
 720. my_sed_long_opt='1s/^\(--[^=]*\)=.*/\1/;q'
 721. my_sed_long_arg='1s/^--[^=]*=//'
 722. func_split_long_opt_name=`$ECHO "$1" | $SED "$my_sed_long_opt"`
 723. func_split_long_opt_arg=`$ECHO "$1" | $SED "$my_sed_long_arg"`
 724. } # func_split_long_opt may be replaced by extended shell implementation
 725. exit_cmd=:
 726. magic="%%%MAGIC variable%%%"
 727. magic_exe="%%%MAGIC EXE variable%%%"
 728. # Global variables.
 729. nonopt=
 730. preserve_args=
 731. lo2o="s/\\.lo\$/.${objext}/"
 732. o2lo="s/\\.${objext}\$/.lo/"
 733. extracted_archives=
 734. extracted_serial=0
 735. # If this variable is set in any of the actions, the command in it
 736. # will be execed at the end. This prevents here-documents from being
 737. # left over by shells.
 738. exec_cmd=
 739. # func_append var value
 740. # Append VALUE to the end of shell variable VAR.
 741. func_append ()
 742. {
 743. eval "${1}=\$${1}\${2}"
 744. } # func_append may be replaced by extended shell implementation
 745. # func_append_quoted var value
 746. # Quote VALUE and append to the end of shell variable VAR, separated
 747. # by a space.
 748. func_append_quoted ()
 749. {
 750. func_quote_for_eval "${2}"
 751. eval "${1}=\$${1}\\ \$func_quote_for_eval_result"
 752. } # func_append_quoted may be replaced by extended shell implementation
 753. # func_arith arithmetic-term...
 754. func_arith ()
 755. {
 756. func_arith_result=`expr "${@}"`
 757. } # func_arith may be replaced by extended shell implementation
 758. # func_len string
 759. # STRING may not start with a hyphen.
 760. func_len ()
 761. {
 762. func_len_result=`expr "${1}" : ".*" 2>/dev/null || echo $max_cmd_len`
 763. } # func_len may be replaced by extended shell implementation
 764. # func_lo2o object
 765. func_lo2o ()
 766. {
 767. func_lo2o_result=`$ECHO "${1}" | $SED "$lo2o"`
 768. } # func_lo2o may be replaced by extended shell implementation
 769. # func_xform libobj-or-source
 770. func_xform ()
 771. {
 772. func_xform_result=`$ECHO "${1}" | $SED 's/\.[^.]*$/.lo/'`
 773. } # func_xform may be replaced by extended shell implementation
 774. # func_fatal_configuration arg...
 775. # Echo program name prefixed message to standard error, followed by
 776. # a configuration failure hint, and exit.
 777. func_fatal_configuration ()
 778. {
 779. func_error ${1+"$@"}
 780. func_error "See the $PACKAGE documentation for more information."
 781. func_fatal_error "Fatal configuration error."
 782. }
 783. # func_config
 784. # Display the configuration for all the tags in this script.
 785. func_config ()
 786. {
 787. re_begincf='^# ### BEGIN LIBTOOL'
 788. re_endcf='^# ### END LIBTOOL'
 789. # Default configuration.
 790. $SED "1,/$re_begincf CONFIG/d;/$re_endcf CONFIG/,\$d" < "$progpath"
 791. # Now print the configurations for the tags.
 792. for tagname in $taglist; do
 793. $SED -n "/$re_begincf TAG CONFIG: $tagname\$/,/$re_endcf TAG CONFIG: $tagname\$/p" < "$progpath"
 794. done
 795. exit $?
 796. }
 797. # func_features
 798. # Display the features supported by this script.
 799. func_features ()
 800. {
 801. echo "host: $host"
 802. if test "$build_libtool_libs" = yes; then
 803. echo "enable shared libraries"
 804. else
 805. echo "disable shared libraries"
 806. fi
 807. if test "$build_old_libs" = yes; then
 808. echo "enable static libraries"
 809. else
 810. echo "disable static libraries"
 811. fi
 812. exit $?
 813. }
 814. # func_enable_tag tagname
 815. # Verify that TAGNAME is valid, and either flag an error and exit, or
 816. # enable the TAGNAME tag. We also add TAGNAME to the global $taglist
 817. # variable here.
 818. func_enable_tag ()
 819. {
 820. # Global variable:
 821. tagname="$1"
 822. re_begincf="^# ### BEGIN LIBTOOL TAG CONFIG: $tagname\$"
 823. re_endcf="^# ### END LIBTOOL TAG CONFIG: $tagname\$"
 824. sed_extractcf="/$re_begincf/,/$re_endcf/p"
 825. # Validate tagname.
 826. case $tagname in
 827. *[!-_A-Za-z0-9,/]*)
 828. func_fatal_error "invalid tag name: $tagname"
 829. ;;
 830. esac
 831. # Don't test for the "default" C tag, as we know it's
 832. # there but not specially marked.
 833. case $tagname in
 834. CC) ;;
 835. *)
 836. if $GREP "$re_begincf" "$progpath" >/dev/null 2>&1; then
 837. taglist="$taglist $tagname"
 838. # Evaluate the configuration. Be careful to quote the path
 839. # and the sed script, to avoid splitting on whitespace, but
 840. # also don't use non-portable quotes within backquotes within
 841. # quotes we have to do it in 2 steps:
 842. extractedcf=`$SED -n -e "$sed_extractcf" < "$progpath"`
 843. eval "$extractedcf"
 844. else
 845. func_error "ignoring unknown tag $tagname"
 846. fi
 847. ;;
 848. esac
 849. }
 850. # func_check_version_match
 851. # Ensure that we are using m4 macros, and libtool script from the same
 852. # release of libtool.
 853. func_check_version_match ()
 854. {
 855. if test "$package_revision" != "$macro_revision"; then
 856. if test "$VERSION" != "$macro_version"; then
 857. if test -z "$macro_version"; then
 858. cat >&2 <<_LT_EOF
 859. $progname: Version mismatch error. This is $PACKAGE $VERSION, but the
 860. $progname: definition of this LT_INIT comes from an older release.
 861. $progname: You should recreate aclocal.m4 with macros from $PACKAGE $VERSION
 862. $progname: and run autoconf again.
 863. _LT_EOF
 864. else
 865. cat >&2 <<_LT_EOF
 866. $progname: Version mismatch error. This is $PACKAGE $VERSION, but the
 867. $progname: definition of this LT_INIT comes from $PACKAGE $macro_version.
 868. $progname: You should recreate aclocal.m4 with macros from $PACKAGE $VERSION
 869. $progname: and run autoconf again.
 870. _LT_EOF
 871. fi
 872. else
 873. cat >&2 <<_LT_EOF
 874. $progname: Version mismatch error. This is $PACKAGE $VERSION, revision $package_revision,
 875. $progname: but the definition of this LT_INIT comes from revision $macro_revision.
 876. $progname: You should recreate aclocal.m4 with macros from revision $package_revision
 877. $progname: of $PACKAGE $VERSION and run autoconf again.
 878. _LT_EOF
 879. fi
 880. exit $EXIT_MISMATCH
 881. fi
 882. }
 883. # Shorthand for --mode=foo, only valid as the first argument
 884. case $1 in
 885. clean|clea|cle|cl)
 886. shift; set dummy --mode clean ${1+"$@"}; shift
 887. ;;
 888. compile|compil|compi|comp|com|co|c)
 889. shift; set dummy --mode compile ${1+"$@"}; shift
 890. ;;
 891. execute|execut|execu|exec|exe|ex|e)
 892. shift; set dummy --mode execute ${1+"$@"}; shift
 893. ;;
 894. finish|finis|fini|fin|fi|f)
 895. shift; set dummy --mode finish ${1+"$@"}; shift
 896. ;;
 897. install|instal|insta|inst|ins|in|i)
 898. shift; set dummy --mode install ${1+"$@"}; shift
 899. ;;
 900. link|lin|li|l)
 901. shift; set dummy --mode link ${1+"$@"}; shift
 902. ;;
 903. uninstall|uninstal|uninsta|uninst|unins|unin|uni|un|u)
 904. shift; set dummy --mode uninstall ${1+"$@"}; shift
 905. ;;
 906. esac
 907. # Option defaults:
 908. opt_debug=:
 909. opt_dry_run=false
 910. opt_config=false
 911. opt_preserve_dup_deps=false
 912. opt_features=false
 913. opt_finish=false
 914. opt_help=false
 915. opt_help_all=false
 916. opt_silent=:
 917. opt_verbose=:
 918. opt_silent=false
 919. opt_verbose=false
 920. # Parse options once, thoroughly. This comes as soon as possible in the
 921. # script to make things like `--version' happen as quickly as we can.
 922. {
 923. # this just eases exit handling
 924. while test $# -gt 0; do
 925. opt="$1"
 926. shift
 927. case $opt in
 928. --debug|-x) opt_debug='set -x'
 929. func_echo "enabling shell trace mode"
 930. $opt_debug
 931. ;;
 932. --dry-run|--dryrun|-n)
 933. opt_dry_run=:
 934. ;;
 935. --config)
 936. opt_config=:
 937. func_config
 938. ;;
 939. --dlopen|-dlopen)
 940. optarg="$1"
 941. opt_dlopen="${opt_dlopen+$opt_dlopen
 942. }$optarg"
 943. shift
 944. ;;
 945. --preserve-dup-deps)
 946. opt_preserve_dup_deps=:
 947. ;;
 948. --features)
 949. opt_features=:
 950. func_features
 951. ;;
 952. --finish)
 953. opt_finish=:
 954. set dummy --mode finish ${1+"$@"}; shift
 955. ;;
 956. --help)
 957. opt_help=:
 958. ;;
 959. --help-all)
 960. opt_help_all=:
 961. opt_help=': help-all'
 962. ;;
 963. --mode)
 964. test $# = 0 && func_missing_arg $opt && break
 965. optarg="$1"
 966. opt_mode="$optarg"
 967. case $optarg in
 968. # Valid mode arguments:
 969. clean|compile|execute|finish|install|link|relink|uninstall) ;;
 970. # Catch anything else as an error
 971. *) func_error "invalid argument for $opt"
 972. exit_cmd=exit
 973. break
 974. ;;
 975. esac
 976. shift
 977. ;;
 978. --no-silent|--no-quiet)
 979. opt_silent=false
 980. func_append preserve_args " $opt"
 981. ;;
 982. --no-verbose)
 983. opt_verbose=false
 984. func_append preserve_args " $opt"
 985. ;;
 986. --silent|--quiet)
 987. opt_silent=:
 988. func_append preserve_args " $opt"
 989. opt_verbose=false
 990. ;;
 991. --verbose|-v)
 992. opt_verbose=:
 993. func_append preserve_args " $opt"
 994. opt_silent=false
 995. ;;
 996. --tag)
 997. test $# = 0 && func_missing_arg $opt && break
 998. optarg="$1"
 999. opt_tag="$optarg"
 1000. func_append preserve_args " $opt $optarg"
 1001. func_enable_tag "$optarg"
 1002. shift
 1003. ;;
 1004. -\?|-h) func_usage ;;
 1005. --help) func_help ;;
 1006. --version) func_version ;;
 1007. # Separate optargs to long options:
 1008. --*=*)
 1009. func_split_long_opt "$opt"
 1010. set dummy "$func_split_long_opt_name" "$func_split_long_opt_arg" ${1+"$@"}
 1011. shift
 1012. ;;
 1013. # Separate non-argument short options:
 1014. -\?*|-h*|-n*|-v*)
 1015. func_split_short_opt "$opt"
 1016. set dummy "$func_split_short_opt_name" "-$func_split_short_opt_arg" ${1+"$@"}
 1017. shift
 1018. ;;
 1019. --) break ;;
 1020. -*) func_fatal_help "unrecognized option \`$opt'" ;;
 1021. *) set dummy "$opt" ${1+"$@"}; shift; break ;;
 1022. esac
 1023. done
 1024. # Validate options:
 1025. # save first non-option argument
 1026. if test "$#" -gt 0; then
 1027. nonopt="$opt"
 1028. shift
 1029. fi
 1030. # preserve --debug
 1031. test "$opt_debug" = : || func_append preserve_args " --debug"
 1032. case $host in
 1033. *cygwin* | *mingw* | *pw32* | *cegcc*)
 1034. # don't eliminate duplications in $postdeps and $predeps
 1035. opt_duplicate_compiler_generated_deps=:
 1036. ;;
 1037. *)
 1038. opt_duplicate_compiler_generated_deps=$opt_preserve_dup_deps
 1039. ;;
 1040. esac
 1041. $opt_help || {
 1042. # Sanity checks first:
 1043. func_check_version_match
 1044. if test "$build_libtool_libs" != yes && test "$build_old_libs" != yes; then
 1045. func_fatal_configuration "not configured to build any kind of library"
 1046. fi
 1047. # Darwin sucks
 1048. eval std_shrext=\"$shrext_cmds\"
 1049. # Only execute mode is allowed to have -dlopen flags.
 1050. if test -n "$opt_dlopen" && test "$opt_mode" != execute; then
 1051. func_error "unrecognized option \`-dlopen'"
 1052. $ECHO "$help" 1>&2
 1053. exit $EXIT_FAILURE
 1054. fi
 1055. # Change the help message to a mode-specific one.
 1056. generic_help="$help"
 1057. help="Try \`$progname --help --mode=$opt_mode' for more information."
 1058. }
 1059. # Bail if the options were screwed
 1060. $exit_cmd $EXIT_FAILURE
 1061. }
 1062. ## ----------- ##
 1063. ## Main. ##
 1064. ## ----------- ##
 1065. # func_lalib_p file
 1066. # True iff FILE is a libtool `.la' library or `.lo' object file.
 1067. # This function is only a basic sanity check; it will hardly flush out
 1068. # determined imposters.
 1069. func_lalib_p ()
 1070. {
 1071. test -f "$1" &&
 1072. $SED -e 4q "$1" 2>/dev/null \
 1073. | $GREP "^# Generated by .*$PACKAGE" > /dev/null 2>&1
 1074. }
 1075. # func_lalib_unsafe_p file
 1076. # True iff FILE is a libtool `.la' library or `.lo' object file.
 1077. # This function implements the same check as func_lalib_p without
 1078. # resorting to external programs. To this end, it redirects stdin and
 1079. # closes it afterwards, without saving the original file descriptor.
 1080. # As a safety measure, use it only where a negative result would be
 1081. # fatal anyway. Works if `file' does not exist.
 1082. func_lalib_unsafe_p ()
 1083. {
 1084. lalib_p=no
 1085. if test -f "$1" && test -r "$1" && exec 5<&0 <"$1"; then
 1086. for lalib_p_l in 1 2 3 4
 1087. do
 1088. read lalib_p_line
 1089. case "$lalib_p_line" in
 1090. \#\ Generated\ by\ *$PACKAGE* ) lalib_p=yes; break;;
 1091. esac
 1092. done
 1093. exec 0<&5 5<&-
 1094. fi
 1095. test "$lalib_p" = yes
 1096. }
 1097. # func_ltwrapper_script_p file
 1098. # True iff FILE is a libtool wrapper script
 1099. # This function is only a basic sanity check; it will hardly flush out
 1100. # determined imposters.
 1101. func_ltwrapper_script_p ()
 1102. {
 1103. func_lalib_p "$1"
 1104. }
 1105. # func_ltwrapper_executable_p file
 1106. # True iff FILE is a libtool wrapper executable
 1107. # This function is only a basic sanity check; it will hardly flush out
 1108. # determined imposters.
 1109. func_ltwrapper_executable_p ()
 1110. {
 1111. func_ltwrapper_exec_suffix=
 1112. case $1 in
 1113. *.exe) ;;
 1114. *) func_ltwrapper_exec_suffix=.exe ;;
 1115. esac
 1116. $GREP "$magic_exe" "$1$func_ltwrapper_exec_suffix" >/dev/null 2>&1
 1117. }
 1118. # func_ltwrapper_scriptname file
 1119. # Assumes file is an ltwrapper_executable
 1120. # uses $file to determine the appropriate filename for a
 1121. # temporary ltwrapper_script.
 1122. func_ltwrapper_scriptname ()
 1123. {
 1124. func_dirname_and_basename "$1" "" "."
 1125. func_stripname '' '.exe' "$func_basename_result"
 1126. func_ltwrapper_scriptname_result="$func_dirname_result/$objdir/${func_stripname_result}_ltshwrapper"
 1127. }
 1128. # func_ltwrapper_p file
 1129. # True iff FILE is a libtool wrapper script or wrapper executable
 1130. # This function is only a basic sanity check; it will hardly flush out
 1131. # determined imposters.
 1132. func_ltwrapper_p ()
 1133. {
 1134. func_ltwrapper_script_p "$1" || func_ltwrapper_executable_p "$1"
 1135. }
 1136. # func_execute_cmds commands fail_cmd
 1137. # Execute tilde-delimited COMMANDS.
 1138. # If FAIL_CMD is given, eval that upon failure.
 1139. # FAIL_CMD may read-access the current command in variable CMD!
 1140. func_execute_cmds ()
 1141. {
 1142. $opt_debug
 1143. save_ifs=$IFS; IFS='~'
 1144. for cmd in $1; do
 1145. IFS=$save_ifs
 1146. eval cmd=\"$cmd\"
 1147. func_show_eval "$cmd" "${2-:}"
 1148. done
 1149. IFS=$save_ifs
 1150. }
 1151. # func_source file
 1152. # Source FILE, adding directory component if necessary.
 1153. # Note that it is not necessary on cygwin/mingw to append a dot to
 1154. # FILE even if both FILE and FILE.exe exist: automatic-append-.exe
 1155. # behavior happens only for exec(3), not for open(2)! Also, sourcing
 1156. # `FILE.' does not work on cygwin managed mounts.
 1157. func_source ()
 1158. {
 1159. $opt_debug
 1160. case $1 in
 1161. */* | *\\*) . "$1" ;;
 1162. *) . "./$1" ;;
 1163. esac
 1164. }
 1165. # func_resolve_sysroot PATH
 1166. # Replace a leading = in PATH with a sysroot. Store the result into
 1167. # func_resolve_sysroot_result
 1168. func_resolve_sysroot ()
 1169. {
 1170. func_resolve_sysroot_result=$1
 1171. case $func_resolve_sysroot_result in
 1172. =*)
 1173. func_stripname '=' '' "$func_resolve_sysroot_result"
 1174. func_resolve_sysroot_result=$lt_sysroot$func_stripname_result
 1175. ;;
 1176. esac
 1177. }
 1178. # func_replace_sysroot PATH
 1179. # If PATH begins with the sysroot, replace it with = and
 1180. # store the result into func_replace_sysroot_result.
 1181. func_replace_sysroot ()
 1182. {
 1183. case "$lt_sysroot:$1" in
 1184. ?*:"$lt_sysroot"*)
 1185. func_stripname "$lt_sysroot" '' "$1"
 1186. func_replace_sysroot_result="=$func_stripname_result"
 1187. ;;
 1188. *)
 1189. # Including no sysroot.
 1190. func_replace_sysroot_result=$1
 1191. ;;
 1192. esac
 1193. }
 1194. # func_infer_tag arg
 1195. # Infer tagged configuration to use if any are available and
 1196. # if one wasn't chosen via the "--tag" command line option.
 1197. # Only attempt this if the compiler in the base compile
 1198. # command doesn't match the default compiler.
 1199. # arg is usually of the form 'gcc ...'
 1200. func_infer_tag ()
 1201. {
 1202. $opt_debug
 1203. if test -n "$available_tags" && test -z "$tagname"; then
 1204. CC_quoted=
 1205. for arg in $CC; do
 1206. func_append_quoted CC_quoted "$arg"
 1207. done
 1208. CC_expanded=`func_echo_all $CC`
 1209. CC_quoted_expanded=`func_echo_all $CC_quoted`
 1210. case $@ in
 1211. # Blanks in the command may have been stripped by the calling shell,
 1212. # but not from the CC environment variable when configure was run.
 1213. " $CC "* | "$CC "* | " $CC_expanded "* | "$CC_expanded "* | \
 1214. " $CC_quoted"* | "$CC_quoted "* | " $CC_quoted_expanded "* | "$CC_quoted_expanded "*) ;;
 1215. # Blanks at the start of $base_compile will cause this to fail
 1216. # if we don't check for them as well.
 1217. *)
 1218. for z in $available_tags; do
 1219. if $GREP "^# ### BEGIN LIBTOOL TAG CONFIG: $z$" < "$progpath" > /dev/null; then
 1220. # Evaluate the configuration.
 1221. eval "`${SED} -n -e '/^# ### BEGIN LIBTOOL TAG CONFIG: '$z'$/,/^# ### END LIBTOOL TAG CONFIG: '$z'$/p' < $progpath`"
 1222. CC_quoted=
 1223. for arg in $CC; do
 1224. # Double-quote args containing other shell metacharacters.
 1225. func_append_quoted CC_quoted "$arg"
 1226. done
 1227. CC_expanded=`func_echo_all $CC`
 1228. CC_quoted_expanded=`func_echo_all $CC_quoted`
 1229. case "$@ " in
 1230. " $CC "* | "$CC "* | " $CC_expanded "* | "$CC_expanded "* | \
 1231. " $CC_quoted"* | "$CC_quoted "* | " $CC_quoted_expanded "* | "$CC_quoted_expanded "*)
 1232. # The compiler in the base compile command matches
 1233. # the one in the tagged configuration.
 1234. # Assume this is the tagged configuration we want.
 1235. tagname=$z
 1236. break
 1237. ;;
 1238. esac
 1239. fi
 1240. done
 1241. # If $tagname still isn't set, then no tagged configuration
 1242. # was found and let the user know that the "--tag" command
 1243. # line option must be used.
 1244. if test -z "$tagname"; then
 1245. func_echo "unable to infer tagged configuration"
 1246. func_fatal_error "specify a tag with \`--tag'"
 1247. # else
 1248. # func_verbose "using $tagname tagged configuration"
 1249. fi
 1250. ;;
 1251. esac
 1252. fi
 1253. }
 1254. # func_write_libtool_object output_name pic_name nonpic_name
 1255. # Create a libtool object file (analogous to a ".la" file),
 1256. # but don't create it if we're doing a dry run.
 1257. func_write_libtool_object ()
 1258. {
 1259. write_libobj=${1}
 1260. if test "$build_libtool_libs" = yes; then
 1261. write_lobj=\'${2}\'
 1262. else
 1263. write_lobj=none
 1264. fi
 1265. if test "$build_old_libs" = yes; then
 1266. write_oldobj=\'${3}\'
 1267. else
 1268. write_oldobj=none
 1269. fi
 1270. $opt_dry_run || {
 1271. cat >${write_libobj}T <<EOF
 1272. # $write_libobj - a libtool object file
 1273. # Generated by $PROGRAM (GNU $PACKAGE$TIMESTAMP) $VERSION
 1274. #
 1275. # Please DO NOT delete this file!
 1276. # It is necessary for linking the library.
 1277. # Name of the PIC object.
 1278. pic_object=$write_lobj
 1279. # Name of the non-PIC object
 1280. non_pic_object=$write_oldobj
 1281. EOF
 1282. $MV "${write_libobj}T" "${write_libobj}"
 1283. }
 1284. }
 1285. ##################################################
 1286. # FILE NAME AND PATH CONVERSION HELPER FUNCTIONS #
 1287. ##################################################
 1288. # func_convert_core_file_wine_to_w32 ARG
 1289. # Helper function used by file name conversion functions when $build is *nix,
 1290. # and $host is mingw, cygwin, or some other w32 environment. Relies on a
 1291. # correctly configured wine environment available, with the winepath program
 1292. # in $build's $PATH.
 1293. #
 1294. # ARG is the $build file name to be converted to w32 format.
 1295. # Result is available in $func_convert_core_file_wine_to_w32_result, and will
 1296. # be empty on error (or when ARG is empty)
 1297. func_convert_core_file_wine_to_w32 ()
 1298. {
 1299. $opt_debug
 1300. func_convert_core_file_wine_to_w32_result="$1"
 1301. if test -n "$1"; then
 1302. # Unfortunately, winepath does not exit with a non-zero error code, so we
 1303. # are forced to check the contents of stdout. On the other hand, if the
 1304. # command is not found, the shell will set an exit code of 127 and print
 1305. # *an error message* to stdout. So we must check for both error code of
 1306. # zero AND non-empty stdout, which explains the odd construction:
 1307. func_convert_core_file_wine_to_w32_tmp=`winepath -w "$1" 2>/dev/null`
 1308. if test "$?" -eq 0 && test -n "${func_convert_core_file_wine_to_w32_tmp}"; then
 1309. func_convert_core_file_wine_to_w32_result=`$ECHO "$func_convert_core_file_wine_to_w32_tmp" |
 1310. $SED -e "$lt_sed_naive_backslashify"`
 1311. else
 1312. func_convert_core_file_wine_to_w32_result=
 1313. fi
 1314. fi
 1315. }
 1316. # end: func_convert_core_file_wine_to_w32
 1317. # func_convert_core_path_wine_to_w32 ARG
 1318. # Helper function used by path conversion functions when $build is *nix, and
 1319. # $host is mingw, cygwin, or some other w32 environment. Relies on a correctly
 1320. # configured wine environment available, with the winepath program in $build's
 1321. # $PATH. Assumes ARG has no leading or trailing path separator characters.
 1322. #
 1323. # ARG is path to be converted from $build format to win32.
 1324. # Result is available in $func_convert_core_path_wine_to_w32_result.
 1325. # Unconvertible file (directory) names in ARG are skipped; if no directory names
 1326. # are convertible, then the result may be empty.
 1327. func_convert_core_path_wine_to_w32 ()
 1328. {
 1329. $opt_debug
 1330. # unfortunately, winepath doesn't convert paths, only file names
 1331. func_convert_core_path_wine_to_w32_result=""
 1332. if test -n "$1"; then
 1333. oldIFS=$IFS
 1334. IFS=:
 1335. for func_convert_core_path_wine_to_w32_f in $1; do
 1336. IFS=$oldIFS
 1337. func_convert_core_file_wine_to_w32 "$func_convert_core_path_wine_to_w32_f"
 1338. if test -n "$func_convert_core_file_wine_to_w32_result" ; then
 1339. if test -z "$func_convert_core_path_wine_to_w32_result"; then
 1340. func_convert_core_path_wine_to_w32_result="$func_convert_core_file_wine_to_w32_result"
 1341. else
 1342. func_append func_convert_core_path_wine_to_w32_result ";$func_convert_core_file_wine_to_w32_result"
 1343. fi
 1344. fi
 1345. done
 1346. IFS=$oldIFS
 1347. fi
 1348. }
 1349. # end: func_convert_core_path_wine_to_w32
 1350. # func_cygpath ARGS...
 1351. # Wrapper around calling the cygpath program via LT_CYGPATH. This is used when
 1352. # when (1) $build is *nix and Cygwin is hosted via a wine environment; or (2)
 1353. # $build is MSYS and $host is Cygwin, or (3) $build is Cygwin. In case (1) or
 1354. # (2), returns the Cygwin file name or path in func_cygpath_result (input
 1355. # file name or path is assumed to be in w32 format, as previously converted
 1356. # from $build's *nix or MSYS format). In case (3), returns the w32 file name
 1357. # or path in func_cygpath_result (input file name or path is assumed to be in
 1358. # Cygwin format). Returns an empty string on error.
 1359. #
 1360. # ARGS are passed to cygpath, with the last one being the file name or path to
 1361. # be converted.
 1362. #
 1363. # Specify the absolute *nix (or w32) name to cygpath in the LT_CYGPATH
 1364. # environment variable; do not put it in $PATH.
 1365. func_cygpath ()
 1366. {
 1367. $opt_debug
 1368. if test -n "$LT_CYGPATH" && test -f "$LT_CYGPATH"; then
 1369. func_cygpath_result=`$LT_CYGPATH "$@" 2>/dev/null`
 1370. if test "$?" -ne 0; then
 1371. # on failure, ensure result is empty
 1372. func_cygpath_result=
 1373. fi
 1374. else
 1375. func_cygpath_result=
 1376. func_error "LT_CYGPATH is empty or specifies non-existent file: \`$LT_CYGPATH'"
 1377. fi
 1378. }
 1379. #end: func_cygpath
 1380. # func_convert_core_msys_to_w32 ARG
 1381. # Convert file name or path ARG from MSYS format to w32 format. Return
 1382. # result in func_convert_core_msys_to_w32_result.
 1383. func_convert_core_msys_to_w32 ()
 1384. {
 1385. $opt_debug
 1386. # awkward: cmd appends spaces to result
 1387. func_convert_core_msys_to_w32_result=`( cmd //c echo "$1" ) 2>/dev/null |
 1388. $SED -e 's/[ ]*$//' -e "$lt_sed_naive_backslashify"`
 1389. }
 1390. #end: func_convert_core_msys_to_w32
 1391. # func_convert_file_check ARG1 ARG2
 1392. # Verify that ARG1 (a file name in $build format) was converted to $host
 1393. # format in ARG2. Otherwise, emit an error message, but continue (resetting
 1394. # func_to_host_file_result to ARG1).
 1395. func_convert_file_check ()
 1396. {
 1397. $opt_debug
 1398. if test -z "$2" && test -n "$1" ; then
 1399. func_error "Could not determine host file name corresponding to"
 1400. func_error " \`$1'"
 1401. func_error "Continuing, but uninstalled executables may not work."
 1402. # Fallback:
 1403. func_to_host_file_result="$1"
 1404. fi
 1405. }
 1406. # end func_convert_file_check
 1407. # func_convert_path_check FROM_PATHSEP TO_PATHSEP FROM_PATH TO_PATH
 1408. # Verify that FROM_PATH (a path in $build format) was converted to $host
 1409. # format in TO_PATH. Otherwise, emit an error message, but continue, resetting
 1410. # func_to_host_file_result to a simplistic fallback value (see below).
 1411. func_convert_path_check ()
 1412. {
 1413. $opt_debug
 1414. if test -z "$4" && test -n "$3"; then
 1415. func_error "Could not determine the host path corresponding to"
 1416. func_error " \`$3'"
 1417. func_error "Continuing, but uninstalled executables may not work."
 1418. # Fallback. This is a deliberately simplistic "conversion" and
 1419. # should not be "improved". See libtool.info.
 1420. if test "x$1" != "x$2"; then
 1421. lt_replace_pathsep_chars="s|$1|$2|g"
 1422. func_to_host_path_result=`echo "$3" |
 1423. $SED -e "$lt_replace_pathsep_chars"`
 1424. else
 1425. func_to_host_path_result="$3"
 1426. fi
 1427. fi
 1428. }
 1429. # end func_convert_path_check
 1430. # func_convert_path_front_back_pathsep FRONTPAT BACKPAT REPL ORIG
 1431. # Modifies func_to_host_path_result by prepending REPL if ORIG matches FRONTPAT
 1432. # and appending REPL if ORIG matches BACKPAT.
 1433. func_convert_path_front_back_pathsep ()
 1434. {
 1435. $opt_debug
 1436. case $4 in
 1437. $1 ) func_to_host_path_result="$3$func_to_host_path_result"
 1438. ;;
 1439. esac
 1440. case $4 in
 1441. $2 ) func_append func_to_host_path_result "$3"
 1442. ;;
 1443. esac
 1444. }
 1445. # end func_convert_path_front_back_pathsep
 1446. ##################################################
 1447. # $build to $host FILE NAME CONVERSION FUNCTIONS #
 1448. ##################################################
 1449. # invoked via `$to_host_file_cmd ARG'
 1450. #
 1451. # In each case, ARG is the path to be converted from $build to $host format.
 1452. # Result will be available in $func_to_host_file_result.
 1453. # func_to_host_file ARG
 1454. # Converts the file name ARG from $build format to $host format. Return result
 1455. # in func_to_host_file_result.
 1456. func_to_host_file ()
 1457. {
 1458. $opt_debug
 1459. $to_host_file_cmd "$1"
 1460. }
 1461. # end func_to_host_file
 1462. # func_to_tool_file ARG LAZY
 1463. # converts the file name ARG from $build format to toolchain format. Return
 1464. # result in func_to_tool_file_result. If the conversion in use is listed
 1465. # in (the comma separated) LAZY, no conversion takes place.
 1466. func_to_tool_file ()
 1467. {
 1468. $opt_debug
 1469. case ,$2, in
 1470. *,"$to_tool_file_cmd",*)
 1471. func_to_tool_file_result=$1
 1472. ;;
 1473. *)
 1474. $to_tool_file_cmd "$1"
 1475. func_to_tool_file_result=$func_to_host_file_result
 1476. ;;
 1477. esac
 1478. }
 1479. # end func_to_tool_file
 1480. # func_convert_file_noop ARG
 1481. # Copy ARG to func_to_host_file_result.
 1482. func_convert_file_noop ()
 1483. {
 1484. func_to_host_file_result="$1"
 1485. }
 1486. # end func_convert_file_noop
 1487. # func_convert_file_msys_to_w32 ARG
 1488. # Convert file name ARG from (mingw) MSYS to (mingw) w32 format; automatic
 1489. # conversion to w32 is not available inside the cwrapper. Returns result in
 1490. # func_to_host_file_result.
 1491. func_convert_file_msys_to_w32 ()
 1492. {
 1493. $opt_debug
 1494. func_to_host_file_result="$1"
 1495. if test -n "$1"; then
 1496. func_convert_core_msys_to_w32 "$1"
 1497. func_to_host_file_result="$func_convert_core_msys_to_w32_result"
 1498. fi
 1499. func_convert_file_check "$1" "$func_to_host_file_result"
 1500. }
 1501. # end func_convert_file_msys_to_w32
 1502. # func_convert_file_cygwin_to_w32 ARG
 1503. # Convert file name ARG from Cygwin to w32 format. Returns result in
 1504. # func_to_host_file_result.
 1505. func_convert_file_cygwin_to_w32 ()
 1506. {
 1507. $opt_debug
 1508. func_to_host_file_result="$1"
 1509. if test -n "$1"; then
 1510. # because $build is cygwin, we call "the" cygpath in $PATH; no need to use
 1511. # LT_CYGPATH in this case.
 1512. func_to_host_file_result=`cygpath -m "$1"`
 1513. fi
 1514. func_convert_file_check "$1" "$func_to_host_file_result"
 1515. }
 1516. # end func_convert_file_cygwin_to_w32
 1517. # func_convert_file_nix_to_w32 ARG
 1518. # Convert file name ARG from *nix to w32 format. Requires a wine environment
 1519. # and a working winepath. Returns result in func_to_host_file_result.
 1520. func_convert_file_nix_to_w32 ()
 1521. {
 1522. $opt_debug
 1523. func_to_host_file_result="$1"
 1524. if test -n "$1"; then
 1525. func_convert_core_file_wine_to_w32 "$1"
 1526. func_to_host_file_result="$func_convert_core_file_wine_to_w32_result"
 1527. fi
 1528. func_convert_file_check "$1" "$func_to_host_file_result"
 1529. }
 1530. # end func_convert_file_nix_to_w32
 1531. # func_convert_file_msys_to_cygwin ARG
 1532. # Convert file name ARG from MSYS to Cygwin format. Requires LT_CYGPATH set.
 1533. # Returns result in func_to_host_file_result.
 1534. func_convert_file_msys_to_cygwin ()
 1535. {
 1536. $opt_debug
 1537. func_to_host_file_result="$1"
 1538. if test -n "$1"; then
 1539. func_convert_core_msys_to_w32 "$1"
 1540. func_cygpath -u "$func_convert_core_msys_to_w32_result"
 1541. func_to_host_file_result="$func_cygpath_result"
 1542. fi
 1543. func_convert_file_check "$1" "$func_to_host_file_result"
 1544. }
 1545. # end func_convert_file_msys_to_cygwin
 1546. # func_convert_file_nix_to_cygwin ARG
 1547. # Convert file name ARG from *nix to Cygwin format. Requires Cygwin installed
 1548. # in a wine environment, working winepath, and LT_CYGPATH set. Returns result
 1549. # in func_to_host_file_result.
 1550. func_convert_file_nix_to_cygwin ()
 1551. {
 1552. $opt_debug
 1553. func_to_host_file_result="$1"
 1554. if test -n "$1"; then
 1555. # convert from *nix to w32, then use cygpath to convert from w32 to cygwin.
 1556. func_convert_core_file_wine_to_w32 "$1"
 1557. func_cygpath -u "$func_convert_core_file_wine_to_w32_result"
 1558. func_to_host_file_result="$func_cygpath_result"
 1559. fi
 1560. func_convert_file_check "$1" "$func_to_host_file_result"
 1561. }
 1562. # end func_convert_file_nix_to_cygwin
 1563. #############################################
 1564. # $build to $host PATH CONVERSION FUNCTIONS #
 1565. #############################################
 1566. # invoked via `$to_host_path_cmd ARG'
 1567. #
 1568. # In each case, ARG is the path to be converted from $build to $host format.
 1569. # The result will be available in $func_to_host_path_result.
 1570. #
 1571. # Path separators are also converted from $build format to $host format. If
 1572. # ARG begins or ends with a path separator character, it is preserved (but
 1573. # converted to $host format) on output.
 1574. #
 1575. # All path conversion functions are named using the following convention:
 1576. # file name conversion function : func_convert_file_X_to_Y ()
 1577. # path conversion function : func_convert_path_X_to_Y ()
 1578. # where, for any given $build/$host combination the 'X_to_Y' value is the
 1579. # same. If conversion functions are added for new $build/$host combinations,
 1580. # the two new functions must follow this pattern, or func_init_to_host_path_cmd
 1581. # will break.
 1582. # func_init_to_host_path_cmd
 1583. # Ensures that function "pointer" variable $to_host_path_cmd is set to the
 1584. # appropriate value, based on the value of $to_host_file_cmd.
 1585. to_host_path_cmd=
 1586. func_init_to_host_path_cmd ()
 1587. {
 1588. $opt_debug
 1589. if test -z "$to_host_path_cmd"; then
 1590. func_stripname 'func_convert_file_' '' "$to_host_file_cmd"
 1591. to_host_path_cmd="func_convert_path_${func_stripname_result}"
 1592. fi
 1593. }
 1594. # func_to_host_path ARG
 1595. # Converts the path ARG from $build format to $host format. Return result
 1596. # in func_to_host_path_result.
 1597. func_to_host_path ()
 1598. {
 1599. $opt_debug
 1600. func_init_to_host_path_cmd
 1601. $to_host_path_cmd "$1"
 1602. }
 1603. # end func_to_host_path
 1604. # func_convert_path_noop ARG
 1605. # Copy ARG to func_to_host_path_result.
 1606. func_convert_path_noop ()
 1607. {
 1608. func_to_host_path_result="$1"
 1609. }
 1610. # end func_convert_path_noop
 1611. # func_convert_path_msys_to_w32 ARG
 1612. # Convert path ARG from (mingw) MSYS to (mingw) w32 format; automatic
 1613. # conversion to w32 is not available inside the cwrapper. Returns result in
 1614. # func_to_host_path_result.
 1615. func_convert_path_msys_to_w32 ()
 1616. {
 1617. $opt_debug
 1618. func_to_host_path_result="$1"
 1619. if test -n "$1"; then
 1620. # Remove leading and trailing path separator characters from ARG. MSYS
 1621. # behavior is inconsistent here; cygpath turns them into '.;' and ';.';
 1622. # and winepath ignores them completely.
 1623. func_stripname : : "$1"
 1624. func_to_host_path_tmp1=$func_stripname_result
 1625. func_convert_core_msys_to_w32 "$func_to_host_path_tmp1"
 1626. func_to_host_path_result="$func_convert_core_msys_to_w32_result"
 1627. func_convert_path_check : ";" \
 1628. "$func_to_host_path_tmp1" "$func_to_host_path_result"
 1629. func_convert_path_front_back_pathsep ":*" "*:" ";" "$1"
 1630. fi
 1631. }
 1632. # end func_convert_path_msys_to_w32
 1633. # func_convert_path_cygwin_to_w32 ARG
 1634. # Convert path ARG from Cygwin to w32 format. Returns result in
 1635. # func_to_host_file_result.
 1636. func_convert_path_cygwin_to_w32 ()
 1637. {
 1638. $opt_debug
 1639. func_to_host_path_result="$1"
 1640. if test -n "$1"; then
 1641. # See func_convert_path_msys_to_w32:
 1642. func_stripname : : "$1"
 1643. func_to_host_path_tmp1=$func_stripname_result
 1644. func_to_host_path_result=`cygpath -m -p "$func_to_host_path_tmp1"`
 1645. func_convert_path_check : ";" \
 1646. "$func_to_host_path_tmp1" "$func_to_host_path_result"
 1647. func_convert_path_front_back_pathsep ":*" "*:" ";" "$1"
 1648. fi
 1649. }
 1650. # end func_convert_path_cygwin_to_w32
 1651. # func_convert_path_nix_to_w32 ARG
 1652. # Convert path ARG from *nix to w32 format. Requires a wine environment and
 1653. # a working winepath. Returns result in func_to_host_file_result.
 1654. func_convert_path_nix_to_w32 ()
 1655. {
 1656. $opt_debug
 1657. func_to_host_path_result="$1"
 1658. if test -n "$1"; then
 1659. # See func_convert_path_msys_to_w32:
 1660. func_stripname : : "$1"
 1661. func_to_host_path_tmp1=$func_stripname_result
 1662. func_convert_core_path_wine_to_w32 "$func_to_host_path_tmp1"
 1663. func_to_host_path_result="$func_convert_core_path_wine_to_w32_result"
 1664. func_convert_path_check : ";" \
 1665. "$func_to_host_path_tmp1" "$func_to_host_path_result"
 1666. func_convert_path_front_back_pathsep ":*" "*:" ";" "$1"
 1667. fi
 1668. }
 1669. # end func_convert_path_nix_to_w32
 1670. # func_convert_path_msys_to_cygwin ARG
 1671. # Convert path ARG from MSYS to Cygwin format. Requires LT_CYGPATH set.
 1672. # Returns result in func_to_host_file_result.
 1673. func_convert_path_msys_to_cygwin ()
 1674. {
 1675. $opt_debug
 1676. func_to_host_path_result="$1"
 1677. if test -n "$1"; then
 1678. # See func_convert_path_msys_to_w32:
 1679. func_stripname : : "$1"
 1680. func_to_host_path_tmp1=$func_stripname_result
 1681. func_convert_core_msys_to_w32 "$func_to_host_path_tmp1"
 1682. func_cygpath -u -p "$func_convert_core_msys_to_w32_result"
 1683. func_to_host_path_result="$func_cygpath_result"
 1684. func_convert_path_check : : \
 1685. "$func_to_host_path_tmp1" "$func_to_host_path_result"
 1686. func_convert_path_front_back_pathsep ":*" "*:" : "$1"
 1687. fi
 1688. }
 1689. # end func_convert_path_msys_to_cygwin
 1690. # func_convert_path_nix_to_cygwin ARG
 1691. # Convert path ARG from *nix to Cygwin format. Requires Cygwin installed in a
 1692. # a wine environment, working winepath, and LT_CYGPATH set. Returns result in
 1693. # func_to_host_file_result.
 1694. func_convert_path_nix_to_cygwin ()
 1695. {
 1696. $opt_debug
 1697. func_to_host_path_result="$1"
 1698. if test -n "$1"; then
 1699. # Remove leading and trailing path separator characters from
 1700. # ARG. msys behavior is inconsistent here, cygpath turns them
 1701. # into '.;' and ';.', and winepath ignores them completely.
 1702. func_stripname : : "$1"
 1703. func_to_host_path_tmp1=$func_stripname_result
 1704. func_convert_core_path_wine_to_w32 "$func_to_host_path_tmp1"
 1705. func_cygpath -u -p "$func_convert_core_path_wine_to_w32_result"
 1706. func_to_host_path_result="$func_cygpath_result"
 1707. func_convert_path_check : : \
 1708. "$func_to_host_path_tmp1" "$func_to_host_path_result"
 1709. func_convert_path_front_back_pathsep ":*" "*:" : "$1"
 1710. fi
 1711. }
 1712. # end func_convert_path_nix_to_cygwin
 1713. # func_mode_compile arg...
 1714. func_mode_compile ()
 1715. {
 1716. $opt_debug
 1717. # Get the compilation command and the source file.
 1718. base_compile=
 1719. srcfile="$nonopt" # always keep a non-empty value in "srcfile"
 1720. suppress_opt=yes
 1721. suppress_output=
 1722. arg_mode=normal
 1723. libobj=
 1724. later=
 1725. pie_flag=
 1726. for arg
 1727. do
 1728. case $arg_mode in
 1729. arg )
 1730. # do not "continue". Instead, add this to base_compile
 1731. lastarg="$arg"
 1732. arg_mode=normal
 1733. ;;
 1734. target )
 1735. libobj="$arg"
 1736. arg_mode=normal
 1737. continue
 1738. ;;
 1739. normal )
 1740. # Accept any command-line options.
 1741. case $arg in
 1742. -o)
 1743. test -n "$libobj" && \
 1744. func_fatal_error "you cannot specify \`-o' more than once"
 1745. arg_mode=target
 1746. continue
 1747. ;;
 1748. -pie | -fpie | -fPIE)
 1749. func_append pie_flag " $arg"
 1750. continue
 1751. ;;
 1752. -shared | -static | -prefer-pic | -prefer-non-pic)
 1753. func_append later " $arg"
 1754. continue
 1755. ;;
 1756. -no-suppress)
 1757. suppress_opt=no
 1758. continue
 1759. ;;
 1760. -Xcompiler)
 1761. arg_mode=arg # the next one goes into the "base_compile" arg list
 1762. continue # The current "srcfile" will either be retained or
 1763. ;; # replaced later. I would guess that would be a bug.
 1764. -Wc,*)
 1765. func_stripname '-Wc,' '' "$arg"
 1766. args=$func_stripname_result
 1767. lastarg=
 1768. save_ifs="$IFS"; IFS=','
 1769. for arg in $args; do
 1770. IFS="$save_ifs"
 1771. func_append_quoted lastarg "$arg"
 1772. done
 1773. IFS="$save_ifs"
 1774. func_stripname ' ' '' "$lastarg"
 1775. lastarg=$func_stripname_result
 1776. # Add the arguments to base_compile.
 1777. func_append base_compile " $lastarg"
 1778. continue
 1779. ;;
 1780. *)
 1781. # Accept the current argument as the source file.
 1782. # The previous "srcfile" becomes the current argument.
 1783. #
 1784. lastarg="$srcfile"
 1785. srcfile="$arg"
 1786. ;;
 1787. esac # case $arg
 1788. ;;
 1789. esac # case $arg_mode
 1790. # Aesthetically quote the previous argument.
 1791. func_append_quoted base_compile "$lastarg"
 1792. done # for arg
 1793. case $arg_mode in
 1794. arg)
 1795. func_fatal_error "you must specify an argument for -Xcompile"
 1796. ;;
 1797. target)
 1798. func_fatal_error "you must specify a target with \`-o'"
 1799. ;;
 1800. *)
 1801. # Get the name of the library object.
 1802. test -z "$libobj" && {
 1803. func_basename "$srcfile"
 1804. libobj="$func_basename_result"
 1805. }
 1806. ;;
 1807. esac
 1808. # Recognize several different file suffixes.
 1809. # If the user specifies -o file.o, it is replaced with file.lo
 1810. case $libobj in
 1811. *.[cCFSifmso] | \
 1812. *.ada | *.adb | *.ads | *.asm | \
 1813. *.c++ | *.cc | *.ii | *.class | *.cpp | *.cxx | \
 1814. *.[fF][09]? | *.for | *.java | *.obj | *.sx | *.cu | *.cup)
 1815. func_xform "$libobj"
 1816. libobj=$func_xform_result
 1817. ;;
 1818. esac
 1819. case $libobj in
 1820. *.lo) func_lo2o "$libobj"; obj=$func_lo2o_result ;;
 1821. *)
 1822. func_fatal_error "cannot determine name of library object from \`$libobj'"
 1823. ;;
 1824. esac
 1825. func_infer_tag $base_compile
 1826. for arg in $later; do
 1827. case $arg in
 1828. -shared)
 1829. test "$build_libtool_libs" != yes && \
 1830. func_fatal_configuration "can not build a shared library"
 1831. build_old_libs=no
 1832. continue
 1833. ;;
 1834. -static)
 1835. build_libtool_libs=no
 1836. build_old_libs=yes
 1837. continue
 1838. ;;
 1839. -prefer-pic)
 1840. pic_mode=yes
 1841. continue
 1842. ;;
 1843. -prefer-non-pic)
 1844. pic_mode=no
 1845. continue
 1846. ;;
 1847. esac
 1848. done
 1849. func_quote_for_eval "$libobj"
 1850. test "X$libobj" != "X$func_quote_for_eval_result" \
 1851. && $ECHO "X$libobj" | $GREP '[]~#^*{};<>?"'"'"' &()|`$[]' \
 1852. && func_warning "libobj name \`$libobj' may not contain shell special characters."
 1853. func_dirname_and_basename "$obj" "/" ""
 1854. objname="$func_basename_result"
 1855. xdir="$func_dirname_result"
 1856. lobj=${xdir}$objdir/$objname
 1857. test -z "$base_compile" && \
 1858. func_fatal_help "you must specify a compilation command"
 1859. # Delete any leftover library objects.
 1860. if test "$build_old_libs" = yes; then
 1861. removelist="$obj $lobj $libobj ${libobj}T"
 1862. else
 1863. removelist="$lobj $libobj ${libobj}T"
 1864. fi
 1865. # On Cygwin there's no "real" PIC flag so we must build both object types
 1866. case $host_os in
 1867. cygwin* | mingw* | pw32* | os2* | cegcc*)
 1868. pic_mode=default
 1869. ;;
 1870. esac
 1871. if test "$pic_mode" = no && test "$deplibs_check_method" != pass_all; then
 1872. # non-PIC code in shared libraries is not supported
 1873. pic_mode=default
 1874. fi
 1875. # Calculate the filename of the output object if compiler does
 1876. # not support -o with -c
 1877. if test "$compiler_c_o" = no; then
 1878. output_obj=`$ECHO "$srcfile" | $SED 's%^.*/%%; s%\.[^.]*$%%'`.${objext}
 1879. lockfile="$output_obj.lock"
 1880. else
 1881. output_obj=
 1882. need_locks=no
 1883. lockfile=
 1884. fi
 1885. # Lock this critical section if it is needed
 1886. # We use this script file to make the link, it avoids creating a new file
 1887. if test "$need_locks" = yes; then
 1888. until $opt_dry_run || ln "$progpath" "$lockfile" 2>/dev/null; do
 1889. func_echo "Waiting for $lockfile to be removed"
 1890. sleep 2
 1891. done
 1892. elif test "$need_locks" = warn; then
 1893. if test -f "$lockfile"; then
 1894. $ECHO "\
 1895. *** ERROR, $lockfile exists and contains:
 1896. `cat $lockfile 2>/dev/null`
 1897. This indicates that another process is trying to use the same
 1898. temporary object file, and libtool could not work around it because
 1899. your compiler does not support \`-c' and \`-o' together. If you
 1900. repeat this compilation, it may succeed, by chance, but you had better
 1901. avoid parallel builds (make -j) in this platform, or get a better
 1902. compiler."
 1903. $opt_dry_run || $RM $removelist
 1904. exit $EXIT_FAILURE
 1905. fi
 1906. func_append removelist " $output_obj"
 1907. $ECHO "$srcfile" > "$lockfile"
 1908. fi
 1909. $opt_dry_run || $RM $removelist
 1910. func_append removelist " $lockfile"
 1911. trap '$opt_dry_run || $RM $removelist; exit $EXIT_FAILURE' 1 2 15
 1912. func_to_tool_file "$srcfile" func_convert_file_msys_to_w32
 1913. srcfile=$func_to_tool_file_result
 1914. func_quote_for_eval "$srcfile"
 1915. qsrcfile=$func_quote_for_eval_result
 1916. # Only build a PIC object if we are building libtool libraries.
 1917. if test "$build_libtool_libs" = yes; then
 1918. # Without this assignment, base_compile gets emptied.
 1919. fbsd_hideous_sh_bug=$base_compile
 1920. if test "$pic_mode" != no; then
 1921. command="$base_compile $qsrcfile $pic_flag"
 1922. else
 1923. # Don't build PIC code
 1924. command="$base_compile $qsrcfile"
 1925. fi
 1926. func_mkdir_p "$xdir$objdir"
 1927. if test -z "$output_obj"; then
 1928. # Place PIC objects in $objdir
 1929. func_append command " -o $lobj"
 1930. fi
 1931. func_show_eval_locale "$command" \
 1932. 'test -n "$output_obj" && $RM $removelist; exit $EXIT_FAILURE'
 1933. if test "$need_locks" = warn &&
 1934. test "X`cat $lockfile 2>/dev/null`" != "X$srcfile"; then
 1935. $ECHO "\
 1936. *** ERROR, $lockfile contains:
 1937. `cat $lockfile 2>/dev/null`
 1938. but it should contain:
 1939. $srcfile
 1940. This indicates that another process is trying to use the same
 1941. temporary object file, and libtool could not work around it because
 1942. your compiler does not support \`-c' and \`-o' together. If you
 1943. repeat this compilation, it may succeed, by chance, but you had better
 1944. avoid parallel builds (make -j) in this platform, or get a better
 1945. compiler."
 1946. $opt_dry_run || $RM $removelist
 1947. exit $EXIT_FAILURE
 1948. fi
 1949. # Just move the object if needed, then go on to compile the next one
 1950. if test -n "$output_obj" && test "X$output_obj" != "X$lobj"; then
 1951. func_show_eval '$MV "$output_obj" "$lobj"' \
 1952. 'error=$?; $opt_dry_run || $RM $removelist; exit $error'
 1953. fi
 1954. # Allow error messages only from the first compilation.
 1955. if test "$suppress_opt" = yes; then
 1956. suppress_output=' >/dev/null 2>&1'
 1957. fi
 1958. fi
 1959. # Only build a position-dependent object if we build old libraries.
 1960. if test "$build_old_libs" = yes; then
 1961. if test "$pic_mode" != yes; then
 1962. # Don't build PIC code
 1963. command="$base_compile $qsrcfile$pie_flag"
 1964. else
 1965. command="$base_compile $qsrcfile $pic_flag"
 1966. fi
 1967. if test "$compiler_c_o" = yes; then
 1968. func_append command " -o $obj"
 1969. fi
 1970. # Suppress compiler output if we already did a PIC compilation.
 1971. func_append command "$suppress_output"
 1972. func_show_eval_locale "$command" \
 1973. '$opt_dry_run || $RM $removelist; exit $EXIT_FAILURE'
 1974. if test "$need_locks" = warn &&
 1975. test "X`cat $lockfile 2>/dev/null`" != "X$srcfile"; then
 1976. $ECHO "\
 1977. *** ERROR, $lockfile contains:
 1978. `cat $lockfile 2>/dev/null`
 1979. but it should contain:
 1980. $srcfile
 1981. This indicates that another process is trying to use the same
 1982. temporary object file, and libtool could not work around it because
 1983. your compiler does not support \`-c' and \`-o' together. If you
 1984. repeat this compilation, it may succeed, by chance, but you had better
 1985. avoid parallel builds (make -j) in this platform, or get a better
 1986. compiler."
 1987. $opt_dry_run || $RM $removelist
 1988. exit $EXIT_FAILURE
 1989. fi
 1990. # Just move the object if needed
 1991. if test -n "$output_obj" && test "X$output_obj" != "X$obj"; then
 1992. func_show_eval '$MV "$output_obj" "$obj"' \
 1993. 'error=$?; $opt_dry_run || $RM $removelist; exit $error'
 1994. fi
 1995. fi
 1996. $opt_dry_run || {
 1997. func_write_libtool_object "$libobj" "$objdir/$objname" "$objname"
 1998. # Unlock the critical section if it was locked
 1999. if test "$need_locks" != no; then
 2000. removelist=$lockfile
 2001. $RM "$lockfile"
 2002. fi
 2003. }
 2004. exit $EXIT_SUCCESS
 2005. }
 2006. $opt_help || {
 2007. test "$opt_mode" = compile && func_mode_compile ${1+"$@"}
 2008. }
 2009. func_mode_help ()
 2010. {
 2011. # We need to display help for each of the modes.
 2012. case $opt_mode in
 2013. "")
 2014. # Generic help is extracted from the usage comments
 2015. # at the start of this file.
 2016. func_help
 2017. ;;
 2018. clean)
 2019. $ECHO \
 2020. "Usage: $progname [OPTION]... --mode=clean RM [RM-OPTION]... FILE...
 2021. Remove files from the build directory.
 2022. RM is the name of the program to use to delete files associated with each FILE
 2023. (typically \`/bin/rm'). RM-OPTIONS are options (such as \`-f') to be passed
 2024. to RM.
 2025. If FILE is a libtool library, object or program, all the files associated
 2026. with it are deleted. Otherwise, only FILE itself is deleted using RM."
 2027. ;;
 2028. compile)
 2029. $ECHO \
 2030. "Usage: $progname [OPTION]... --mode=compile COMPILE-COMMAND... SOURCEFILE
 2031. Compile a source file into a libtool library object.
 2032. This mode accepts the following additional options:
 2033. -o OUTPUT-FILE set the output file name to OUTPUT-FILE
 2034. -no-suppress do not suppress compiler output for multiple passes
 2035. -prefer-pic try to build PIC objects only
 2036. -prefer-non-pic try to build non-PIC objects only
 2037. -shared do not build a \`.o' file suitable for static linking
 2038. -static only build a \`.o' file suitable for static linking
 2039. -Wc,FLAG pass FLAG directly to the compiler
 2040. COMPILE-COMMAND is a command to be used in creating a \`standard' object file
 2041. from the given SOURCEFILE.
 2042. The output file name is determined by removing the directory component from
 2043. SOURCEFILE, then substituting the C source code suffix \`.c' with the
 2044. library object suffix, \`.lo'."
 2045. ;;
 2046. execute)
 2047. $ECHO \
 2048. "Usage: $progname [OPTION]... --mode=execute COMMAND [ARGS]...
 2049. Automatically set library path, then run a program.
 2050. This mode accepts the following additional options:
 2051. -dlopen FILE add the directory containing FILE to the library path
 2052. This mode sets the library path environment variable according to \`-dlopen'
 2053. flags.
 2054. If any of the ARGS are libtool executable wrappers, then they are translated
 2055. into their corresponding uninstalled binary, and any of their required library
 2056. directories are added to the library path.
 2057. Then, COMMAND is executed, with ARGS as arguments."
 2058. ;;
 2059. finish)
 2060. $ECHO \
 2061. "Usage: $progname [OPTION]... --mode=finish [LIBDIR]...
 2062. Complete the installation of libtool libraries.
 2063. Each LIBDIR is a directory that contains libtool libraries.
 2064. The commands that this mode executes may require superuser privileges. Use
 2065. the \`--dry-run' option if you just want to see what would be executed."
 2066. ;;
 2067. install)
 2068. $ECHO \
 2069. "Usage: $progname [OPTION]... --mode=install INSTALL-COMMAND...
 2070. Install executables or libraries.
 2071. INSTALL-COMMAND is the installation command. The first component should be
 2072. either the \`install' or \`cp' program.
 2073. The following components of INSTALL-COMMAND are treated specially:
 2074. -inst-prefix-dir PREFIX-DIR Use PREFIX-DIR as a staging area for installation
 2075. The rest of the components are interpreted as arguments to that command (only
 2076. BSD-compatible install options are recognized)."
 2077. ;;
 2078. link)
 2079. $ECHO \
 2080. "Usage: $progname [OPTION]... --mode=link LINK-COMMAND...
 2081. Link object files or libraries together to form another library, or to
 2082. create an executable program.
 2083. LINK-COMMAND is a command using the C compiler that you would use to create
 2084. a program from several object files.
 2085. The following components of LINK-COMMAND are treated specially:
 2086. -all-static do not do any dynamic linking at all
 2087. -avoid-version do not add a version suffix if possible
 2088. -bindir BINDIR specify path to binaries directory (for systems where
 2089. libraries must be found in the PATH setting at runtime)
 2090. -dlopen FILE \`-dlpreopen' FILE if it cannot be dlopened at runtime
 2091. -dlpreopen FILE link in FILE and add its symbols to lt_preloaded_symbols
 2092. -export-dynamic allow symbols from OUTPUT-FILE to be resolved with dlsym(3)
 2093. -export-symbols SYMFILE
 2094. try to export only the symbols listed in SYMFILE
 2095. -export-symbols-regex REGEX
 2096. try to export only the symbols matching REGEX
 2097. -LLIBDIR search LIBDIR for required installed libraries
 2098. -lNAME OUTPUT-FILE requires the installed library libNAME
 2099. -module build a library that can dlopened
 2100. -no-fast-install disable the fast-install mode
 2101. -no-install link a not-installable executable
 2102. -no-undefined declare that a library does not refer to external symbols
 2103. -o OUTPUT-FILE create OUTPUT-FILE from the specified objects
 2104. -objectlist FILE Use a list of object files found in FILE to specify objects
 2105. -precious-files-regex REGEX
 2106. don't remove output files matching REGEX
 2107. -release RELEASE specify package release information
 2108. -rpath LIBDIR the created library will eventually be installed in LIBDIR
 2109. -R[ ]LIBDIR add LIBDIR to the runtime path of programs and libraries
 2110. -shared only do dynamic linking of libtool libraries
 2111. -shrext SUFFIX override the standard shared library file extension
 2112. -static do not do any dynamic linking of uninstalled libtool libraries
 2113. -static-libtool-libs
 2114. do not do any dynamic linking of libtool libraries
 2115. -version-info CURRENT[:REVISION[:AGE]]
 2116. specify library version info [each variable defaults to 0]
 2117. -weak LIBNAME declare that the target provides the LIBNAME interface
 2118. -Wc,FLAG
 2119. -Xcompiler FLAG pass linker-specific FLAG directly to the compiler
 2120. -Wl,FLAG
 2121. -Xlinker FLAG pass linker-specific FLAG directly to the linker
 2122. -XCClinker FLAG pass link-specific FLAG to the compiler driver (CC)
 2123. All other options (arguments beginning with \`-') are ignored.
 2124. Every other argument is treated as a filename. Files ending in \`.la' are
 2125. treated as uninstalled libtool libraries, other files are standard or library
 2126. object files.
 2127. If the OUTPUT-FILE ends in \`.la', then a libtool library is created,
 2128. only library objects (\`.lo' files) may be specified, and \`-rpath' is
 2129. required, except when creating a convenience library.
 2130. If OUTPUT-FILE ends in \`.a' or \`.lib', then a standard library is created
 2131. using \`ar' and \`ranlib', or on Windows using \`lib'.
 2132. If OUTPUT-FILE ends in \`.lo' or \`.${objext}', then a reloadable object file
 2133. is created, otherwise an executable program is created."
 2134. ;;
 2135. uninstall)
 2136. $ECHO \
 2137. "Usage: $progname [OPTION]... --mode=uninstall RM [RM-OPTION]... FILE...
 2138. Remove libraries from an installation directory.
 2139. RM is the name of the program to use to delete files associated with each FILE
 2140. (typically \`/bin/rm'). RM-OPTIONS are options (such as \`-f') to be passed
 2141. to RM.
 2142. If FILE is a libtool library, all the files associated with it are deleted.
 2143. Otherwise, only FILE itself is deleted using RM."
 2144. ;;
 2145. *)
 2146. func_fatal_help "invalid operation mode \`$opt_mode'"
 2147. ;;
 2148. esac
 2149. echo
 2150. $ECHO "Try \`$progname --help' for more information about other modes."
 2151. }
 2152. # Now that we've collected a possible --mode arg, show help if necessary
 2153. if $opt_help; then
 2154. if test "$opt_help" = :; then
 2155. func_mode_help
 2156. else
 2157. {
 2158. func_help noexit
 2159. for opt_mode in compile link execute install finish uninstall clean; do
 2160. func_mode_help
 2161. done
 2162. } | sed -n '1p; 2,$s/^Usage:/ or: /p'
 2163. {
 2164. func_help noexit
 2165. for opt_mode in compile link execute install finish uninstall clean; do
 2166. echo
 2167. func_mode_help
 2168. done
 2169. } |
 2170. sed '1d
 2171. /^When reporting/,/^Report/{
 2172. H
 2173. d
 2174. }
 2175. $x
 2176. /information about other modes/d
 2177. /more detailed .*MODE/d
 2178. s/^Usage:.*--mode=\([^ ]*\) .*/Description of \1 mode:/'
 2179. fi
 2180. exit $?
 2181. fi
 2182. # func_mode_execute arg...
 2183. func_mode_execute ()
 2184. {
 2185. $opt_debug
 2186. # The first argument is the command name.
 2187. cmd="$nonopt"
 2188. test -z "$cmd" && \
 2189. func_fatal_help "you must specify a COMMAND"
 2190. # Handle -dlopen flags immediately.
 2191. for file in $opt_dlopen; do
 2192. test -f "$file" \
 2193. || func_fatal_help "\`$file' is not a file"
 2194. dir=
 2195. case $file in
 2196. *.la)
 2197. func_resolve_sysroot "$file"
 2198. file=$func_resolve_sysroot_result
 2199. # Check to see that this really is a libtool archive.
 2200. func_lalib_unsafe_p "$file" \
 2201. || func_fatal_help "\`$lib' is not a valid libtool archive"
 2202. # Read the libtool library.
 2203. dlname=
 2204. library_names=
 2205. func_source "$file"
 2206. # Skip this library if it cannot be dlopened.
 2207. if test -z "$dlname"; then
 2208. # Warn if it was a shared library.
 2209. test -n "$library_names" && \
 2210. func_warning "\`$file' was not linked with \`-export-dynamic'"
 2211. continue
 2212. fi
 2213. func_dirname "$file" "" "."
 2214. dir="$func_dirname_result"
 2215. if test -f "$dir/$objdir/$dlname"; then
 2216. func_append dir "/$objdir"
 2217. else
 2218. if test ! -f "$dir/$dlname"; then
 2219. func_fatal_error "cannot find \`$dlname' in \`$dir' or \`$dir/$objdir'"
 2220. fi
 2221. fi
 2222. ;;
 2223. *.lo)
 2224. # Just add the directory containing the .lo file.
 2225. func_dirname "$file" "" "."
 2226. dir="$func_dirname_result"
 2227. ;;
 2228. *)
 2229. func_warning "\`-dlopen' is ignored for non-libtool libraries and objects"
 2230. continue
 2231. ;;
 2232. esac
 2233. # Get the absolute pathname.
 2234. absdir=`cd "$dir" && pwd`
 2235. test -n "$absdir" && dir="$absdir"
 2236. # Now add the directory to shlibpath_var.
 2237. if eval "test -z \"\$$shlibpath_var\""; then
 2238. eval "$shlibpath_var=\"\$dir\""
 2239. else
 2240. eval "$shlibpath_var=\"\$dir:\$$shlibpath_var\""
 2241. fi
 2242. done
 2243. # This variable tells wrapper scripts just to set shlibpath_var
 2244. # rather than running their programs.
 2245. libtool_execute_magic="$magic"
 2246. # Check if any of the arguments is a wrapper script.
 2247. args=
 2248. for file
 2249. do
 2250. case $file in
 2251. -* | *.la | *.lo ) ;;
 2252. *)
 2253. # Do a test to see if this is really a libtool program.
 2254. if func_ltwrapper_script_p "$file"; then
 2255. func_source "$file"
 2256. # Transform arg to wrapped name.
 2257. file="$progdir/$program"
 2258. elif func_ltwrapper_executable_p "$file"; then
 2259. func_ltwrapper_scriptname "$file"
 2260. func_source "$func_ltwrapper_scriptname_result"
 2261. # Transform arg to wrapped name.
 2262. file="$progdir/$program"
 2263. fi
 2264. ;;
 2265. esac
 2266. # Quote arguments (to preserve shell metacharacters).
 2267. func_append_quoted args "$file"
 2268. done
 2269. if test "X$opt_dry_run" = Xfalse; then
 2270. if test -n "$shlibpath_var"; then
 2271. # Export the shlibpath_var.
 2272. eval "export $shlibpath_var"
 2273. fi
 2274. # Restore saved environment variables
 2275. for lt_var in LANG LANGUAGE LC_ALL LC_CTYPE LC_COLLATE LC_MESSAGES
 2276. do
 2277. eval "if test \"\${save_$lt_var+set}\" = set; then
 2278. $lt_var=\$save_$lt_var; export $lt_var
 2279. else
 2280. $lt_unset $lt_var
 2281. fi"
 2282. done
 2283. # Now prepare to actually exec the command.
 2284. exec_cmd="\$cmd$args"
 2285. else
 2286. # Display what would be done.
 2287. if test -n "$shlibpath_var"; then
 2288. eval "\$ECHO \"\$shlibpath_var=\$$shlibpath_var\""
 2289. echo "export $shlibpath_var"
 2290. fi
 2291. $ECHO "$cmd$args"
 2292. exit $EXIT_SUCCESS
 2293. fi
 2294. }
 2295. test "$opt_mode" = execute && func_mode_execute ${1+"$@"}
 2296. # func_mode_finish arg...
 2297. func_mode_finish ()
 2298. {
 2299. $opt_debug
 2300. libs=
 2301. libdirs=
 2302. admincmds=
 2303. for opt in "$nonopt" ${1+"$@"}
 2304. do
 2305. if test -d "$opt"; then
 2306. func_append libdirs " $opt"
 2307. elif test -f "$opt"; then
 2308. if func_lalib_unsafe_p "$opt"; then
 2309. func_append libs " $opt"
 2310. else
 2311. func_warning "\`$opt' is not a valid libtool archive"
 2312. fi
 2313. else
 2314. func_fatal_error "invalid argument \`$opt'"
 2315. fi
 2316. done
 2317. if test -n "$libs"; then
 2318. if test -n "$lt_sysroot"; then
 2319. sysroot_regex=`$ECHO "$lt_sysroot" | $SED "$sed_make_literal_regex"`
 2320. sysroot_cmd="s/\([ ']\)$sysroot_regex/\1/g;"
 2321. else
 2322. sysroot_cmd=
 2323. fi
 2324. # Remove sysroot references
 2325. if $opt_dry_run; then
 2326. for lib in $libs; do
 2327. echo "removing references to $lt_sysroot and \`=' prefixes from $lib"
 2328. done
 2329. else
 2330. tmpdir=`func_mktempdir`
 2331. for lib in $libs; do
 2332. sed -e "${sysroot_cmd} s/\([ ']-[LR]\)=/\1/g; s/\([ ']\)=/\1/g" $lib \
 2333. > $tmpdir/tmp-la
 2334. mv -f $tmpdir/tmp-la $lib
 2335. done
 2336. ${RM}r "$tmpdir"
 2337. fi
 2338. fi
 2339. if test -n "$finish_cmds$finish_eval" && test -n "$libdirs"; then
 2340. for libdir in $libdirs; do
 2341. if test -n "$finish_cmds"; then
 2342. # Do each command in the finish commands.
 2343. func_execute_cmds "$finish_cmds" 'admincmds="$admincmds
 2344. '"$cmd"'"'
 2345. fi
 2346. if test -n "$finish_eval"; then
 2347. # Do the single finish_eval.
 2348. eval cmds=\"$finish_eval\"
 2349. $opt_dry_run || eval "$cmds" || func_append admincmds "
 2350. $cmds"
 2351. fi
 2352. done
 2353. fi
 2354. # Exit here if they wanted silent mode.
 2355. $opt_silent && exit $EXIT_SUCCESS
 2356. if test -n "$finish_cmds$finish_eval" && test -n "$libdirs"; then
 2357. echo "----------------------------------------------------------------------"
 2358. echo "Libraries have been installed in:"
 2359. for libdir in $libdirs; do
 2360. $ECHO " $libdir"
 2361. done
 2362. echo
 2363. echo "If you ever happen to want to link against installed libraries"
 2364. echo "in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and"
 2365. echo "specify the full pathname of the library, or use the \`-LLIBDIR'"
 2366. echo "flag during linking and do at least one of the following:"
 2367. if test -n "$shlibpath_var"; then
 2368. echo " - add LIBDIR to the \`$shlibpath_var' environment variable"
 2369. echo " during execution"
 2370. fi
 2371. if test -n "$runpath_var"; then
 2372. echo " - add LIBDIR to the \`$runpath_var' environment variable"
 2373. echo " during linking"
 2374. fi
 2375. if test -n "$hardcode_libdir_flag_spec"; then
 2376. libdir=LIBDIR
 2377. eval flag=\"$hardcode_libdir_flag_spec\"
 2378. $ECHO " - use the \`$flag' linker flag"
 2379. fi
 2380. if test -n "$admincmds"; then
 2381. $ECHO " - have your system administrator run these commands:$admincmds"
 2382. fi
 2383. if test -f /etc/ld.so.conf; then
 2384. echo " - have your system administrator add LIBDIR to \`/etc/ld.so.conf'"
 2385. fi
 2386. echo
 2387. echo "See any operating system documentation about shared libraries for"
 2388. case $host in
 2389. solaris2.[6789]|solaris2.1[0-9])
 2390. echo "more information, such as the ld(1), crle(1) and ld.so(8) manual"
 2391. echo "pages."
 2392. ;;
 2393. *)
 2394. echo "more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages."
 2395. ;;
 2396. esac
 2397. echo "----------------------------------------------------------------------"
 2398. fi
 2399. exit $EXIT_SUCCESS
 2400. }
 2401. test "$opt_mode" = finish && func_mode_finish ${1+"$@"}
 2402. # func_mode_install arg...
 2403. func_mode_install ()
 2404. {
 2405. $opt_debug
 2406. # There may be an optional sh(1) argument at the beginning of
 2407. # install_prog (especially on Windows NT).
 2408. if test "$nonopt" = "$SHELL" || test "$nonopt" = /bin/sh ||
 2409. # Allow the use of GNU shtool's install command.
 2410. case $nonopt in *shtool*) :;; *) false;; esac; then
 2411. # Aesthetically quote it.
 2412. func_quote_for_eval "$nonopt"
 2413. install_prog="$func_quote_for_eval_result "
 2414. arg=$1
 2415. shift
 2416. else
 2417. install_prog=
 2418. arg=$nonopt
 2419. fi
 2420. # The real first argument should be the name of the installation program.
 2421. # Aesthetically quote it.
 2422. func_quote_for_eval "$arg"
 2423. func_append install_prog "$func_quote_for_eval_result"
 2424. install_shared_prog=$install_prog
 2425. case " $install_prog " in
 2426. *[\\\ /]cp\ *) install_cp=: ;;
 2427. *) install_cp=false ;;
 2428. esac
 2429. # We need to accept at least all the BSD install flags.
 2430. dest=
 2431. files=
 2432. opts=
 2433. prev=
 2434. install_type=
 2435. isdir=no
 2436. stripme=
 2437. no_mode=:
 2438. for arg
 2439. do
 2440. arg2=
 2441. if test -n "$dest"; then
 2442. func_append files " $dest"
 2443. dest=$arg
 2444. continue
 2445. fi
 2446. case $arg in
 2447. -d) isdir=yes ;;
 2448. -f)
 2449. if $install_cp; then :; else
 2450. prev=$arg
 2451. fi
 2452. ;;
 2453. -g | -m | -o)
 2454. prev=$arg
 2455. ;;
 2456. -s)
 2457. stripme=" -s"
 2458. continue
 2459. ;;
 2460. -*)
 2461. ;;
 2462. *)
 2463. # If the previous option needed an argument, then skip it.
 2464. if test -n "$prev"; then
 2465. if test "x$prev" = x-m && test -n "$install_override_mode"; then
 2466. arg2=$install_override_mode
 2467. no_mode=false
 2468. fi
 2469. prev=
 2470. else
 2471. dest=$arg
 2472. continue
 2473. fi
 2474. ;;
 2475. esac
 2476. # Aesthetically quote the argument.
 2477. func_quote_for_eval "$arg"
 2478. func_append install_prog " $func_quote_for_eval_result"
 2479. if test -n "$arg2"; then
 2480. func_quote_for_eval "$arg2"
 2481. fi
 2482. func_append install_shared_prog " $func_quote_for_eval_result"
 2483. done
 2484. test -z "$install_prog" && \
 2485. func_fatal_help "you must specify an install program"
 2486. test -n "$prev" && \
 2487. func_fatal_help "the \`$prev' option requires an argument"
 2488. if test -n "$install_override_mode" && $no_mode; then
 2489. if $install_cp; then :; else
 2490. func_quote_for_eval "$install_override_mode"
 2491. func_append install_shared_prog " -m $func_quote_for_eval_result"
 2492. fi
 2493. fi
 2494. if test -z "$files"; then
 2495. if test -z "$dest"; then
 2496. func_fatal_help "no file or destination specified"
 2497. else
 2498. func_fatal_help "you must specify a destination"
 2499. fi
 2500. fi
 2501. # Strip any trailing slash from the destination.
 2502. func_stripname '' '/' "$dest"
 2503. dest=$func_stripname_result
 2504. # Check to see that the destination is a directory.
 2505. test -d "$dest" && isdir=yes
 2506. if test "$isdir" = yes; then
 2507. destdir="$dest"
 2508. destname=
 2509. else
 2510. func_dirname_and_basename "$dest" "" "."
 2511. destdir="$func_dirname_result"
 2512. destname="$func_basename_result"
 2513. # Not a directory, so check to see that there is only one file specified.
 2514. set dummy $files; shift
 2515. test "$#" -gt 1 && \
 2516. func_fatal_help "\`$dest' is not a directory"
 2517. fi
 2518. case $destdir in
 2519. [\\/]* | [A-Za-z]:[\\/]*) ;;
 2520. *)
 2521. for file in $files; do
 2522. case $file in
 2523. *.lo) ;;
 2524. *)
 2525. func_fatal_help "\`$destdir' must be an absolute directory name"
 2526. ;;
 2527. esac
 2528. done
 2529. ;;
 2530. esac
 2531. # This variable tells wrapper scripts just to set variables rather
 2532. # than running their programs.
 2533. libtool_install_magic="$magic"
 2534. staticlibs=
 2535. future_libdirs=
 2536. current_libdirs=
 2537. for file in $files; do
 2538. # Do each installation.
 2539. case $file in
 2540. *.$libext)
 2541. # Do the static libraries later.
 2542. func_append staticlibs " $file"
 2543. ;;
 2544. *.la)
 2545. func_resolve_sysroot "$file"
 2546. file=$func_resolve_sysroot_result
 2547. # Check to see that this really is a libtool archive.
 2548. func_lalib_unsafe_p "$file" \
 2549. || func_fatal_help "\`$file' is not a valid libtool archive"
 2550. library_names=
 2551. old_library=
 2552. relink_command=
 2553. func_source "$file"
 2554. # Add the libdir to current_libdirs if it is the destination.
 2555. if test "X$destdir" = "X$libdir"; then
 2556. case "$current_libdirs " in
 2557. *" $libdir "*) ;;
 2558. *) func_append current_libdirs " $libdir" ;;
 2559. esac
 2560. else
 2561. # Note the libdir as a future libdir.
 2562. case "$future_libdirs " in
 2563. *" $libdir "*) ;;
 2564. *) func_append future_libdirs " $libdir" ;;
 2565. esac
 2566. fi
 2567. func_dirname "$file" "/" ""
 2568. dir="$func_dirname_result"
 2569. func_append dir "$objdir"
 2570. if test -n "$relink_command"; then
 2571. # Determine the prefix the user has applied to our future dir.
 2572. inst_prefix_dir=`$ECHO "$destdir" | $SED -e "s%$libdir\$%%"`
 2573. # Don't allow the user to place us outside of our expected
 2574. # location b/c this prevents finding dependent libraries that
 2575. # are installed to the same prefix.
 2576. # At present, this check doesn't affect windows .dll's that
 2577. # are installed into $libdir/../bin (currently, that works fine)
 2578. # but it's something to keep an eye on.
 2579. test "$inst_prefix_dir" = "$destdir" && \
 2580. func_fatal_error "error: cannot install \`$file' to a directory not ending in $libdir"
 2581. if test -n "$inst_prefix_dir"; then
 2582. # Stick the inst_prefix_dir data into the link command.
 2583. relink_command=`$ECHO "$relink_command" | $SED "s%@inst_prefix_dir@%-inst-prefix-dir $inst_prefix_dir%"`
 2584. else
 2585. relink_command=`$ECHO "$relink_command" | $SED "s%@inst_prefix_dir@%%"`
 2586. fi
 2587. func_warning "relinking \`$file'"
 2588. func_show_eval "$relink_command" \
 2589. 'func_fatal_error "error: relink \`$file'\'' with the above command before installing it"'
 2590. fi
 2591. # See the names of the shared library.
 2592. set dummy $library_names; shift
 2593. if test -n "$1"; then
 2594. realname="$1"
 2595. shift
 2596. srcname="$realname"
 2597. test -n "$relink_command" && srcname="$realname"T
 2598. # Install the shared library and build the symlinks.
 2599. func_show_eval "$install_shared_prog $dir/$srcname $destdir/$realname" \
 2600. 'exit $?'
 2601. tstripme="$stripme"
 2602. case $host_os in
 2603. cygwin* | mingw* | pw32* | cegcc*)
 2604. case $realname in
 2605. *.dll.a)
 2606. tstripme=""
 2607. ;;
 2608. esac
 2609. ;;
 2610. esac
 2611. if test -n "$tstripme" && test -n "$striplib"; then
 2612. func_show_eval "$striplib $destdir/$realname" 'exit $?'
 2613. fi
 2614. if test "$#" -gt 0; then
 2615. # Delete the old symlinks, and create new ones.
 2616. # Try `ln -sf' first, because the `ln' binary might depend on
 2617. # the symlink we replace! Solaris /bin/ln does not understand -f,
 2618. # so we also need to try rm && ln -s.
 2619. for linkname
 2620. do
 2621. test "$linkname" != "$realname" \
 2622. && func_show_eval "(cd $destdir && { $LN_S -f $realname $linkname || { $RM $linkname && $LN_S $realname $linkname; }; })"
 2623. done
 2624. fi
 2625. # Do each command in the postinstall commands.
 2626. lib="$destdir/$realname"
 2627. func_execute_cmds "$postinstall_cmds" 'exit $?'
 2628. fi
 2629. # Install the pseudo-library for information purposes.
 2630. func_basename "$file"
 2631. name="$func_basename_result"
 2632. instname="$dir/$name"i
 2633. func_show_eval "$install_prog $instname $destdir/$name" 'exit $?'
 2634. # Maybe install the static library, too.
 2635. test -n "$old_library" && func_append staticlibs " $dir/$old_library"
 2636. ;;
 2637. *.lo)
 2638. # Install (i.e. copy) a libtool object.
 2639. # Figure out destination file name, if it wasn't already specified.
 2640. if test -n "$destname"; then
 2641. destfile="$destdir/$destname"
 2642. else
 2643. func_basename "$file"
 2644. destfile="$func_basename_result"
 2645. destfile="$destdir/$destfile"
 2646. fi
 2647. # Deduce the name of the destination old-style object file.
 2648. case $destfile in
 2649. *.lo)
 2650. func_lo2o "$destfile"
 2651. staticdest=$func_lo2o_result
 2652. ;;
 2653. *.$objext)
 2654. staticdest="$destfile"
 2655. destfile=
 2656. ;;
 2657. *)
 2658. func_fatal_help "cannot copy a libtool object to \`$destfile'"
 2659. ;;
 2660. esac
 2661. # Install the libtool object if requested.
 2662. test -n "$destfile" && \
 2663. func_show_eval "$install_prog $file $destfile" 'exit $?'
 2664. # Install the old object if enabled.
 2665. if test "$build_old_libs" = yes; then
 2666. # Deduce the name of the old-style object file.
 2667. func_lo2o "$file"
 2668. staticobj=$func_lo2o_result
 2669. func_show_eval "$install_prog \$staticobj \$staticdest" 'exit $?'
 2670. fi
 2671. exit $EXIT_SUCCESS
 2672. ;;
 2673. *)
 2674. # Figure out destination file name, if it wasn't already specified.
 2675. if test -n "$destname"; then
 2676. destfile="$destdir/$destname"
 2677. else
 2678. func_basename "$file"
 2679. destfile="$func_basename_result"
 2680. destfile="$destdir/$destfile"
 2681. fi
 2682. # If the file is missing, and there is a .exe on the end, strip it
 2683. # because it is most likely a libtool script we actually want to
 2684. # install
 2685. stripped_ext=""
 2686. case $file in
 2687. *.exe)
 2688. if test ! -f "$file"; then
 2689. func_stripname '' '.exe' "$file"
 2690. file=$func_stripname_result
 2691. stripped_ext=".exe"
 2692. fi
 2693. ;;
 2694. esac
 2695. # Do a test to see if this is really a libtool program.
 2696. case $host in
 2697. *cygwin* | *mingw*)
 2698. if func_ltwrapper_executable_p "$file"; then
 2699. func_ltwrapper_scriptname "$file"
 2700. wrapper=$func_ltwrapper_scriptname_result
 2701. else
 2702. func_stripname '' '.exe' "$file"
 2703. wrapper=$func_stripname_result
 2704. fi
 2705. ;;
 2706. *)
 2707. wrapper=$file
 2708. ;;
 2709. esac
 2710. if func_ltwrapper_script_p "$wrapper"; then
 2711. notinst_deplibs=
 2712. relink_command=
 2713. func_source "$wrapper"
 2714. # Check the variables that should have been set.
 2715. test -z "$generated_by_libtool_version" && \
 2716. func_fatal_error "invalid libtool wrapper script \`$wrapper'"
 2717. finalize=yes
 2718. for lib in $notinst_deplibs; do
 2719. # Check to see that each library is installed.
 2720. libdir=
 2721. if test -f "$lib"; then
 2722. func_source "$lib"
 2723. fi
 2724. libfile="$libdir/"`$ECHO "$lib" | $SED 's%^.*/%%g'` ### testsuite: skip nested quoting test
 2725. if test -n "$libdir" && test ! -f "$libfile"; then
 2726. func_warning "\`$lib' has not been installed in \`$libdir'"
 2727. finalize=no
 2728. fi
 2729. done
 2730. relink_command=
 2731. func_source "$wrapper"
 2732. outputname=
 2733. if test "$fast_install" = no && test -n "$relink_command"; then
 2734. $opt_dry_run || {
 2735. if test "$finalize" = yes; then
 2736. tmpdir=`func_mktempdir`
 2737. func_basename "$file$stripped_ext"
 2738. file="$func_basename_result"
 2739. outputname="$tmpdir/$file"
 2740. # Replace the output file specification.
 2741. relink_command=`$ECHO "$relink_command" | $SED 's%@OUTPUT@%'"$outputname"'%g'`
 2742. $opt_silent || {
 2743. func_quote_for_expand "$relink_command"
 2744. eval "func_echo $func_quote_for_expand_result"
 2745. }
 2746. if eval "$relink_command"; then :
 2747. else
 2748. func_error "error: relink \`$file' with the above command before installing it"
 2749. $opt_dry_run || ${RM}r "$tmpdir"
 2750. continue
 2751. fi
 2752. file="$outputname"
 2753. else
 2754. func_warning "cannot relink \`$file'"
 2755. fi
 2756. }
 2757. else
 2758. # Install the binary that we compiled earlier.
 2759. file=`$ECHO "$file$stripped_ext" | $SED "s%\([^/]*\)$%$objdir/\1%"`
 2760. fi
 2761. fi
 2762. # remove .exe since cygwin /usr/bin/install will append another
 2763. # one anyway
 2764. case $install_prog,$host in
 2765. */usr/bin/install*,*cygwin*)
 2766. case $file:$destfile in
 2767. *.exe:*.exe)
 2768. # this is ok
 2769. ;;
 2770. *.exe:*)
 2771. destfile=$destfile.exe
 2772. ;;
 2773. *:*.exe)
 2774. func_stripname '' '.exe' "$destfile"
 2775. destfile=$func_stripname_result
 2776. ;;
 2777. esac
 2778. ;;
 2779. esac
 2780. func_show_eval "$install_prog\$stripme \$file \$destfile" 'exit $?'
 2781. $opt_dry_run || if test -n "$outputname"; then
 2782. ${RM}r "$tmpdir"
 2783. fi
 2784. ;;
 2785. esac
 2786. done
 2787. for file in $staticlibs; do
 2788. func_basename "$file"
 2789. name="$func_basename_result"
 2790. # Set up the ranlib parameters.
 2791. oldlib="$destdir/$name"
 2792. func_show_eval "$install_prog \$file \$oldlib" 'exit $?'
 2793. if test -n "$stripme" && test -n "$old_striplib"; then
 2794. func_show_eval "$old_striplib $oldlib" 'exit $?'
 2795. fi
 2796. # Do each command in the postinstall commands.
 2797. func_execute_cmds "$old_postinstall_cmds" 'exit $?'
 2798. done
 2799. test -n "$future_libdirs" && \
 2800. func_warning "remember to run \`$progname --finish$future_libdirs'"
 2801. if test -n "$current_libdirs"; then
 2802. # Maybe just do a dry run.
 2803. $opt_dry_run && current_libdirs=" -n$current_libdirs"
 2804. exec_cmd='$SHELL $progpath $preserve_args --finish$current_libdirs'
 2805. else
 2806. exit $EXIT_SUCCESS
 2807. fi
 2808. }
 2809. test "$opt_mode" = install && func_mode_install ${1+"$@"}
 2810. # func_generate_dlsyms outputname originator pic_p
 2811. # Extract symbols from dlprefiles and create ${outputname}S.o with
 2812. # a dlpreopen symbol table.
 2813. func_generate_dlsyms ()
 2814. {
 2815. $opt_debug
 2816. my_outputname="$1"
 2817. my_originator="$2"
 2818. my_pic_p="${3-no}"
 2819. my_prefix=`$ECHO "$my_originator" | sed 's%[^a-zA-Z0-9]%_%g'`
 2820. my_dlsyms=
 2821. if test -n "$dlfiles$dlprefiles" || test "$dlself" != no; then
 2822. if test -n "$NM" && test -n "$global_symbol_pipe"; then
 2823. my_dlsyms="${my_outputname}S.c"
 2824. else
 2825. func_error "not configured to extract global symbols from dlpreopened files"
 2826. fi
 2827. fi
 2828. if test -n "$my_dlsyms"; then
 2829. case $my_dlsyms in
 2830. "") ;;
 2831. *.c)
 2832. # Discover the nlist of each of the dlfiles.
 2833. nlist="$output_objdir/${my_outputname}.nm"
 2834. func_show_eval "$RM $nlist ${nlist}S ${nlist}T"
 2835. # Parse the name list into a source file.
 2836. func_verbose "creating $output_objdir/$my_dlsyms"
 2837. $opt_dry_run || $ECHO > "$output_objdir/$my_dlsyms" "\
 2838. /* $my_dlsyms - symbol resolution table for \`$my_outputname' dlsym emulation. */
 2839. /* Generated by $PROGRAM (GNU $PACKAGE$TIMESTAMP) $VERSION */
 2840. #ifdef __cplusplus
 2841. extern \"C\" {
 2842. #endif
 2843. #if defined(__GNUC__) && (((__GNUC__ == 4) && (__GNUC_MINOR__ >= 4)) || (__GNUC__ > 4))
 2844. #pragma GCC diagnostic ignored \"-Wstrict-prototypes\"
 2845. #endif
 2846. /* Keep this code in sync between libtool.m4, ltmain, lt_system.h, and tests. */
 2847. #if defined(_WIN32) || defined(__CYGWIN__) || defined(_WIN32_WCE)
 2848. /* DATA imports from DLLs on WIN32 con't be const, because runtime
 2849. relocations are performed -- see ld's documentation on pseudo-relocs. */
 2850. # define LT_DLSYM_CONST
 2851. #elif defined(__osf__)
 2852. /* This system does not cope well with relocations in const data. */
 2853. # define LT_DLSYM_CONST
 2854. #else
 2855. # define LT_DLSYM_CONST const
 2856. #endif
 2857. /* External symbol declarations for the compiler. */\
 2858. "
 2859. if test "$dlself" = yes; then
 2860. func_verbose "generating symbol list for \`$output'"
 2861. $opt_dry_run || echo ': @PROGRAM@ ' > "$nlist"
 2862. # Add our own program objects to the symbol list.
 2863. progfiles=`$ECHO "$objs$old_deplibs" | $SP2NL | $SED "$lo2o" | $NL2SP`
 2864. for progfile in $progfiles; do
 2865. func_to_tool_file "$progfile" func_convert_file_msys_to_w32
 2866. func_verbose "extracting global C symbols from \`$func_to_tool_file_result'"
 2867. $opt_dry_run || eval "$NM $func_to_tool_file_result | $global_symbol_pipe >> '$nlist'"
 2868. done
 2869. if test -n "$exclude_expsyms"; then
 2870. $opt_dry_run || {
 2871. eval '$EGREP -v " ($exclude_expsyms)$" "$nlist" > "$nlist"T'
 2872. eval '$MV "$nlist"T "$nlist"'
 2873. }
 2874. fi
 2875. if test -n "$export_symbols_regex"; then
 2876. $opt_dry_run || {
 2877. eval '$EGREP -e "$export_symbols_regex" "$nlist" > "$nlist"T'
 2878. eval '$MV "$nlist"T "$nlist"'
 2879. }
 2880. fi
 2881. # Prepare the list of exported symbols
 2882. if test -z "$export_symbols"; then
 2883. export_symbols="$output_objdir/$outputname.exp"
 2884. $opt_dry_run || {
 2885. $RM $export_symbols
 2886. eval "${SED} -n -e '/^: @PROGRAM@ $/d' -e 's/^.* \(.*\)$/\1/p' "'< "$nlist" > "$export_symbols"'
 2887. case $host in
 2888. *cygwin* | *mingw* | *cegcc* )
 2889. eval "echo EXPORTS "'> "$output_objdir/$outputname.def"'
 2890. eval 'cat "$export_symbols" >> "$output_objdir/$outputname.def"'
 2891. ;;
 2892. esac
 2893. }
 2894. else
 2895. $opt_dry_run || {
 2896. eval "${SED} -e 's/\([].[*^$]\)/\\\\\1/g' -e 's/^/ /' -e 's/$/$/'"' < "$export_symbols" > "$output_objdir/$outputname.exp"'
 2897. eval '$GREP -f "$output_objdir/$outputname.exp" < "$nlist" > "$nlist"T'
 2898. eval '$MV "$nlist"T "$nlist"'
 2899. case $host in
 2900. *cygwin* | *mingw* | *cegcc* )
 2901. eval "echo EXPORTS "'> "$output_objdir/$outputname.def"'
 2902. eval 'cat "$nlist" >> "$output_objdir/$outputname.def"'
 2903. ;;
 2904. esac
 2905. }
 2906. fi
 2907. fi
 2908. for dlprefile in $dlprefiles; do
 2909. func_verbose "extracting global C symbols from \`$dlprefile'"
 2910. func_basename "$dlprefile"
 2911. name="$func_basename_result"
 2912. case $host in
 2913. *cygwin* | *mingw* | *cegcc* )
 2914. # if an import library, we need to obtain dlname
 2915. if func_win32_import_lib_p "$dlprefile"; then
 2916. func_tr_sh "$dlprefile"
 2917. eval "curr_lafile=\$libfile_$func_tr_sh_result"
 2918. dlprefile_dlbasename=""
 2919. if test -n "$curr_lafile" && func_lalib_p "$curr_lafile"; then
 2920. # Use subshell, to avoid clobbering current variable values
 2921. dlprefile_dlname=`source "$curr_lafile" && echo "$dlname"`
 2922. if test -n "$dlprefile_dlname" ; then
 2923. func_basename "$dlprefile_dlname"
 2924. dlprefile_dlbasename="$func_basename_result"
 2925. else
 2926. # no lafile. user explicitly requested -dlpreopen <import library>.
 2927. $sharedlib_from_linklib_cmd "$dlprefile"
 2928. dlprefile_dlbasename=$sharedlib_from_linklib_result
 2929. fi
 2930. fi
 2931. $opt_dry_run || {
 2932. if test -n "$dlprefile_dlbasename" ; then
 2933. eval '$ECHO ": $dlprefile_dlbasename" >> "$nlist"'
 2934. else
 2935. func_warning "Could not compute DLL name from $name"
 2936. eval '$ECHO ": $name " >> "$nlist"'
 2937. fi
 2938. func_to_tool_file "$dlprefile" func_convert_file_msys_to_w32
 2939. eval "$NM \"$func_to_tool_file_result\" 2>/dev/null | $global_symbol_pipe |
 2940. $SED -e '/I __imp/d' -e 's/I __nm_/D /;s/_nm__//' >> '$nlist'"
 2941. }
 2942. else # not an import lib
 2943. $opt_dry_run || {
 2944. eval '$ECHO ": $name " >> "$nlist"'
 2945. func_to_tool_file "$dlprefile" func_convert_file_msys_to_w32
 2946. eval "$NM \"$func_to_tool_file_result\" 2>/dev/null | $global_symbol_pipe >> '$nlist'"
 2947. }
 2948. fi
 2949. ;;
 2950. *)
 2951. $opt_dry_run || {
 2952. eval '$ECHO ": $name " >> "$nlist"'
 2953. func_to_tool_file "$dlprefile" func_convert_file_msys_to_w32
 2954. eval "$NM \"$func_to_tool_file_result\" 2>/dev/null | $global_symbol_pipe >> '$nlist'"
 2955. }
 2956. ;;
 2957. esac
 2958. done
 2959. $opt_dry_run || {
 2960. # Make sure we have at least an empty file.
 2961. test -f "$nlist" || : > "$nlist"
 2962. if test -n "$exclude_expsyms"; then
 2963. $EGREP -v " ($exclude_expsyms)$" "$nlist" > "$nlist"T
 2964. $MV "$nlist"T "$nlist"
 2965. fi
 2966. # Try sorting and uniquifying the output.
 2967. if $GREP -v "^: " < "$nlist" |
 2968. if sort -k 3 </dev/null >/dev/null 2>&1; then
 2969. sort -k 3
 2970. else
 2971. sort +2
 2972. fi |
 2973. uniq > "$nlist"S; then
 2974. :
 2975. else
 2976. $GREP -v "^: " < "$nlist" > "$nlist"S
 2977. fi
 2978. if test -f "$nlist"S; then
 2979. eval "$global_symbol_to_cdecl"' < "$nlist"S >> "$output_objdir/$my_dlsyms"'
 2980. else
 2981. echo '/* NONE */' >> "$output_objdir/$my_dlsyms"
 2982. fi
 2983. echo >> "$output_objdir/$my_dlsyms" "\
 2984. /* The mapping between symbol names and symbols. */
 2985. typedef struct {
 2986. const char *name;
 2987. void *address;
 2988. } lt_dlsymlist;
 2989. extern LT_DLSYM_CONST lt_dlsymlist
 2990. lt_${my_prefix}_LTX_preloaded_symbols[];
 2991. LT_DLSYM_CONST lt_dlsymlist
 2992. lt_${my_prefix}_LTX_preloaded_symbols[] =
 2993. {\
 2994. { \"$my_originator\", (void *) 0 },"
 2995. case $need_lib_prefix in
 2996. no)
 2997. eval "$global_symbol_to_c_name_address" < "$nlist" >> "$output_objdir/$my_dlsyms"
 2998. ;;
 2999. *)
 3000. eval "$global_symbol_to_c_name_address_lib_prefix" < "$nlist" >> "$output_objdir/$my_dlsyms"
 3001. ;;
 3002. esac
 3003. echo >> "$output_objdir/$my_dlsyms" "\
 3004. {0, (void *) 0}
 3005. };
 3006. /* This works around a problem in FreeBSD linker */
 3007. #ifdef FREEBSD_WORKAROUND
 3008. static const void *lt_preloaded_setup() {
 3009. return lt_${my_prefix}_LTX_preloaded_symbols;
 3010. }
 3011. #endif
 3012. #ifdef __cplusplus
 3013. }
 3014. #endif\
 3015. "
 3016. } # !$opt_dry_run
 3017. pic_flag_for_symtable=
 3018. case "$compile_command " in
 3019. *" -static "*) ;;
 3020. *)
 3021. case $host in
 3022. # compiling the symbol table file with pic_flag works around
 3023. # a FreeBSD bug that causes programs to crash when -lm is
 3024. # linked before any other PIC object. But we must not use
 3025. # pic_flag when linking with -static. The problem exists in
 3026. # FreeBSD 2.2.6 and is fixed in FreeBSD 3.1.
 3027. *-*-freebsd2*|*-*-freebsd3.0*|*-*-freebsdelf3.0*)
 3028. pic_flag_for_symtable=" $pic_flag -DFREEBSD_WORKAROUND" ;;
 3029. *-*-hpux*)
 3030. pic_flag_for_symtable=" $pic_flag" ;;
 3031. *)
 3032. if test "X$my_pic_p" != Xno; then
 3033. pic_flag_for_symtable=" $pic_flag"
 3034. fi
 3035. ;;
 3036. esac
 3037. ;;
 3038. esac
 3039. symtab_cflags=
 3040. for arg in $LTCFLAGS; do
 3041. case $arg in
 3042. -pie | -fpie | -fPIE) ;;
 3043. *) func_append symtab_cflags " $arg" ;;
 3044. esac
 3045. done
 3046. # Now compile the dynamic symbol file.
 3047. func_show_eval '(cd $output_objdir && $LTCC$symtab_cflags -c$no_builtin_flag$pic_flag_for_symtable "$my_dlsyms")' 'exit $?'
 3048. # Clean up the generated files.
 3049. func_show_eval '$RM "$output_objdir/$my_dlsyms" "$nlist" "${nlist}S" "${nlist}T"'
 3050. # Transform the symbol file into the correct name.
 3051. symfileobj="$output_objdir/${my_outputname}S.$objext"
 3052. case $host in
 3053. *cygwin* | *mingw* | *cegcc* )
 3054. if test -f "$output_objdir/$my_outputname.def"; then
 3055. compile_command=`$ECHO "$compile_command" | $SED "s%@SYMFILE@%$output_objdir/$my_outputname.def $symfileobj%"`
 3056. finalize_command=`$ECHO "$finalize_command" | $SED "s%@SYMFILE@%$output_objdir/$my_outputname.def $symfileobj%"`
 3057. else
 3058. compile_command=`$ECHO "$compile_command" | $SED "s%@SYMFILE@%$symfileobj%"`
 3059. finalize_command=`$ECHO "$finalize_command" | $SED "s%@SYMFILE@%$symfileobj%"`
 3060. fi
 3061. ;;
 3062. *)
 3063. compile_command=`$ECHO "$compile_command" | $SED "s%@SYMFILE@%$symfileobj%"`
 3064. finalize_command=`$ECHO "$finalize_command" | $SED "s%@SYMFILE@%$symfileobj%"`
 3065. ;;
 3066. esac
 3067. ;;
 3068. *)
 3069. func_fatal_error "unknown suffix for \`$my_dlsyms'"
 3070. ;;
 3071. esac
 3072. else
 3073. # We keep going just in case the user didn't refer to
 3074. # lt_preloaded_symbols. The linker will fail if global_symbol_pipe
 3075. # really was required.
 3076. # Nullify the symbol file.
 3077. compile_command=`$ECHO "$compile_command" | $SED "s% @SYMFILE@%%"`
 3078. finalize_command=`$ECHO "$finalize_command" | $SED "s% @SYMFILE@%%"`
 3079. fi
 3080. }
 3081. # func_win32_libid arg
 3082. # return the library type of file 'arg'
 3083. #
 3084. # Need a lot of goo to handle *both* DLLs and import libs
 3085. # Has to be a shell function in order to 'eat' the argument
 3086. # that is supplied when $file_magic_command is called.
 3087. # Despite the name, also deal with 64 bit binaries.
 3088. func_win32_libid ()
 3089. {
 3090. $opt_debug
 3091. win32_libid_type="unknown"
 3092. win32_fileres=`file -L $1 2>/dev/null`
 3093. case $win32_fileres in
 3094. *ar\ archive\ import\ library*) # definitely import
 3095. win32_libid_type="x86 archive import"
 3096. ;;
 3097. *ar\ archive*) # could be an import, or static
 3098. # Keep the egrep pattern in sync with the one in _LT_CHECK_MAGIC_METHOD.
 3099. if eval $OBJDUMP -f $1 | $SED -e '10q' 2>/dev/null |
 3100. $EGREP 'file format (pei*-i386(.*architecture: i386)?|pe-arm-wince|pe-x86-64)' >/dev/null; then
 3101. func_to_tool_file "$1" func_convert_file_msys_to_w32
 3102. win32_nmres=`eval $NM -f posix -A \"$func_to_tool_file_result\" |
 3103. $SED -n -e '
 3104. 1,100{
 3105. / I /{
 3106. s,.*,import,
 3107. p
 3108. q
 3109. }
 3110. }'`
 3111. case $win32_nmres in
 3112. import*) win32_libid_type="x86 archive import";;
 3113. *) win32_libid_type="x86 archive static";;
 3114. esac
 3115. fi
 3116. ;;
 3117. *DLL*)
 3118. win32_libid_type="x86 DLL"
 3119. ;;
 3120. *executable*) # but shell scripts are "executable" too...
 3121. case $win32_fileres in
 3122. *MS\ Windows\ PE\ Intel*)
 3123. win32_libid_type="x86 DLL"
 3124. ;;
 3125. esac
 3126. ;;
 3127. esac
 3128. $ECHO "$win32_libid_type"
 3129. }
 3130. # func_cygming_dll_for_implib ARG
 3131. #
 3132. # Platform-specific function to extract the
 3133. # name of the DLL associated with the specified
 3134. # import library ARG.
 3135. # Invoked by eval'ing the libtool variable
 3136. # $sharedlib_from_linklib_cmd
 3137. # Result is available in the variable
 3138. # $sharedlib_from_linklib_result
 3139. func_cygming_dll_for_implib ()
 3140. {
 3141. $opt_debug
 3142. sharedlib_from_linklib_result=`$DLLTOOL --identify-strict --identify "$1"`
 3143. }
 3144. # func_cygming_dll_for_implib_fallback_core SECTION_NAME LIBNAMEs
 3145. #
 3146. # The is the core of a fallback implementation of a
 3147. # platform-specific function to extract the name of the
 3148. # DLL associated with the specified import library LIBNAME.
 3149. #
 3150. # SECTION_NAME is either .idata$6 or .idata$7, depending
 3151. # on the platform and compiler that created the implib.
 3152. #
 3153. # Echos the name of the DLL associated with the
 3154. # specified import library.
 3155. func_cygming_dll_for_implib_fallback_core ()
 3156. {
 3157. $opt_debug
 3158. match_literal=`$ECHO "$1" | $SED "$sed_make_literal_regex"`
 3159. $OBJDUMP -s --section "$1" "$2" 2>/dev/null |
 3160. $SED '/^Contents of section '"$match_literal"':/{
 3161. # Place marker at beginning of archive member dllname section
 3162. s/.*/====MARK====/
 3163. p
 3164. d
 3165. }
 3166. # These lines can sometimes be longer than 43 characters, but
 3167. # are always uninteresting
 3168. /:[ ]*file format pe[i]\{,1\}-/d
 3169. /^In archive [^:]*:/d
 3170. # Ensure marker is printed
 3171. /^====MARK====/p
 3172. # Remove all lines with less than 43 characters
 3173. /^.\{43\}/!d
 3174. # From remaining lines, remove first 43 characters
 3175. s/^.\{43\}//' |
 3176. $SED -n '
 3177. # Join marker and all lines until next marker into a single line
 3178. /^====MARK====/ b para
 3179. H
 3180. $ b para
 3181. b
 3182. :para
 3183. x
 3184. s/\n//g
 3185. # Remove the marker
 3186. s/^====MARK====//
 3187. # Remove trailing dots and whitespace
 3188. s/[\. \t]*$//
 3189. # Print
 3190. /./p' |
 3191. # we now have a list, one entry per line, of the stringified
 3192. # contents of the appropriate section of all members of the
 3193. # archive which possess that section. Heuristic: eliminate
 3194. # all those which have a first or second character that is
 3195. # a '.' (that is, objdump's representation of an unprintable
 3196. # character.) This should work for all archives with less than
 3197. # 0x302f exports -- but will fail for DLLs whose name actually
 3198. # begins with a literal '.' or a single character followed by
 3199. # a '.'.
 3200. #
 3201. # Of those that remain, print the first one.
 3202. $SED -e '/^\./d;/^.\./d;q'
 3203. }
 3204. # func_cygming_gnu_implib_p ARG
 3205. # This predicate returns with zero status (TRUE) if
 3206. # ARG is a GNU/binutils-style import library. Returns
 3207. # with nonzero status (FALSE) otherwise.
 3208. func_cygming_gnu_implib_p ()
 3209. {
 3210. $opt_debug
 3211. func_to_tool_file "$1" func_convert_file_msys_to_w32
 3212. func_cygming_gnu_implib_tmp=`$NM "$func_to_tool_file_result" | eval "$global_symbol_pipe" | $EGREP ' (_head_[A-Za-z0-9_]+_[ad]l*|[A-Za-z0-9_]+_[ad]l*_iname)$'`
 3213. test -n "$func_cygming_gnu_implib_tmp"
 3214. }
 3215. # func_cygming_ms_implib_p ARG
 3216. # This predicate returns with zero status (TRUE) if
 3217. # ARG is an MS-style import library. Returns
 3218. # with nonzero status (FALSE) otherwise.
 3219. func_cygming_ms_implib_p ()
 3220. {
 3221. $opt_debug
 3222. func_to_tool_file "$1" func_convert_file_msys_to_w32
 3223. func_cygming_ms_implib_tmp=`$NM "$func_to_tool_file_result" | eval "$global_symbol_pipe" | $GREP '_NULL_IMPORT_DESCRIPTOR'`
 3224. test -n "$func_cygming_ms_implib_tmp"
 3225. }
 3226. # func_cygming_dll_for_implib_fallback ARG
 3227. # Platform-specific function to extract the
 3228. # name of the DLL associated with the specified
 3229. # import library ARG.
 3230. #
 3231. # This fallback implementation is for use when $DLLTOOL
 3232. # does not support the --identify-strict option.
 3233. # Invoked by eval'ing the libtool variable
 3234. # $sharedlib_from_linklib_cmd
 3235. # Result is available in the variable
 3236. # $sharedlib_from_linklib_result
 3237. func_cygming_dll_for_implib_fallback ()
 3238. {
 3239. $opt_debug
 3240. if func_cygming_gnu_implib_p "$1" ; then
 3241. # binutils import library
 3242. sharedlib_from_linklib_result=`func_cygming_dll_for_implib_fallback_core '.idata$7' "$1"`
 3243. elif func_cygming_ms_implib_p "$1" ; then
 3244. # ms-generated import library
 3245. sharedlib_from_linklib_result=`func_cygming_dll_for_implib_fallback_core '.idata$6' "$1"`
 3246. else
 3247. # unknown
 3248. sharedlib_from_linklib_result=""
 3249. fi
 3250. }
 3251. # func_extract_an_archive dir oldlib
 3252. func_extract_an_archive ()
 3253. {
 3254. $opt_debug
 3255. f_ex_an_ar_dir="$1"; shift
 3256. f_ex_an_ar_oldlib="$1"
 3257. if test "$lock_old_archive_extraction" = yes; then
 3258. lockfile=$f_ex_an_ar_oldlib.lock
 3259. until $opt_dry_run || ln "$progpath" "$lockfile" 2>/dev/null; do
 3260. func_echo "Waiting for $lockfile to be removed"
 3261. sleep 2
 3262. done
 3263. fi
 3264. func_show_eval "(cd \$f_ex_an_ar_dir && $AR x \"\$f_ex_an_ar_oldlib\")" \
 3265. 'stat=$?; rm -f "$lockfile"; exit $stat'
 3266. if test "$lock_old_archive_extraction" = yes; then
 3267. $opt_dry_run || rm -f "$lockfile"
 3268. fi
 3269. if ($AR t "$f_ex_an_ar_oldlib" | sort | sort -uc >/dev/null 2>&1); then
 3270. :
 3271. else
 3272. func_fatal_error "object name conflicts in archive: $f_ex_an_ar_dir/$f_ex_an_ar_oldlib"
 3273. fi
 3274. }
 3275. # func_extract_archives gentop oldlib ...
 3276. func_extract_archives ()
 3277. {
 3278. $opt_debug
 3279. my_gentop="$1"; shift
 3280. my_oldlibs=${1+"$@"}
 3281. my_oldobjs=""
 3282. my_xlib=""
 3283. my_xabs=""
 3284. my_xdir=""
 3285. for my_xlib in $my_oldlibs; do
 3286. # Extract the objects.
 3287. case $my_xlib in
 3288. [\\/]* | [A-Za-z]:[\\/]*) my_xabs="$my_xlib" ;;
 3289. *) my_xabs=`pwd`"/$my_xlib" ;;
 3290. esac
 3291. func_basename "$my_xlib"
 3292. my_xlib="$func_basename_result"
 3293. my_xlib_u=$my_xlib
 3294. while :; do
 3295. case " $extracted_archives " in
 3296. *" $my_xlib_u "*)
 3297. func_arith $extracted_serial + 1
 3298. extracted_serial=$func_arith_result
 3299. my_xlib_u=lt$extracted_serial-$my_xlib ;;
 3300. *) break ;;
 3301. esac
 3302. done
 3303. extracted_archives="$extracted_archives $my_xlib_u"
 3304. my_xdir="$my_gentop/$my_xlib_u"
 3305. func_mkdir_p "$my_xdir"
 3306. case $host in
 3307. *-darwin*)
 3308. func_verbose "Extracting $my_xabs"
 3309. # Do not bother doing anything if just a dry run
 3310. $opt_dry_run || {
 3311. darwin_orig_dir=`pwd`
 3312. cd $my_xdir || exit $?
 3313. darwin_archive=$my_xabs
 3314. darwin_curdir=`pwd`
 3315. darwin_base_archive=`basename "$darwin_archive"`
 3316. darwin_arches=`$LIPO -info "$darwin_archive" 2>/dev/null | $GREP Architectures 2>/dev/null || true`
 3317. if test -n "$darwin_arches"; then
 3318. darwin_arches=`$ECHO "$darwin_arches" | $SED -e 's/.*are://'`
 3319. darwin_arch=
 3320. func_verbose "$darwin_base_archive has multiple architectures $darwin_arches"
 3321. for darwin_arch in $darwin_arches ; do
 3322. func_mkdir_p "unfat-$$/${darwin_base_archive}-${darwin_arch}"
 3323. $LIPO -thin $darwin_arch -output "unfat-$$/${darwin_base_archive}-${darwin_arch}/${darwin_base_archive}" "${darwin_archive}"
 3324. cd "unfat-$$/${darwin_base_archive}-${darwin_arch}"
 3325. func_extract_an_archive "`pwd`" "${darwin_base_archive}"
 3326. cd "$darwin_curdir"
 3327. $RM "unfat-$$/${darwin_base_archive}-${darwin_arch}/${darwin_base_archive}"
 3328. done # $darwin_arches
 3329. ## Okay now we've a bunch of thin objects, gotta fatten them up :)
 3330. darwin_filelist=`find unfat-$$ -type f -name \*.o -print -o -name \*.lo -print | $SED -e "$basename" | sort -u`
 3331. darwin_file=
 3332. darwin_files=
 3333. for darwin_file in $darwin_filelist; do
 3334. darwin_files=`find unfat-$$ -name $darwin_file -print | sort | $NL2SP`
 3335. $LIPO -create -output "$darwin_file" $darwin_files
 3336. done # $darwin_filelist
 3337. $RM -rf unfat-$$
 3338. cd "$darwin_orig_dir"
 3339. else
 3340. cd $darwin_orig_dir
 3341. func_extract_an_archive "$my_xdir" "$my_xabs"
 3342. fi # $darwin_arches
 3343. } # !$opt_dry_run
 3344. ;;
 3345. *)
 3346. func_extract_an_archive "$my_xdir" "$my_xabs"
 3347. ;;
 3348. esac
 3349. my_oldobjs="$my_oldobjs "`find $my_xdir -name \*.$objext -print -o -name \*.lo -print | sort | $NL2SP`
 3350. done
 3351. func_extract_archives_result="$my_oldobjs"
 3352. }
 3353. # func_emit_wrapper [arg=no]
 3354. #
 3355. # Emit a libtool wrapper script on stdout.
 3356. # Don't directly open a file because we may want to
 3357. # incorporate the script contents within a cygwin/mingw
 3358. # wrapper executable. Must ONLY be called from within
 3359. # func_mode_link because it depends on a number of variables
 3360. # set therein.
 3361. #
 3362. # ARG is the value that the WRAPPER_SCRIPT_BELONGS_IN_OBJDIR
 3363. # variable will take. If 'yes', then the emitted script
 3364. # will assume that the directory in which it is stored is
 3365. # the $objdir directory. This is a cygwin/mingw-specific
 3366. # behavior.
 3367. func_emit_wrapper ()
 3368. {
 3369. func_emit_wrapper_arg1=${1-no}
 3370. $ECHO "\
 3371. #! $SHELL
 3372. # $output - temporary wrapper script for $objdir/$outputname
 3373. # Generated by $PROGRAM (GNU $PACKAGE$TIMESTAMP) $VERSION
 3374. #
 3375. # The $output program cannot be directly executed until all the libtool
 3376. # libraries that it depends on are installed.
 3377. #
 3378. # This wrapper script should never be moved out of the build directory.
 3379. # If it is, it will not operate correctly.
 3380. # Sed substitution that helps us do robust quoting. It backslashifies
 3381. # metacharacters that are still active within double-quoted strings.
 3382. sed_quote_subst='$sed_quote_subst'
 3383. # Be Bourne compatible
 3384. if test -n \"\${ZSH_VERSION+set}\" && (emulate sh) >/dev/null 2>&1; then
 3385. emulate sh
 3386. NULLCMD=:
 3387. # Zsh 3.x and 4.x performs word splitting on \${1+\"\$@\"}, which
 3388. # is contrary to our usage. Disable this feature.
 3389. alias -g '\${1+\"\$@\"}'='\"\$@\"'
 3390. setopt NO_GLOB_SUBST
 3391. else
 3392. case \`(set -o) 2>/dev/null\` in *posix*) set -o posix;; esac
 3393. fi
 3394. BIN_SH=xpg4; export BIN_SH # for Tru64
 3395. DUALCASE=1; export DUALCASE # for MKS sh
 3396. # The HP-UX ksh and POSIX shell print the target directory to stdout
 3397. # if CDPATH is set.
 3398. (unset CDPATH) >/dev/null 2>&1 && unset CDPATH
 3399. relink_command=\"$relink_command\"
 3400. # This environment variable determines our operation mode.
 3401. if test \"\$libtool_install_magic\" = \"$magic\"; then
 3402. # install mode needs the following variables:
 3403. generated_by_libtool_version='$macro_version'
 3404. notinst_deplibs='$notinst_deplibs'
 3405. else
 3406. # When we are sourced in execute mode, \$file and \$ECHO are already set.
 3407. if test \"\$libtool_execute_magic\" != \"$magic\"; then
 3408. file=\"\$0\""
 3409. qECHO=`$ECHO "$ECHO" | $SED "$sed_quote_subst"`
 3410. $ECHO "\
 3411. # A function that is used when there is no print builtin or printf.
 3412. func_fallback_echo ()
 3413. {
 3414. eval 'cat <<_LTECHO_EOF
 3415. \$1
 3416. _LTECHO_EOF'
 3417. }
 3418. ECHO=\"$qECHO\"
 3419. fi
 3420. # Very basic option parsing. These options are (a) specific to
 3421. # the libtool wrapper, (b) are identical between the wrapper
 3422. # /script/ and the wrapper /executable/ which is used only on
 3423. # windows platforms, and (c) all begin with the string "--lt-"
 3424. # (application programs are unlikely to have options which match
 3425. # this pattern).
 3426. #
 3427. # There are only two supported options: --lt-debug and
 3428. # --lt-dump-script. There is, deliberately, no --lt-help.
 3429. #
 3430. # The first argument to this parsing function should be the
 3431. # script's $0 value, followed by "$@".
 3432. lt_option_debug=
 3433. func_parse_lt_options ()
 3434. {
 3435. lt_script_arg0=\$0
 3436. shift
 3437. for lt_opt
 3438. do
 3439. case \"\$lt_opt\" in
 3440. --lt-debug) lt_option_debug=1 ;;
 3441. --lt-dump-script)
 3442. lt_dump_D=\`\$ECHO \"X\$lt_script_arg0\" | $SED -e 's/^X//' -e 's%/[^/]*$%%'\`
 3443. test \"X\$lt_dump_D\" = \"X\$lt_script_arg0\" && lt_dump_D=.
 3444. lt_dump_F=\`\$ECHO \"X\$lt_script_arg0\" | $SED -e 's/^X//' -e 's%^.*/%%'\`
 3445. cat \"\$lt_dump_D/\$lt_dump_F\"
 3446. exit 0
 3447. ;;
 3448. --lt-*)
 3449. \$ECHO \"Unrecognized --lt- option: '\$lt_opt'\" 1>&2
 3450. exit 1
 3451. ;;
 3452. esac
 3453. done
 3454. # Print the debug banner immediately:
 3455. if test -n \"\$lt_option_debug\"; then
 3456. echo \"${outputname}:${output}:\${LINENO}: libtool wrapper (GNU $PACKAGE$TIMESTAMP) $VERSION\" 1>&2
 3457. fi
 3458. }
 3459. # Used when --lt-debug. Prints its arguments to stdout
 3460. # (redirection is the responsibility of the caller)
 3461. func_lt_dump_args ()
 3462. {
 3463. lt_dump_args_N=1;
 3464. for lt_arg
 3465. do
 3466. \$ECHO \"${outputname}:${output}:\${LINENO}: newargv[\$lt_dump_args_N]: \$lt_arg\"
 3467. lt_dump_args_N=\`expr \$lt_dump_args_N + 1\`
 3468. done
 3469. }
 3470. # Core function for launching the target application
 3471. func_exec_program_core ()
 3472. {
 3473. "
 3474. case $host in
 3475. # Backslashes separate directories on plain windows
 3476. *-*-mingw | *-*-os2* | *-cegcc*)
 3477. $ECHO "\
 3478. if test -n \"\$lt_option_debug\"; then
 3479. \$ECHO \"${outputname}:${output}:\${LINENO}: newargv[0]: \$progdir\\\\\$program\" 1>&2
 3480. func_lt_dump_args \${1+\"\$@\"} 1>&2
 3481. fi
 3482. exec \"\$progdir\\\\\$program\" \${1+\"\$@\"}
 3483. "
 3484. ;;
 3485. *)
 3486. $ECHO "\
 3487. if test -n \"\$lt_option_debug\"; then
 3488. \$ECHO \"${outputname}:${output}:\${LINENO}: newargv[0]: \$progdir/\$program\" 1>&2
 3489. func_lt_dump_args \${1+\"\$@\"} 1>&2
 3490. fi
 3491. exec \"\$progdir/\$program\" \${1+\"\$@\"}
 3492. "
 3493. ;;
 3494. esac
 3495. $ECHO "\
 3496. \$ECHO \"\$0: cannot exec \$program \$*\" 1>&2
 3497. exit 1
 3498. }
 3499. # A function to encapsulate launching the target application
 3500. # Strips options in the --lt-* namespace from \$@ and
 3501. # launches target application with the remaining arguments.
 3502. func_exec_program ()
 3503. {
 3504. for lt_wr_arg
 3505. do
 3506. case \$lt_wr_arg in
 3507. --lt-*) ;;
 3508. *) set x \"\$@\" \"\$lt_wr_arg\"; shift;;
 3509. esac
 3510. shift
 3511. done
 3512. func_exec_program_core \${1+\"\$@\"}
 3513. }
 3514. # Parse options
 3515. func_parse_lt_options \"\$0\" \${1+\"\$@\"}
 3516. # Find the directory that this script lives in.
 3517. thisdir=\`\$ECHO \"\$file\" | $SED 's%/[^/]*$%%'\`
 3518. test \"x\$thisdir\" = \"x\$file\" && thisdir=.
 3519. # Follow symbolic links until we get to the real thisdir.
 3520. file=\`ls -ld \"\$file\" | $SED -n 's/.*-> //p'\`
 3521. while test -n \"\$file\"; do
 3522. destdir=\`\$ECHO \"\$file\" | $SED 's%/[^/]*\$%%'\`
 3523. # If there was a directory component, then change thisdir.
 3524. if test \"x\$destdir\" != \"x\$file\"; then
 3525. case \"\$destdir\" in
 3526. [\\\\/]* | [A-Za-z]:[\\\\/]*) thisdir=\"\$destdir\" ;;
 3527. *) thisdir=\"\$thisdir/\$destdir\" ;;
 3528. esac
 3529. fi
 3530. file=\`\$ECHO \"\$file\" | $SED 's%^.*/%%'\`
 3531. file=\`ls -ld \"\$thisdir/\$file\" | $SED -n 's/.*-> //p'\`
 3532. done
 3533. # Usually 'no', except on cygwin/mingw when embedded into
 3534. # the cwrapper.
 3535. WRAPPER_SCRIPT_BELONGS_IN_OBJDIR=$func_emit_wrapper_arg1
 3536. if test \"\$WRAPPER_SCRIPT_BELONGS_IN_OBJDIR\" = \"yes\"; then
 3537. # special case for '.'
 3538. if test \"\$thisdir\" = \".\"; then
 3539. thisdir=\`pwd\`
 3540. fi
 3541. # remove .libs from thisdir
 3542. case \"\$thisdir\" in
 3543. *[\\\\/]$objdir ) thisdir=\`\$ECHO \"\$thisdir\" | $SED 's%[\\\\/][^\\\\/]*$%%'\` ;;
 3544. $objdir ) thisdir=. ;;
 3545. esac
 3546. fi
 3547. # Try to get the absolute directory name.
 3548. absdir=\`cd \"\$thisdir\" && pwd\`
 3549. test -n \"\$absdir\" && thisdir=\"\$absdir\"
 3550. "
 3551. if test "$fast_install" = yes; then
 3552. $ECHO "\
 3553. program=lt-'$outputname'$exeext
 3554. progdir=\"\$thisdir/$objdir\"
 3555. if test ! -f \"\$progdir/\$program\" ||
 3556. { file=\`ls -1dt \"\$progdir/\$program\" \"\$progdir/../\$program\" 2>/dev/null | ${SED} 1q\`; \\
 3557. test \"X\$file\" != \"X\$progdir/\$program\"; }; then
 3558. file=\"\$\$-\$program\"
 3559. if test ! -d \"\$progdir\"; then
 3560. $MKDIR \"\$progdir\"
 3561. else
 3562. $RM \"\$progdir/\$file\"
 3563. fi"
 3564. $ECHO "\
 3565. # relink executable if necessary
 3566. if test -n \"\$relink_command\"; then
 3567. if relink_command_output=\`eval \$relink_command 2>&1\`; then :
 3568. else
 3569. $ECHO \"\$relink_command_output\" >&2
 3570. $RM \"\$progdir/\$file\"
 3571. exit 1
 3572. fi
 3573. fi
 3574. $MV \"\$progdir/\$file\" \"\$progdir/\$program\" 2>/dev/null ||
 3575. { $RM \"\$progdir/\$program\";
 3576. $MV \"\$progdir/\$file\" \"\$progdir/\$program\"; }
 3577. $RM \"\$progdir/\$file\"
 3578. fi"
 3579. else
 3580. $ECHO "\
 3581. program='$outputname'
 3582. progdir=\"\$thisdir/$objdir\"
 3583. "
 3584. fi
 3585. $ECHO "\
 3586. if test -f \"\$progdir/\$program\"; then"
 3587. # fixup the dll searchpath if we need to.
 3588. #
 3589. # Fix the DLL searchpath if we need to. Do this before prepending
 3590. # to shlibpath, because on Windows, both are PATH and uninstalled
 3591. # libraries must come first.
 3592. if test -n "$dllsearchpath"; then
 3593. $ECHO "\
 3594. # Add the dll search path components to the executable PATH
 3595. PATH=$dllsearchpath:\$PATH
 3596. "
 3597. fi
 3598. # Export our shlibpath_var if we have one.
 3599. if test "$shlibpath_overrides_runpath" = yes && test -n "$shlibpath_var" && test -n "$temp_rpath"; then
 3600. $ECHO "\
 3601. # Add our own library path to $shlibpath_var
 3602. $shlibpath_var=\"$temp_rpath\$$shlibpath_var\"
 3603. # Some systems cannot cope with colon-terminated $shlibpath_var
 3604. # The second colon is a workaround for a bug in BeOS R4 sed
 3605. $shlibpath_var=\`\$ECHO \"\$$shlibpath_var\" | $SED 's/::*\$//'\`
 3606. export $shlibpath_var
 3607. "
 3608. fi
 3609. $ECHO "\
 3610. if test \"\$libtool_execute_magic\" != \"$magic\"; then
 3611. # Run the actual program with our arguments.
 3612. func_exec_program \${1+\"\$@\"}
 3613. fi
 3614. else
 3615. # The program doesn't exist.
 3616. \$ECHO \"\$0: error: \\\`\$progdir/\$program' does not exist\" 1>&2
 3617. \$ECHO \"This script is just a wrapper for \$program.\" 1>&2
 3618. \$ECHO \"See the $PACKAGE documentation for more information.\" 1>&2
 3619. exit 1
 3620. fi
 3621. fi\
 3622. "
 3623. }
 3624. # func_emit_cwrapperexe_src
 3625. # emit the source code for a wrapper executable on stdout
 3626. # Must ONLY be called from within func_mode_link because
 3627. # it depends on a number of variable set therein.
 3628. func_emit_cwrapperexe_src ()
 3629. {
 3630. cat <<EOF
 3631. /* $cwrappersource - temporary wrapper executable for $objdir/$outputname
 3632. Generated by $PROGRAM (GNU $PACKAGE$TIMESTAMP) $VERSION
 3633. The $output program cannot be directly executed until all the libtool
 3634. libraries that it depends on are installed.
 3635. This wrapper executable should never be moved out of the build directory.
 3636. If it is, it will not operate correctly.
 3637. */
 3638. EOF
 3639. cat <<"EOF"
 3640. #ifdef _MSC_VER
 3641. # define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE 1
 3642. #endif
 3643. #include <stdio.h>
 3644. #include <stdlib.h>
 3645. #ifdef _MSC_VER
 3646. # include <direct.h>
 3647. # include <process.h>
 3648. # include <io.h>
 3649. #else
 3650. # include <unistd.h>
 3651. # include <stdint.h>
 3652. # ifdef __CYGWIN__
 3653. # include <io.h>
 3654. # endif
 3655. #endif
 3656. #include <malloc.h>
 3657. #include <stdarg.h>
 3658. #include <assert.h>
 3659. #include <string.h>
 3660. #include <ctype.h>
 3661. #include <errno.h>
 3662. #include <fcntl.h>
 3663. #include <sys/stat.h>
 3664. /* declarations of non-ANSI functions */
 3665. #if defined(__MINGW32__)
 3666. # ifdef __STRICT_ANSI__
 3667. int _putenv (const char *);
 3668. # endif
 3669. #elif defined(__CYGWIN__)
 3670. # ifdef __STRICT_ANSI__
 3671. char *realpath (const char *, char *);
 3672. int putenv (char *);
 3673. int setenv (const char *, const char *, int);
 3674. # endif
 3675. /* #elif defined (other platforms) ... */
 3676. #endif
 3677. /* portability defines, excluding path handling macros */
 3678. #if defined(_MSC_VER)
 3679. # define setmode _setmode
 3680. # define stat _stat
 3681. # define chmod _chmod
 3682. # define getcwd _getcwd
 3683. # define putenv _putenv
 3684. # define S_IXUSR _S_IEXEC
 3685. # ifndef _INTPTR_T_DEFINED
 3686. # define _INTPTR_T_DEFINED
 3687. # define intptr_t int
 3688. # endif
 3689. #elif defined(__MINGW32__)
 3690. # define setmode _setmode
 3691. # define stat _stat
 3692. # define chmod _chmod
 3693. # define getcwd _getcwd
 3694. # define putenv _putenv
 3695. #elif defined(__CYGWIN__)
 3696. # define HAVE_SETENV
 3697. # define FOPEN_WB "wb"
 3698. /* #elif defined (other platforms) ... */
 3699. #endif
 3700. #if defined(PATH_MAX)
 3701. # define LT_PATHMAX PATH_MAX
 3702. #elif defined(MAXPATHLEN)
 3703. # define LT_PATHMAX MAXPATHLEN
 3704. #else
 3705. # define LT_PATHMAX 1024
 3706. #endif
 3707. #ifndef S_IXOTH
 3708. # define S_IXOTH 0
 3709. #endif
 3710. #ifndef S_IXGRP
 3711. # define S_IXGRP 0
 3712. #endif
 3713. /* path handling portability macros */
 3714. #ifndef DIR_SEPARATOR
 3715. # define DIR_SEPARATOR '/'
 3716. # define PATH_SEPARATOR ':'
 3717. #endif
 3718. #if defined (_WIN32) || defined (__MSDOS__) || defined (__DJGPP__) || \
 3719. defined (__OS2__)
 3720. # define HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
 3721. # define FOPEN_WB "wb"
 3722. # ifndef DIR_SEPARATOR_2
 3723. # define DIR_SEPARATOR_2 '\\'
 3724. # endif
 3725. # ifndef PATH_SEPARATOR_2
 3726. # define PATH_SEPARATOR_2 ';'
 3727. # endif
 3728. #endif
 3729. #ifndef DIR_SEPARATOR_2
 3730. # define IS_DIR_SEPARATOR(ch) ((ch) == DIR_SEPARATOR)
 3731. #else /* DIR_SEPARATOR_2 */
 3732. # define IS_DIR_SEPARATOR(ch) \
 3733. (((ch) == DIR_SEPARATOR) || ((ch) == DIR_SEPARATOR_2))
 3734. #endif /* DIR_SEPARATOR_2 */
 3735. #ifndef PATH_SEPARATOR_2
 3736. # define IS_PATH_SEPARATOR(ch) ((ch) == PATH_SEPARATOR)
 3737. #else /* PATH_SEPARATOR_2 */
 3738. # define IS_PATH_SEPARATOR(ch) ((ch) == PATH_SEPARATOR_2)
 3739. #endif /* PATH_SEPARATOR_2 */
 3740. #ifndef FOPEN_WB
 3741. # define FOPEN_WB "w"
 3742. #endif
 3743. #ifndef _O_BINARY
 3744. # define _O_BINARY 0
 3745. #endif
 3746. #define XMALLOC(type, num) ((type *) xmalloc ((num) * sizeof(type)))
 3747. #define XFREE(stale) do { \
 3748. if (stale) { free ((void *) stale); stale = 0; } \
 3749. } while (0)
 3750. #if defined(LT_DEBUGWRAPPER)
 3751. static int lt_debug = 1;
 3752. #else
 3753. static int lt_debug = 0;
 3754. #endif
 3755. const char *program_name = "libtool-wrapper"; /* in case xstrdup fails */
 3756. void *xmalloc (size_t num);
 3757. char *xstrdup (const char *string);
 3758. const char *base_name (const char *name);
 3759. char *find_executable (const char *wrapper);
 3760. char *chase_symlinks (const char *pathspec);
 3761. int make_executable (const char *path);
 3762. int check_executable (const char *path);
 3763. char *strendzap (char *str, const char *pat);
 3764. void lt_debugprintf (const char *file, int line, const char *fmt, ...);
 3765. void lt_fatal (const char *file, int line, const char *message, ...);
 3766. static const char *nonnull (const char *s);
 3767. static const char *nonempty (const char *s);
 3768. void lt_setenv (const char *name, const char *value);
 3769. char *lt_extend_str (const char *orig_value, const char *add, int to_end);
 3770. void lt_update_exe_path (const char *name, const char *value);
 3771. void lt_update_lib_path (const char *name, const char *value);
 3772. char **prepare_spawn (char **argv);
 3773. void lt_dump_script (FILE *f);
 3774. EOF
 3775. cat <<EOF
 3776. volatile const char * MAGIC_EXE = "$magic_exe";
 3777. const char * LIB_PATH_VARNAME = "$shlibpath_var";
 3778. EOF
 3779. if test "$shlibpath_overrides_runpath" = yes && test -n "$shlibpath_var" && test -n "$temp_rpath"; then
 3780. func_to_host_path "$temp_rpath"
 3781. cat <<EOF
 3782. const char * LIB_PATH_VALUE = "$func_to_host_path_result";
 3783. EOF
 3784. else
 3785. cat <<"EOF"
 3786. const char * LIB_PATH_VALUE = "";
 3787. EOF
 3788. fi
 3789. if test -n "$dllsearchpath"; then
 3790. func_to_host_path "$dllsearchpath:"
 3791. cat <<EOF
 3792. const char * EXE_PATH_VARNAME = "PATH";
 3793. const char * EXE_PATH_VALUE = "$func_to_host_path_result";
 3794. EOF
 3795. else
 3796. cat <<"EOF"
 3797. const char * EXE_PATH_VARNAME = "";
 3798. const char * EXE_PATH_VALUE = "";
 3799. EOF
 3800. fi
 3801. if test "$fast_install" = yes; then
 3802. cat <<EOF
 3803. const char * TARGET_PROGRAM_NAME = "lt-$outputname"; /* hopefully, no .exe */
 3804. EOF
 3805. else
 3806. cat <<EOF
 3807. const char * TARGET_PROGRAM_NAME = "$outputname"; /* hopefully, no .exe */
 3808. EOF
 3809. fi
 3810. cat <<"EOF"
 3811. #define LTWRAPPER_OPTION_PREFIX "--lt-"
 3812. static const char *ltwrapper_option_prefix = LTWRAPPER_OPTION_PREFIX;
 3813. static const char *dumpscript_opt = LTWRAPPER_OPTION_PREFIX "dump-script";
 3814. static const char *debug_opt = LTWRAPPER_OPTION_PREFIX "debug";
 3815. int
 3816. main (int argc, char *argv[])
 3817. {
 3818. char **newargz;
 3819. int newargc;
 3820. char *tmp_pathspec;
 3821. char *actual_cwrapper_path;
 3822. char *actual_cwrapper_name;
 3823. char *target_name;
 3824. char *lt_argv_zero;
 3825. intptr_t rval = 127;
 3826. int i;
 3827. program_name = (char *) xstrdup (base_name (argv[0]));
 3828. newargz = XMALLOC (char *, argc + 1);
 3829. /* very simple arg parsing; don't want to rely on getopt
 3830. * also, copy all non cwrapper options to newargz, except
 3831. * argz[0], which is handled differently
 3832. */
 3833. newargc=0;
 3834. for (i = 1; i < argc; i++)
 3835. {
 3836. if (strcmp (argv[i], dumpscript_opt) == 0)
 3837. {
 3838. EOF
 3839. case "$host" in
 3840. *mingw* | *cygwin* )
 3841. # make stdout use "unix" line endings
 3842. echo " setmode(1,_O_BINARY);"
 3843. ;;
 3844. esac
 3845. cat <<"EOF"
 3846. lt_dump_script (stdout);
 3847. return 0;
 3848. }
 3849. if (strcmp (argv[i], debug_opt) == 0)
 3850. {
 3851. lt_debug = 1;
 3852. continue;
 3853. }
 3854. if (strcmp (argv[i], ltwrapper_option_prefix) == 0)
 3855. {
 3856. /* however, if there is an option in the LTWRAPPER_OPTION_PREFIX
 3857. namespace, but it is not one of the ones we know about and
 3858. have already dealt with, above (inluding dump-script), then
 3859. report an error. Otherwise, targets might begin to believe
 3860. they are allowed to use options in the LTWRAPPER_OPTION_PREFIX
 3861. namespace. The first time any user complains about this, we'll
 3862. need to make LTWRAPPER_OPTION_PREFIX a configure-time option
 3863. or a configure.ac-settable value.
 3864. */
 3865. lt_fatal (__FILE__, __LINE__,
 3866. "unrecognized %s option: '%s'",
 3867. ltwrapper_option_prefix, argv[i]);
 3868. }
 3869. /* otherwise ... */
 3870. newargz[++newargc] = xstrdup (argv[i]);
 3871. }
 3872. newargz[++newargc] = NULL;
 3873. EOF
 3874. cat <<EOF
 3875. /* The GNU banner must be the first non-error debug message */
 3876. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__, "libtool wrapper (GNU $PACKAGE$TIMESTAMP) $VERSION\n");
 3877. EOF
 3878. cat <<"EOF"
 3879. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__, "(main) argv[0]: %s\n", argv[0]);
 3880. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__, "(main) program_name: %s\n", program_name);
 3881. tmp_pathspec = find_executable (argv[0]);
 3882. if (tmp_pathspec == NULL)
 3883. lt_fatal (__FILE__, __LINE__, "couldn't find %s", argv[0]);
 3884. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__,
 3885. "(main) found exe (before symlink chase) at: %s\n",
 3886. tmp_pathspec);
 3887. actual_cwrapper_path = chase_symlinks (tmp_pathspec);
 3888. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__,
 3889. "(main) found exe (after symlink chase) at: %s\n",
 3890. actual_cwrapper_path);
 3891. XFREE (tmp_pathspec);
 3892. actual_cwrapper_name = xstrdup (base_name (actual_cwrapper_path));
 3893. strendzap (actual_cwrapper_path, actual_cwrapper_name);
 3894. /* wrapper name transforms */
 3895. strendzap (actual_cwrapper_name, ".exe");
 3896. tmp_pathspec = lt_extend_str (actual_cwrapper_name, ".exe", 1);
 3897. XFREE (actual_cwrapper_name);
 3898. actual_cwrapper_name = tmp_pathspec;
 3899. tmp_pathspec = 0;
 3900. /* target_name transforms -- use actual target program name; might have lt- prefix */
 3901. target_name = xstrdup (base_name (TARGET_PROGRAM_NAME));
 3902. strendzap (target_name, ".exe");
 3903. tmp_pathspec = lt_extend_str (target_name, ".exe", 1);
 3904. XFREE (target_name);
 3905. target_name = tmp_pathspec;
 3906. tmp_pathspec = 0;
 3907. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__,
 3908. "(main) libtool target name: %s\n",
 3909. target_name);
 3910. EOF
 3911. cat <<EOF
 3912. newargz[0] =
 3913. XMALLOC (char, (strlen (actual_cwrapper_path) +
 3914. strlen ("$objdir") + 1 + strlen (actual_cwrapper_name) + 1));
 3915. strcpy (newargz[0], actual_cwrapper_path);
 3916. strcat (newargz[0], "$objdir");
 3917. strcat (newargz[0], "/");
 3918. EOF
 3919. cat <<"EOF"
 3920. /* stop here, and copy so we don't have to do this twice */
 3921. tmp_pathspec = xstrdup (newargz[0]);
 3922. /* do NOT want the lt- prefix here, so use actual_cwrapper_name */
 3923. strcat (newargz[0], actual_cwrapper_name);
 3924. /* DO want the lt- prefix here if it exists, so use target_name */
 3925. lt_argv_zero = lt_extend_str (tmp_pathspec, target_name, 1);
 3926. XFREE (tmp_pathspec);
 3927. tmp_pathspec = NULL;
 3928. EOF
 3929. case $host_os in
 3930. mingw*)
 3931. cat <<"EOF"
 3932. {
 3933. char* p;
 3934. while ((p = strchr (newargz[0], '\\')) != NULL)
 3935. {
 3936. *p = '/';
 3937. }
 3938. while ((p = strchr (lt_argv_zero, '\\')) != NULL)
 3939. {
 3940. *p = '/';
 3941. }
 3942. }
 3943. EOF
 3944. ;;
 3945. esac
 3946. cat <<"EOF"
 3947. XFREE (target_name);
 3948. XFREE (actual_cwrapper_path);
 3949. XFREE (actual_cwrapper_name);
 3950. lt_setenv ("BIN_SH", "xpg4"); /* for Tru64 */
 3951. lt_setenv ("DUALCASE", "1"); /* for MSK sh */
 3952. /* Update the DLL searchpath. EXE_PATH_VALUE ($dllsearchpath) must
 3953. be prepended before (that is, appear after) LIB_PATH_VALUE ($temp_rpath)
 3954. because on Windows, both *_VARNAMEs are PATH but uninstalled
 3955. libraries must come first. */
 3956. lt_update_exe_path (EXE_PATH_VARNAME, EXE_PATH_VALUE);
 3957. lt_update_lib_path (LIB_PATH_VARNAME, LIB_PATH_VALUE);
 3958. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__, "(main) lt_argv_zero: %s\n",
 3959. nonnull (lt_argv_zero));
 3960. for (i = 0; i < newargc; i++)
 3961. {
 3962. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__, "(main) newargz[%d]: %s\n",
 3963. i, nonnull (newargz[i]));
 3964. }
 3965. EOF
 3966. case $host_os in
 3967. mingw*)
 3968. cat <<"EOF"
 3969. /* execv doesn't actually work on mingw as expected on unix */
 3970. newargz = prepare_spawn (newargz);
 3971. rval = _spawnv (_P_WAIT, lt_argv_zero, (const char * const *) newargz);
 3972. if (rval == -1)
 3973. {
 3974. /* failed to start process */
 3975. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__,
 3976. "(main) failed to launch target \"%s\": %s\n",
 3977. lt_argv_zero, nonnull (strerror (errno)));
 3978. return 127;
 3979. }
 3980. return rval;
 3981. EOF
 3982. ;;
 3983. *)
 3984. cat <<"EOF"
 3985. execv (lt_argv_zero, newargz);
 3986. return rval; /* =127, but avoids unused variable warning */
 3987. EOF
 3988. ;;
 3989. esac
 3990. cat <<"EOF"
 3991. }
 3992. void *
 3993. xmalloc (size_t num)
 3994. {
 3995. void *p = (void *) malloc (num);
 3996. if (!p)
 3997. lt_fatal (__FILE__, __LINE__, "memory exhausted");
 3998. return p;
 3999. }
 4000. char *
 4001. xstrdup (const char *string)
 4002. {
 4003. return string ? strcpy ((char *) xmalloc (strlen (string) + 1),
 4004. string) : NULL;
 4005. }
 4006. const char *
 4007. base_name (const char *name)
 4008. {
 4009. const char *base;
 4010. #if defined (HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM)
 4011. /* Skip over the disk name in MSDOS pathnames. */
 4012. if (isalpha ((unsigned char) name[0]) && name[1] == ':')
 4013. name += 2;
 4014. #endif
 4015. for (base = name; *name; name++)
 4016. if (IS_DIR_SEPARATOR (*name))
 4017. base = name + 1;
 4018. return base;
 4019. }
 4020. int
 4021. check_executable (const char *path)
 4022. {
 4023. struct stat st;
 4024. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__, "(check_executable): %s\n",
 4025. nonempty (path));
 4026. if ((!path) || (!*path))
 4027. return 0;
 4028. if ((stat (path, &st) >= 0)
 4029. && (st.st_mode & (S_IXUSR | S_IXGRP | S_IXOTH)))
 4030. return 1;
 4031. else
 4032. return 0;
 4033. }
 4034. int
 4035. make_executable (const char *path)
 4036. {
 4037. int rval = 0;
 4038. struct stat st;
 4039. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__, "(make_executable): %s\n",
 4040. nonempty (path));
 4041. if ((!path) || (!*path))
 4042. return 0;
 4043. if (stat (path, &st) >= 0)
 4044. {
 4045. rval = chmod (path, st.st_mode | S_IXOTH | S_IXGRP | S_IXUSR);
 4046. }
 4047. return rval;
 4048. }
 4049. /* Searches for the full path of the wrapper. Returns
 4050. newly allocated full path name if found, NULL otherwise
 4051. Does not chase symlinks, even on platforms that support them.
 4052. */
 4053. char *
 4054. find_executable (const char *wrapper)
 4055. {
 4056. int has_slash = 0;
 4057. const char *p;
 4058. const char *p_next;
 4059. /* static buffer for getcwd */
 4060. char tmp[LT_PATHMAX + 1];
 4061. int tmp_len;
 4062. char *concat_name;
 4063. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__, "(find_executable): %s\n",
 4064. nonempty (wrapper));
 4065. if ((wrapper == NULL) || (*wrapper == '\0'))
 4066. return NULL;
 4067. /* Absolute path? */
 4068. #if defined (HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM)
 4069. if (isalpha ((unsigned char) wrapper[0]) && wrapper[1] == ':')
 4070. {
 4071. concat_name = xstrdup (wrapper);
 4072. if (check_executable (concat_name))
 4073. return concat_name;
 4074. XFREE (concat_name);
 4075. }
 4076. else
 4077. {
 4078. #endif
 4079. if (IS_DIR_SEPARATOR (wrapper[0]))
 4080. {
 4081. concat_name = xstrdup (wrapper);
 4082. if (check_executable (concat_name))
 4083. return concat_name;
 4084. XFREE (concat_name);
 4085. }
 4086. #if defined (HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM)
 4087. }
 4088. #endif
 4089. for (p = wrapper; *p; p++)
 4090. if (*p == '/')
 4091. {
 4092. has_slash = 1;
 4093. break;
 4094. }
 4095. if (!has_slash)
 4096. {
 4097. /* no slashes; search PATH */
 4098. const char *path = getenv ("PATH");
 4099. if (path != NULL)
 4100. {
 4101. for (p = path; *p; p = p_next)
 4102. {
 4103. const char *q;
 4104. size_t p_len;
 4105. for (q = p; *q; q++)
 4106. if (IS_PATH_SEPARATOR (*q))
 4107. break;
 4108. p_len = q - p;
 4109. p_next = (*q == '\0' ? q : q + 1);
 4110. if (p_len == 0)
 4111. {
 4112. /* empty path: current directory */
 4113. if (getcwd (tmp, LT_PATHMAX) == NULL)
 4114. lt_fatal (__FILE__, __LINE__, "getcwd failed: %s",
 4115. nonnull (strerror (errno)));
 4116. tmp_len = strlen (tmp);
 4117. concat_name =
 4118. XMALLOC (char, tmp_len + 1 + strlen (wrapper) + 1);
 4119. memcpy (concat_name, tmp, tmp_len);
 4120. concat_name[tmp_len] = '/';
 4121. strcpy (concat_name + tmp_len + 1, wrapper);
 4122. }
 4123. else
 4124. {
 4125. concat_name =
 4126. XMALLOC (char, p_len + 1 + strlen (wrapper) + 1);
 4127. memcpy (concat_name, p, p_len);
 4128. concat_name[p_len] = '/';
 4129. strcpy (concat_name + p_len + 1, wrapper);
 4130. }
 4131. if (check_executable (concat_name))
 4132. return concat_name;
 4133. XFREE (concat_name);
 4134. }
 4135. }
 4136. /* not found in PATH; assume curdir */
 4137. }
 4138. /* Relative path | not found in path: prepend cwd */
 4139. if (getcwd (tmp, LT_PATHMAX) == NULL)
 4140. lt_fatal (__FILE__, __LINE__, "getcwd failed: %s",
 4141. nonnull (strerror (errno)));
 4142. tmp_len = strlen (tmp);
 4143. concat_name = XMALLOC (char, tmp_len + 1 + strlen (wrapper) + 1);
 4144. memcpy (concat_name, tmp, tmp_len);
 4145. concat_name[tmp_len] = '/';
 4146. strcpy (concat_name + tmp_len + 1, wrapper);
 4147. if (check_executable (concat_name))
 4148. return concat_name;
 4149. XFREE (concat_name);
 4150. return NULL;
 4151. }
 4152. char *
 4153. chase_symlinks (const char *pathspec)
 4154. {
 4155. #ifndef S_ISLNK
 4156. return xstrdup (pathspec);
 4157. #else
 4158. char buf[LT_PATHMAX];
 4159. struct stat s;
 4160. char *tmp_pathspec = xstrdup (pathspec);
 4161. char *p;
 4162. int has_symlinks = 0;
 4163. while (strlen (tmp_pathspec) && !has_symlinks)
 4164. {
 4165. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__,
 4166. "checking path component for symlinks: %s\n",
 4167. tmp_pathspec);
 4168. if (lstat (tmp_pathspec, &s) == 0)
 4169. {
 4170. if (S_ISLNK (s.st_mode) != 0)
 4171. {
 4172. has_symlinks = 1;
 4173. break;
 4174. }
 4175. /* search backwards for last DIR_SEPARATOR */
 4176. p = tmp_pathspec + strlen (tmp_pathspec) - 1;
 4177. while ((p > tmp_pathspec) && (!IS_DIR_SEPARATOR (*p)))
 4178. p--;
 4179. if ((p == tmp_pathspec) && (!IS_DIR_SEPARATOR (*p)))
 4180. {
 4181. /* no more DIR_SEPARATORS left */
 4182. break;
 4183. }
 4184. *p = '\0';
 4185. }
 4186. else
 4187. {
 4188. lt_fatal (__FILE__, __LINE__,
 4189. "error accessing file \"%s\": %s",
 4190. tmp_pathspec, nonnull (strerror (errno)));
 4191. }
 4192. }
 4193. XFREE (tmp_pathspec);
 4194. if (!has_symlinks)
 4195. {
 4196. return xstrdup (pathspec);
 4197. }
 4198. tmp_pathspec = realpath (pathspec, buf);
 4199. if (tmp_pathspec == 0)
 4200. {
 4201. lt_fatal (__FILE__, __LINE__,
 4202. "could not follow symlinks for %s", pathspec);
 4203. }
 4204. return xstrdup (tmp_pathspec);
 4205. #endif
 4206. }
 4207. char *
 4208. strendzap (char *str, const char *pat)
 4209. {
 4210. size_t len, patlen;
 4211. assert (str != NULL);
 4212. assert (pat != NULL);
 4213. len = strlen (str);
 4214. patlen = strlen (pat);
 4215. if (patlen <= len)
 4216. {
 4217. str += len - patlen;
 4218. if (strcmp (str, pat) == 0)
 4219. *str = '\0';
 4220. }
 4221. return str;
 4222. }
 4223. void
 4224. lt_debugprintf (const char *file, int line, const char *fmt, ...)
 4225. {
 4226. va_list args;
 4227. if (lt_debug)
 4228. {
 4229. (void) fprintf (stderr, "%s:%s:%d: ", program_name, file, line);
 4230. va_start (args, fmt);
 4231. (void) vfprintf (stderr, fmt, args);
 4232. va_end (args);
 4233. }
 4234. }
 4235. static void
 4236. lt_error_core (int exit_status, const char *file,
 4237. int line, const char *mode,
 4238. const char *message, va_list ap)
 4239. {
 4240. fprintf (stderr, "%s:%s:%d: %s: ", program_name, file, line, mode);
 4241. vfprintf (stderr, message, ap);
 4242. fprintf (stderr, ".\n");
 4243. if (exit_status >= 0)
 4244. exit (exit_status);
 4245. }
 4246. void
 4247. lt_fatal (const char *file, int line, const char *message, ...)
 4248. {
 4249. va_list ap;
 4250. va_start (ap, message);
 4251. lt_error_core (EXIT_FAILURE, file, line, "FATAL", message, ap);
 4252. va_end (ap);
 4253. }
 4254. static const char *
 4255. nonnull (const char *s)
 4256. {
 4257. return s ? s : "(null)";
 4258. }
 4259. static const char *
 4260. nonempty (const char *s)
 4261. {
 4262. return (s && !*s) ? "(empty)" : nonnull (s);
 4263. }
 4264. void
 4265. lt_setenv (const char *name, const char *value)
 4266. {
 4267. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__,
 4268. "(lt_setenv) setting '%s' to '%s'\n",
 4269. nonnull (name), nonnull (value));
 4270. {
 4271. #ifdef HAVE_SETENV
 4272. /* always make a copy, for consistency with !HAVE_SETENV */
 4273. char *str = xstrdup (value);
 4274. setenv (name, str, 1);
 4275. #else
 4276. int len = strlen (name) + 1 + strlen (value) + 1;
 4277. char *str = XMALLOC (char, len);
 4278. sprintf (str, "%s=%s", name, value);
 4279. if (putenv (str) != EXIT_SUCCESS)
 4280. {
 4281. XFREE (str);
 4282. }
 4283. #endif
 4284. }
 4285. }
 4286. char *
 4287. lt_extend_str (const char *orig_value, const char *add, int to_end)
 4288. {
 4289. char *new_value;
 4290. if (orig_value && *orig_value)
 4291. {
 4292. int orig_value_len = strlen (orig_value);
 4293. int add_len = strlen (add);
 4294. new_value = XMALLOC (char, add_len + orig_value_len + 1);
 4295. if (to_end)
 4296. {
 4297. strcpy (new_value, orig_value);
 4298. strcpy (new_value + orig_value_len, add);
 4299. }
 4300. else
 4301. {
 4302. strcpy (new_value, add);
 4303. strcpy (new_value + add_len, orig_value);
 4304. }
 4305. }
 4306. else
 4307. {
 4308. new_value = xstrdup (add);
 4309. }
 4310. return new_value;
 4311. }
 4312. void
 4313. lt_update_exe_path (const char *name, const char *value)
 4314. {
 4315. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__,
 4316. "(lt_update_exe_path) modifying '%s' by prepending '%s'\n",
 4317. nonnull (name), nonnull (value));
 4318. if (name && *name && value && *value)
 4319. {
 4320. char *new_value = lt_extend_str (getenv (name), value, 0);
 4321. /* some systems can't cope with a ':'-terminated path #' */
 4322. int len = strlen (new_value);
 4323. while (((len = strlen (new_value)) > 0) && IS_PATH_SEPARATOR (new_value[len-1]))
 4324. {
 4325. new_value[len-1] = '\0';
 4326. }
 4327. lt_setenv (name, new_value);
 4328. XFREE (new_value);
 4329. }
 4330. }
 4331. void
 4332. lt_update_lib_path (const char *name, const char *value)
 4333. {
 4334. lt_debugprintf (__FILE__, __LINE__,
 4335. "(lt_update_lib_path) modifying '%s' by prepending '%s'\n",
 4336. nonnull (name), nonnull (value));
 4337. if (name && *name && value && *value)
 4338. {
 4339. char *new_value = lt_extend_str (getenv (name), value, 0);
 4340. lt_setenv (name, new_value);
 4341. XFREE (new_value);
 4342. }
 4343. }
 4344. EOF
 4345. case $host_os in
 4346. mingw*)
 4347. cat <<"EOF"
 4348. /* Prepares an argument vector before calling spawn().
 4349. Note that spawn() does not by itself call the command interpreter
 4350. (getenv ("COMSPEC") != NULL ? getenv ("COMSPEC") :
 4351. ({ OSVERSIONINFO v; v.dwOSVersionInfoSize = sizeof(OSVERSIONINFO);
 4352. GetVersionEx(&v);
 4353. v.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT;
 4354. }) ? "cmd.exe" : "command.com").
 4355. Instead it simply concatenates the arguments, separated by ' ', and calls
 4356. CreateProcess(). We must quote the arguments since Win32 CreateProcess()
 4357. interprets characters like ' ', '\t', '\\', '"' (but not '<' and '>') in a
 4358. special way:
 4359. - Space and tab are interpreted as delimiters. They are not treated as
 4360. delimiters if they are surrounded by double quotes: "...".
 4361. - Unescaped double quotes are removed from the input. Their only effect is
 4362. that within double quotes, space and tab are treated like normal
 4363. characters.
 4364. - Backslashes not followed by double quotes are not special.
 4365. - But 2*n+1 backslashes followed by a double quote become
 4366. n backslashes followed by a double quote (n >= 0):
 4367. \" -> "
 4368. \\\" -> \"
 4369. \\\\\" -> \\"
 4370. */
 4371. #define SHELL_SPECIAL_CHARS "\"\\ \001\002\003\004\005\006\007\010\011\012\013\014\015\016\017\020\021\022\023\024\025\026\027\030\031\032\033\034\035\036\037"
 4372. #define SHELL_SPACE_CHARS " \001\002\003\004\005\006\007\010\011\012\013\014\015\016\017\020\021\022\023\024\025\026\027\030\031\032\033\034\035\036\037"
 4373. char **
 4374. prepare_spawn (char **argv)
 4375. {
 4376. size_t argc;
 4377. char **new_argv;
 4378. size_t i;
 4379. /* Count number of arguments. */
 4380. for (argc = 0; argv[argc] != NULL; argc++)
 4381. ;
 4382. /* Allocate new argument vector. */
 4383. new_argv = XMALLOC (char *, argc + 1);
 4384. /* Put quoted arguments into the new argument vector. */
 4385. for (i = 0; i < argc; i++)
 4386. {
 4387. const char *string = argv[i];
 4388. if (string[0] == '\0')
 4389. new_argv[i] = xstrdup ("\"\"");
 4390. else if (strpbrk (string, SHELL_SPECIAL_CHARS) != NULL)
 4391. {
 4392. int quote_around = (strpbrk (string, SHELL_SPACE_CHARS) != NULL);
 4393. size_t length;
 4394. unsigned int backslashes;
 4395. const char *s;
 4396. char *quoted_string;
 4397. char *p;
 4398. length = 0;
 4399. backslashes = 0;
 4400. if (quote_around)
 4401. length++;
 4402. for (s = string; *s != '\0'; s++)
 4403. {
 4404. char c = *s;
 4405. if (c == '"')
 4406. length += backslashes + 1;
 4407. length++;
 4408. if (c == '\\')
 4409. backslashes++;
 4410. else
 4411. backslashes = 0;
 4412. }
 4413. if (quote_around)
 4414. length += backslashes + 1;
 4415. quoted_string = XMALLOC (char, length + 1);
 4416. p = quoted_string;
 4417. backslashes = 0;
 4418. if (quote_around)
 4419. *p++ = '"';
 4420. for (s = string; *s != '\0'; s++)
 4421. {
 4422. char c = *s;
 4423. if (c == '"')
 4424. {
 4425. unsigned int j;
 4426. for (j = backslashes + 1; j > 0; j--)
 4427. *p++ = '\\';
 4428. }
 4429. *p++ = c;
 4430. if (c == '\\')
 4431. backslashes++;
 4432. else
 4433. backslashes = 0;
 4434. }
 4435. if (quote_around)
 4436. {
 4437. unsigned int j;
 4438. for (j = backslashes; j > 0; j--)
 4439. *p++ = '\\';
 4440. *p++ = '"';
 4441. }
 4442. *p = '\0';
 4443. new_argv[i] = quoted_string;
 4444. }
 4445. else
 4446. new_argv[i] = (char *) string;
 4447. }
 4448. new_argv[argc] = NULL;
 4449. return new_argv;
 4450. }
 4451. EOF
 4452. ;;
 4453. esac
 4454. cat <<"EOF"
 4455. void lt_dump_script (FILE* f)
 4456. {
 4457. EOF
 4458. func_emit_wrapper yes |
 4459. $SED -e 's/\([\\"]\)/\\\1/g' \
 4460. -e 's/^/ fputs ("/' -e 's/$/\\n", f);/'
 4461. cat <<"EOF"
 4462. }
 4463. EOF
 4464. }
 4465. # end: func_emit_cwrapperexe_src
 4466. # func_win32_import_lib_p ARG
 4467. # True if ARG is an import lib, as indicated by $file_magic_cmd
 4468. func_win32_import_lib_p ()
 4469. {
 4470. $opt_debug
 4471. case `eval $file_magic_cmd \"\$1\" 2>/dev/null | $SED -e 10q` in
 4472. *import*) : ;;
 4473. *) false ;;
 4474. esac
 4475. }
 4476. # func_mode_link arg...
 4477. func_mode_link ()
 4478. {
 4479. $opt_debug
 4480. case $host in
 4481. *-*-cygwin* | *-*-mingw* | *-*-pw32* | *-*-os2* | *-cegcc*)
 4482. # It is impossible to link a dll without this setting, and
 4483. # we shouldn't force the makefile maintainer to figure out
 4484. # which system we are compiling for in order to pass an extra
 4485. # flag for every libtool invocation.
 4486. # allow_undefined=no
 4487. # FIXME: Unfortunately, there are problems with the above when trying
 4488. # to make a dll which has undefined symbols, in which case not
 4489. # even a static library is built. For now, we need to specify
 4490. # -no-undefined on the libtool link line when we can be certain
 4491. # that all symbols are satisfied, otherwise we get a static library.
 4492. allow_undefined=yes
 4493. ;;
 4494. *)
 4495. allow_undefined=yes
 4496. ;;
 4497. esac
 4498. libtool_args=$nonopt
 4499. base_compile="$nonopt $@"
 4500. compile_command=$nonopt
 4501. finalize_command=$nonopt
 4502. compile_rpath=
 4503. finalize_rpath=
 4504. compile_shlibpath=
 4505. finalize_shlibpath=
 4506. convenience=
 4507. old_convenience=
 4508. deplibs=
 4509. old_deplibs=
 4510. compiler_flags=
 4511. linker_flags=
 4512. dllsearchpath=
 4513. lib_search_path=`pwd`
 4514. inst_prefix_dir=
 4515. new_inherited_linker_flags=
 4516. avoid_version=no
 4517. bindir=
 4518. dlfiles=
 4519. dlprefiles=
 4520. dlself=no
 4521. export_dynamic=no
 4522. export_symbols=
 4523. export_symbols_regex=
 4524. generated=
 4525. libobjs=
 4526. ltlibs=
 4527. module=no
 4528. no_install=no
 4529. objs=
 4530. non_pic_objects=
 4531. precious_files_regex=
 4532. prefer_static_libs=no
 4533. preload=no
 4534. prev=
 4535. prevarg=
 4536. release=
 4537. rpath=
 4538. xrpath=
 4539. perm_rpath=
 4540. temp_rpath=
 4541. thread_safe=no
 4542. vinfo=
 4543. vinfo_number=no
 4544. weak_libs=
 4545. single_module="${wl}-single_module"
 4546. func_infer_tag $base_compile
 4547. # We need to know -static, to get the right output filenames.
 4548. for arg
 4549. do
 4550. case $arg in
 4551. -shared)
 4552. test "$build_libtool_libs" != yes && \
 4553. func_fatal_configuration "can not build a shared library"
 4554. build_old_libs=no
 4555. break
 4556. ;;
 4557. -all-static | -static | -static-libtool-libs)
 4558. case $arg in
 4559. -all-static)
 4560. if test "$build_libtool_libs" = yes && test -z "$link_static_flag"; then
 4561. func_warning "complete static linking is impossible in this configuration"
 4562. fi
 4563. if test -n "$link_static_flag"; then
 4564. dlopen_self=$dlopen_self_static
 4565. fi
 4566. prefer_static_libs=yes
 4567. ;;
 4568. -static)
 4569. if test -z "$pic_flag" && test -n "$link_static_flag"; then
 4570. dlopen_self=$dlopen_self_static
 4571. fi
 4572. prefer_static_libs=built
 4573. ;;
 4574. -static-libtool-libs)
 4575. if test -z "$pic_flag" && test -n "$link_static_flag"; then
 4576. dlopen_self=$dlopen_self_static
 4577. fi
 4578. prefer_static_libs=yes
 4579. ;;
 4580. esac
 4581. build_libtool_libs=no
 4582. build_old_libs=yes
 4583. break
 4584. ;;
 4585. esac
 4586. done
 4587. # See if our shared archives depend on static archives.
 4588. test -n "$old_archive_from_new_cmds" && build_old_libs=yes
 4589. # Go through the arguments, transforming them on the way.
 4590. while test "$#" -gt 0; do
 4591. arg="$1"
 4592. shift
 4593. func_quote_for_eval "$arg"
 4594. qarg=$func_quote_for_eval_unquoted_result
 4595. func_append libtool_args " $func_quote_for_eval_result"
 4596. # If the previous option needs an argument, assign it.
 4597. if test -n "$prev"; then
 4598. case $prev in
 4599. output)
 4600. func_append compile_command " @OUTPUT@"
 4601. func_append finalize_command " @OUTPUT@"
 4602. ;;
 4603. esac
 4604. case $prev in
 4605. bindir)
 4606. bindir="$arg"
 4607. prev=
 4608. continue
 4609. ;;
 4610. dlfiles|dlprefiles)
 4611. if test "$preload" = no; then
 4612. # Add the symbol object into the linking commands.
 4613. func_append compile_command " @SYMFILE@"
 4614. func_append finalize_command " @SYMFILE@"
 4615. preload=yes
 4616. fi
 4617. case $arg in
 4618. *.la | *.lo) ;; # We handle these cases below.
 4619. force)
 4620. if test "$dlself" = no; then
 4621. dlself=needless
 4622. export_dynamic=yes
 4623. fi
 4624. prev=
 4625. continue
 4626. ;;
 4627. self)
 4628. if test "$prev" = dlprefiles; then
 4629. dlself=yes
 4630. elif test "$prev" = dlfiles && test "$dlopen_self" != yes; then
 4631. dlself=yes
 4632. else
 4633. dlself=needless
 4634. export_dynamic=yes
 4635. fi
 4636. prev=
 4637. continue
 4638. ;;
 4639. *)
 4640. if test "$prev" = dlfiles; then
 4641. func_append dlfiles " $arg"
 4642. else
 4643. func_append dlprefiles " $arg"
 4644. fi
 4645. prev=
 4646. continue
 4647. ;;
 4648. esac
 4649. ;;
 4650. expsyms)
 4651. export_symbols="$arg"
 4652. test -f "$arg" \
 4653. || func_fatal_error "symbol file \`$arg' does not exist"
 4654. prev=
 4655. continue
 4656. ;;
 4657. expsyms_regex)
 4658. export_symbols_regex="$arg"
 4659. prev=
 4660. continue
 4661. ;;
 4662. framework)
 4663. case $host in
 4664. *-*-darwin*)
 4665. case "$deplibs " in
 4666. *" $qarg.ltframework "*) ;;
 4667. *) func_append deplibs " $qarg.ltframework" # this is fixed later
 4668. ;;
 4669. esac
 4670. ;;
 4671. esac
 4672. prev=
 4673. continue
 4674. ;;
 4675. inst_prefix)
 4676. inst_prefix_dir="$arg"
 4677. prev=
 4678. continue
 4679. ;;
 4680. objectlist)
 4681. if test -f "$arg"; then
 4682. save_arg=$arg
 4683. moreargs=
 4684. for fil in `cat "$save_arg"`
 4685. do
 4686. # func_append moreargs " $fil"
 4687. arg=$fil
 4688. # A libtool-controlled object.
 4689. # Check to see that this really is a libtool object.
 4690. if func_lalib_unsafe_p "$arg"; then
 4691. pic_object=
 4692. non_pic_object=
 4693. # Read the .lo file
 4694. func_source "$arg"
 4695. if test -z "$pic_object" ||
 4696. test -z "$non_pic_object" ||
 4697. test "$pic_object" = none &&
 4698. test "$non_pic_object" = none; then
 4699. func_fatal_error "cannot find name of object for \`$arg'"
 4700. fi
 4701. # Extract subdirectory from the argument.
 4702. func_dirname "$arg" "/" ""
 4703. xdir="$func_dirname_result"
 4704. if test "$pic_object" != none; then
 4705. # Prepend the subdirectory the object is found in.
 4706. pic_object="$xdir$pic_object"
 4707. if test "$prev" = dlfiles; then
 4708. if test "$build_libtool_libs" = yes && test "$dlopen_support" = yes; then
 4709. func_append dlfiles " $pic_object"
 4710. prev=
 4711. continue
 4712. else
 4713. # If libtool objects are unsupported, then we need to preload.
 4714. prev=dlprefiles
 4715. fi
 4716. fi
 4717. # CHECK ME: I think I busted this. -Ossama
 4718. if test "$prev" = dlprefiles; then
 4719. # Preload the old-style object.
 4720. func_append dlprefiles " $pic_object"
 4721. prev=
 4722. fi
 4723. # A PIC object.
 4724. func_append libobjs " $pic_object"
 4725. arg="$pic_object"
 4726. fi
 4727. # Non-PIC object.
 4728. if test "$non_pic_object" != none; then
 4729. # Prepend the subdirectory the object is found in.
 4730. non_pic_object="$xdir$non_pic_object"
 4731. # A standard non-PIC object
 4732. func_append non_pic_objects " $non_pic_object"
 4733. if test -z "$pic_object" || test "$pic_object" = none ; then
 4734. arg="$non_pic_object"
 4735. fi
 4736. else
 4737. # If the PIC object exists, use it instead.
 4738. # $xdir was prepended to $pic_object above.
 4739. non_pic_object="$pic_object"
 4740. func_append non_pic_objects " $non_pic_object"
 4741. fi
 4742. else
 4743. # Only an error if not doing a dry-run.
 4744. if $opt_dry_run; then
 4745. # Extract subdirectory from the argument.
 4746. func_dirname "$arg" "/" ""
 4747. xdir="$func_dirname_result"
 4748. func_lo2o "$arg"
 4749. pic_object=$xdir$objdir/$func_lo2o_result
 4750. non_pic_object=$xdir$func_lo2o_result
 4751. func_append libobjs " $pic_object"
 4752. func_append non_pic_objects " $non_pic_object"
 4753. else
 4754. func_fatal_error "\`$arg' is not a valid libtool object"
 4755. fi
 4756. fi
 4757. done
 4758. else
 4759. func_fatal_error "link input file \`$arg' does not exist"
 4760. fi
 4761. arg=$save_arg
 4762. prev=
 4763. continue
 4764. ;;
 4765. precious_regex)
 4766. precious_files_regex="$arg"
 4767. prev=
 4768. continue
 4769. ;;
 4770. release)
 4771. release="-$arg"
 4772. prev=
 4773. continue
 4774. ;;
 4775. rpath | xrpath)
 4776. # We need an absolute path.
 4777. case $arg in
 4778. [\\/]* | [A-Za-z]:[\\/]*) ;;
 4779. *)
 4780. func_fatal_error "only absolute run-paths are allowed"
 4781. ;;
 4782. esac
 4783. if test "$prev" = rpath; then
 4784. case "$rpath " in
 4785. *" $arg "*) ;;
 4786. *) func_append rpath " $arg" ;;
 4787. esac
 4788. else
 4789. case "$xrpath " in
 4790. *" $arg "*) ;;
 4791. *) func_append xrpath " $arg" ;;
 4792. esac
 4793. fi
 4794. prev=
 4795. continue
 4796. ;;
 4797. shrext)
 4798. shrext_cmds="$arg"
 4799. prev=
 4800. continue
 4801. ;;
 4802. weak)
 4803. func_append weak_libs " $arg"
 4804. prev=
 4805. continue
 4806. ;;
 4807. xcclinker)
 4808. func_append linker_flags " $qarg"
 4809. func_append compiler_flags " $qarg"
 4810. prev=
 4811. func_append compile_command " $qarg"
 4812. func_append finalize_command " $qarg"
 4813. continue
 4814. ;;
 4815. xcompiler)
 4816. func_append compiler_flags " $qarg"
 4817. prev=
 4818. func_append compile_command " $qarg"
 4819. func_append finalize_command " $qarg"
 4820. continue
 4821. ;;
 4822. xlinker)
 4823. func_append linker_flags " $qarg"
 4824. func_append compiler_flags " $wl$qarg"
 4825. prev=
 4826. func_append compile_command " $wl$qarg"
 4827. func_append finalize_command " $wl$qarg"
 4828. continue
 4829. ;;
 4830. *)
 4831. eval "$prev=\"\$arg\""
 4832. prev=
 4833. continue
 4834. ;;
 4835. esac
 4836. fi # test -n "$prev"
 4837. prevarg="$arg"
 4838. case $arg in
 4839. -all-static)
 4840. if test -n "$link_static_flag"; then
 4841. # See comment for -static flag below, for more details.
 4842. func_append compile_command " $link_static_flag"
 4843. func_append finalize_command " $link_static_flag"
 4844. fi
 4845. continue
 4846. ;;
 4847. -allow-undefined)
 4848. # FIXME: remove this flag sometime in the future.
 4849. func_fatal_error "\`-allow-undefined' must not be used because it is the default"
 4850. ;;
 4851. -avoid-version)
 4852. avoid_version=yes
 4853. continue
 4854. ;;
 4855. -bindir)
 4856. prev=bindir
 4857. continue
 4858. ;;
 4859. -dlopen)
 4860. prev=dlfiles
 4861. continue
 4862. ;;
 4863. -dlpreopen)
 4864. prev=dlprefiles
 4865. continue
 4866. ;;
 4867. -export-dynamic)
 4868. export_dynamic=yes
 4869. continue
 4870. ;;
 4871. -export-symbols | -export-symbols-regex)
 4872. if test -n "$export_symbols" || test -n "$export_symbols_regex"; then
 4873. func_fatal_error "more than one -exported-symbols argument is not allowed"
 4874. fi
 4875. if test "X$arg" = "X-export-symbols"; then
 4876. prev=expsyms
 4877. else
 4878. prev=expsyms_regex
 4879. fi
 4880. continue
 4881. ;;
 4882. -framework)
 4883. prev=framework
 4884. continue
 4885. ;;
 4886. -inst-prefix-dir)
 4887. prev=inst_prefix
 4888. continue
 4889. ;;
 4890. # The native IRIX linker understands -LANG:*, -LIST:* and -LNO:*
 4891. # so, if we see these flags be careful not to treat them like -L
 4892. -L[A-Z][A-Z]*:*)
 4893. case $with_gcc/$host in
 4894. no/*-*-irix* | /*-*-irix*)
 4895. func_append compile_command " $arg"
 4896. func_append finalize_command " $arg"
 4897. ;;
 4898. esac
 4899. continue
 4900. ;;
 4901. -L*)
 4902. func_stripname "-L" '' "$arg"
 4903. if test -z "$func_stripname_result"; then
 4904. if test "$#" -gt 0; then
 4905. func_fatal_error "require no space between \`-L' and \`$1'"
 4906. else
 4907. func_fatal_error "need path for \`-L' option"
 4908. fi
 4909. fi
 4910. func_resolve_sysroot "$func_stripname_result"
 4911. dir=$func_resolve_sysroot_result
 4912. # We need an absolute path.
 4913. case $dir in
 4914. [\\/]* | [A-Za-z]:[\\/]*) ;;
 4915. *)
 4916. absdir=`cd "$dir" && pwd`
 4917. test -z "$absdir" && \
 4918. func_fatal_error "cannot determine absolute directory name of \`$dir'"
 4919. dir="$absdir"
 4920. ;;
 4921. esac
 4922. case "$deplibs " in
 4923. *" -L$dir "* | *" $arg "*)
 4924. # Will only happen for absolute or sysroot arguments
 4925. ;;
 4926. *)
 4927. # Preserve sysroot, but never include relative directories
 4928. case $dir in
 4929. [\\/]* | [A-Za-z]:[\\/]* | =*) func_append deplibs " $arg" ;;
 4930. *) func_append deplibs " -L$dir" ;;
 4931. esac
 4932. func_append lib_search_path " $dir"
 4933. ;;
 4934. esac
 4935. case $host in
 4936. *-*-cygwin* | *-*-mingw* | *-*-pw32* | *-*-os2* | *-cegcc*)
 4937. testbindir=`$ECHO "$dir" | $SED 's*/lib$*/bin*'`
 4938. case :$dllsearchpath: in
 4939. *":$dir:"*) ;;
 4940. ::) dllsearchpath=$dir;;
 4941. *) func_append dllsearchpath ":$dir";;
 4942. esac
 4943. case :$dllsearchpath: in
 4944. *":$testbindir:"*) ;;
 4945. ::) dllsearchpath=$testbindir;;
 4946. *) func_append dllsearchpath ":$testbindir";;
 4947. esac
 4948. ;;
 4949. esac
 4950. continue
 4951. ;;
 4952. -l*)
 4953. if test "X$arg" = "X-lc" || test "X$arg" = "X-lm"; then
 4954. case $host in
 4955. *-*-cygwin* | *-*-mingw* | *-*-pw32* | *-*-beos* | *-cegcc* | *-*-haiku*)
 4956. # These systems don't actually have a C or math library (as such)
 4957. continue
 4958. ;;
 4959. *-*-os2*)
 4960. # These systems don't actually have a C library (as such)
 4961. test "X$arg" = "X-lc" && continue
 4962. ;;
 4963. *-*-openbsd* | *-*-freebsd* | *-*-dragonfly*)
 4964. # Do not include libc due to us having libc/libc_r.
 4965. test "X$arg" = "X-lc" && continue
 4966. ;;
 4967. *-*-rhapsody* | *-*-darwin1.[012])
 4968. # Rhapsody C and math libraries are in the System framework
 4969. func_append deplibs " System.ltframework"
 4970. continue
 4971. ;;
 4972. *-*-sco3.2v5* | *-*-sco5v6*)
 4973. # Causes problems with __ctype
 4974. test "X$arg" = "X-lc" && continue
 4975. ;;
 4976. *-*-sysv4.2uw2* | *-*-sysv5* | *-*-unixware* | *-*-OpenUNIX*)
 4977. # Compiler inserts libc in the correct place for threads to work
 4978. test "X$arg" = "X-lc" && continue
 4979. ;;
 4980. esac
 4981. elif test "X$arg" = "X-lc_r"; then
 4982. case $host in
 4983. *-*-openbsd* | *-*-freebsd* | *-*-dragonfly*)
 4984. # Do not include libc_r directly, use -pthread flag.
 4985. continue
 4986. ;;
 4987. esac
 4988. fi
 4989. func_append deplibs " $arg"
 4990. continue
 4991. ;;
 4992. -module)
 4993. module=yes
 4994. continue
 4995. ;;
 4996. # Tru64 UNIX uses -model [arg] to determine the layout of C++
 4997. # classes, name mangling, and exception handling.
 4998. # Darwin uses the -arch flag to determine output architecture.
 4999. -model|-arch|-isysroot|--sysroot)
 5000. func_append compiler_flags " $arg"
 5001. func_append compile_command " $arg"
 5002. func_append finalize_command " $arg"
 5003. prev=xcompiler
 5004. continue
 5005. ;;
 5006. -mt|-mthreads|-kthread|-Kthread|-pthread|-pthreads|--thread-safe|-threads)
 5007. func_append compiler_flags " $arg"
 5008. func_append compile_command " $arg"
 5009. func_append finalize_command " $arg"
 5010. case "$new_inherited_linker_flags " in
 5011. *" $arg "*) ;;
 5012. * ) func_append new_inherited_linker_flags " $arg" ;;
 5013. esac
 5014. continue
 5015. ;;
 5016. -multi_module)
 5017. single_module="${wl}-multi_module"
 5018. continue
 5019. ;;
 5020. -no-fast-install)
 5021. fast_install=no
 5022. continue
 5023. ;;
 5024. -no-install)
 5025. case $host in
 5026. *-*-cygwin* | *-*-mingw* | *-*-pw32* | *-*-os2* | *-*-darwin* | *-cegcc*)
 5027. # The PATH hackery in wrapper scripts is required on Windows
 5028. # and Darwin in order for the loader to find any dlls it needs.
 5029. func_warning "\`-no-install' is ignored for $host"
 5030. func_warning "assuming \`-no-fast-install' instead"
 5031. fast_install=no
 5032. ;;
 5033. *) no_install=yes ;;
 5034. esac
 5035. continue
 5036. ;;
 5037. -no-undefined)
 5038. allow_undefined=no
 5039. continue
 5040. ;;
 5041. -objectlist)
 5042. prev=objectlist
 5043. continue
 5044. ;;
 5045. -o) prev=output ;;
 5046. -precious-files-regex)
 5047. prev=precious_regex
 5048. continue
 5049. ;;
 5050. -release)
 5051. prev=release
 5052. continue
 5053. ;;
 5054. -rpath)
 5055. prev=rpath
 5056. continue
 5057. ;;
 5058. -R)
 5059. prev=xrpath
 5060. continue
 5061. ;;
 5062. -R*)
 5063. func_stripname '-R' '' "$arg"
 5064. dir=$func_stripname_result
 5065. # We need an absolute path.
 5066. case $dir in
 5067. [\\/]* | [A-Za-z]:[\\/]*) ;;
 5068. =*)
 5069. func_stripname '=' '' "$dir"
 5070. dir=$lt_sysroot$func_stripname_result
 5071. ;;
 5072. *)
 5073. func_fatal_error "only absolute run-paths are allowed"
 5074. ;;
 5075. esac
 5076. case "$xrpath " in
 5077. *" $dir "*) ;;
 5078. *) func_append xrpath " $dir" ;;
 5079. esac
 5080. continue
 5081. ;;
 5082. -shared)
 5083. # The effects of -shared are defined in a previous loop.
 5084. continue
 5085. ;;
 5086. -shrext)
 5087. prev=shrext
 5088. continue
 5089. ;;
 5090. -static | -static-libtool-libs)
 5091. # The effects of -static are defined in a previous loop.
 5092. # We used to do the same as -all-static on platforms that
 5093. # didn't have a PIC flag, but the assumption that the effects
 5094. # would be equivalent was wrong. It would break on at least
 5095. # Digital Unix and AIX.
 5096. continue
 5097. ;;
 5098. -thread-safe)
 5099. thread_safe=yes
 5100. continue
 5101. ;;
 5102. -version-info)
 5103. prev=vinfo
 5104. continue
 5105. ;;
 5106. -version-number)
 5107. prev=vinfo
 5108. vinfo_number=yes
 5109. continue
 5110. ;;
 5111. -weak)
 5112. prev=weak
 5113. continue
 5114. ;;
 5115. -Wc,*)
 5116. func_stripname '-Wc,' '' "$arg"
 5117. args=$func_stripname_result
 5118. arg=
 5119. save_ifs="$IFS"; IFS=','
 5120. for flag in $args; do
 5121. IFS="$save_ifs"
 5122. func_quote_for_eval "$flag"
 5123. func_append arg " $func_quote_for_eval_result"
 5124. func_append compiler_flags " $func_quote_for_eval_result"
 5125. done
 5126. IFS="$save_ifs"
 5127. func_stripname ' ' '' "$arg"
 5128. arg=$func_stripname_result
 5129. ;;
 5130. -Wl,*)
 5131. func_stripname '-Wl,' '' "$arg"
 5132. args=$func_stripname_result
 5133. arg=
 5134. save_ifs="$IFS"; IFS=','
 5135. for flag in $args; do
 5136. IFS="$save_ifs"
 5137. func_quote_for_eval "$flag"
 5138. func_append arg " $wl$func_quote_for_eval_result"
 5139. func_append compiler_flags " $wl$func_quote_for_eval_result"
 5140. func_append linker_flags " $func_quote_for_eval_result"
 5141. done
 5142. IFS="$save_ifs"
 5143. func_stripname ' ' '' "$arg"
 5144. arg=$func_stripname_result
 5145. ;;
 5146. -Xcompiler)
 5147. prev=xcompiler
 5148. continue
 5149. ;;
 5150. -Xlinker)
 5151. prev=xlinker
 5152. continue
 5153. ;;
 5154. -XCClinker)
 5155. prev=xcclinker
 5156. continue
 5157. ;;
 5158. # -msg_* for osf cc
 5159. -msg_*)
 5160. func_quote_for_eval "$arg"
 5161. arg="$func_quote_for_eval_result"
 5162. ;;
 5163. # Flags to be passed through unchanged, with rationale:
 5164. # -64, -mips[0-9] enable 64-bit mode for the SGI compiler
 5165. # -r[0-9][0-9]* specify processor for the SGI compiler
 5166. # -xarch=*, -xtarget=* enable 64-bit mode for the Sun compiler
 5167. # +DA*, +DD* enable 64-bit mode for the HP compiler
 5168. # -q* compiler args for the IBM compiler
 5169. # -m*, -t[45]*, -txscale* architecture-specific flags for GCC
 5170. # -F/path path to uninstalled frameworks, gcc on darwin
 5171. # -p, -pg, --coverage, -fprofile-* profiling flags for GCC
 5172. # @file GCC response files
 5173. # -tp=* Portland pgcc target processor selection
 5174. # --sysroot=* for sysroot support
 5175. # -O*, -flto*, -fwhopr*, -fuse-linker-plugin GCC link-time optimization
 5176. -64|-mips[0-9]|-r[0-9][0-9]*|-xarch=*|-xtarget=*|+DA*|+DD*|-q*|-m*| \
 5177. -t[45]*|-txscale*|-p|-pg|--coverage|-fprofile-*|-F*|@*|-tp=*|--sysroot=*| \
 5178. -O*|-flto*|-fwhopr*|-fuse-linker-plugin)
 5179. func_quote_for_eval "$arg"
 5180. arg="$func_quote_for_eval_result"
 5181. func_append compile_command " $arg"
 5182. func_append finalize_command " $arg"
 5183. func_append compiler_flags " $arg"
 5184. continue
 5185. ;;
 5186. # Some other compiler flag.
 5187. -* | +*)
 5188. func_quote_for_eval "$arg"
 5189. arg="$func_quote_for_eval_result"
 5190. ;;
 5191. *.$objext)
 5192. # A standard object.
 5193. func_append objs " $arg"
 5194. ;;
 5195. *.lo)
 5196. # A libtool-controlled object.
 5197. # Check to see that this really is a libtool object.
 5198. if func_lalib_unsafe_p "$arg"; then
 5199. pic_object=
 5200. non_pic_object=
 5201. # Read the .lo file
 5202. func_source "$arg"
 5203. if test -z "$pic_object" ||
 5204. test -z "$non_pic_object" ||
 5205. test "$pic_object" = none &&
 5206. test "$non_pic_object" = none; then
 5207. func_fatal_error "cannot find name of object for \`$arg'"
 5208. fi
 5209. # Extract subdirectory from the argument.
 5210. func_dirname "$arg" "/" ""
 5211. xdir="$func_dirname_result"
 5212. if test "$pic_object" != none; then
 5213. # Prepend the subdirectory the object is found in.
 5214. pic_object="$xdir$pic_object"
 5215. if test "$prev" = dlfiles; then
 5216. if test "$build_libtool_libs" = yes && test "$dlopen_support" = yes; then
 5217. func_append dlfiles " $pic_object"
 5218. prev=
 5219. continue
 5220. else
 5221. # If libtool objects are unsupported, then we need to preload.
 5222. prev=dlprefiles
 5223. fi
 5224. fi
 5225. # CHECK ME: I think I busted this. -Ossama
 5226. if test "$prev" = dlprefiles; then
 5227. # Preload the old-style object.
 5228. func_append dlprefiles " $pic_object"
 5229. prev=
 5230. fi
 5231. # A PIC object.
 5232. func_append libobjs " $pic_object"
 5233. arg="$pic_object"
 5234. fi
 5235. # Non-PIC object.
 5236. if test "$non_pic_object" != none; then
 5237. # Prepend the subdirectory the object is found in.
 5238. non_pic_object="$xdir$non_pic_object"
 5239. # A standard non-PIC object
 5240. func_append non_pic_objects " $non_pic_object"
 5241. if test -z "$pic_object" || test "$pic_object" = none ; then
 5242. arg="$non_pic_object"
 5243. fi
 5244. else
 5245. # If the PIC object exists, use it instead.
 5246. # $xdir was prepended to $pic_object above.
 5247. non_pic_object="$pic_object"
 5248. func_append non_pic_objects " $non_pic_object"
 5249. fi
 5250. else
 5251. # Only an error if not doing a dry-run.
 5252. if $opt_dry_run; then
 5253. # Extract subdirectory from the argument.
 5254. func_dirname "$arg" "/" ""
 5255. xdir="$func_dirname_result"
 5256. func_lo2o "$arg"
 5257. pic_object=$xdir$objdir/$func_lo2o_result
 5258. non_pic_object=$xdir$func_lo2o_result
 5259. func_append libobjs " $pic_object"
 5260. func_append non_pic_objects " $non_pic_object"
 5261. else
 5262. func_fatal_error "\`$arg' is not a valid libtool object"
 5263. fi
 5264. fi
 5265. ;;
 5266. *.$libext)
 5267. # An archive.
 5268. func_append deplibs " $arg"
 5269. func_append old_deplibs " $arg"
 5270. continue
 5271. ;;
 5272. *.la)
 5273. # A libtool-controlled library.
 5274. func_resolve_sysroot "$arg"
 5275. if test "$prev" = dlfiles; then
 5276. # This library was specified with -dlopen.
 5277. func_append dlfiles " $func_resolve_sysroot_result"
 5278. prev=
 5279. elif test "$prev" = dlprefiles; then
 5280. # The library was specified with -dlpreopen.
 5281. func_append dlprefiles " $func_resolve_sysroot_result"
 5282. prev=
 5283. else
 5284. func_append deplibs " $func_resolve_sysroot_result"
 5285. fi
 5286. continue
 5287. ;;
 5288. # Some other compiler argument.
 5289. *)
 5290. # Unknown arguments in both finalize_command and compile_command need
 5291. # to be aesthetically quoted because they are evaled later.
 5292. func_quote_for_eval "$arg"
 5293. arg="$func_quote_for_eval_result"
 5294. ;;
 5295. esac # arg
 5296. # Now actually substitute the argument into the commands.
 5297. if test -n "$arg"; then
 5298. func_append compile_command " $arg"
 5299. func_append finalize_command " $arg"
 5300. fi
 5301. done # argument parsing loop
 5302. test -n "$prev" && \
 5303. func_fatal_help "the \`$prevarg' option requires an argument"
 5304. if test "$export_dynamic" = yes && test -n "$export_dynamic_flag_spec"; then
 5305. eval arg=\"$export_dynamic_flag_spec\"
 5306. func_append compile_command " $arg"
 5307. func_append finalize_command " $arg"
 5308. fi
 5309. oldlibs=
 5310. # calculate the name of the file, without its directory
 5311. func_basename "$output"
 5312. outputname="$func_basename_result"
 5313. libobjs_save="$libobjs"
 5314. if test -n "$shlibpath_var"; then
 5315. # get the directories listed in $shlibpath_var
 5316. eval shlib_search_path=\`\$ECHO \"\${$shlibpath_var}\" \| \$SED \'s/:/ /g\'\`
 5317. else
 5318. shlib_search_path=
 5319. fi
 5320. eval sys_lib_search_path=\"$sys_lib_search_path_spec\"
 5321. eval sys_lib_dlsearch_path=\"$sys_lib_dlsearch_path_spec\"
 5322. func_dirname "$output" "/" ""
 5323. output_objdir="$func_dirname_result$objdir"
 5324. func_to_tool_file "$output_objdir/"
 5325. tool_output_objdir=$func_to_tool_file_result
 5326. # Create the object directory.
 5327. func_mkdir_p "$output_objdir"
 5328. # Determine the type of output
 5329. case $output in
 5330. "")
 5331. func_fatal_help "you must specify an output file"
 5332. ;;
 5333. *.$libext) linkmode=oldlib ;;
 5334. *.lo | *.$objext) linkmode=obj ;;
 5335. *.la) linkmode=lib ;;
 5336. *) linkmode=prog ;; # Anything else should be a program.
 5337. esac
 5338. specialdeplibs=
 5339. libs=
 5340. # Find all interdependent deplibs by searching for libraries
 5341. # that are linked more than once (e.g. -la -lb -la)
 5342. for deplib in $deplibs; do
 5343. if $opt_preserve_dup_deps ; then
 5344. case "$libs " in
 5345. *" $deplib "*) func_append specialdeplibs " $deplib" ;;
 5346. esac
 5347. fi
 5348. func_append libs " $deplib"
 5349. done
 5350. if test "$linkmode" = lib; then
 5351. libs="$predeps $libs $compiler_lib_search_path $postdeps"
 5352. # Compute libraries that are listed more than once in $predeps
 5353. # $postdeps and mark them as special (i.e., whose duplicates are
 5354. # not to be eliminated).
 5355. pre_post_deps=
 5356. if $opt_duplicate_compiler_generated_deps; then
 5357. for pre_post_dep in $predeps $postdeps; do
 5358. case "$pre_post_deps " in
 5359. *" $pre_post_dep "*) func_append specialdeplibs " $pre_post_deps" ;;
 5360. esac
 5361. func_append pre_post_deps " $pre_post_dep"
 5362. done
 5363. fi
 5364. pre_post_deps=
 5365. fi
 5366. deplibs=
 5367. newdependency_libs=
 5368. newlib_search_path=
 5369. need_relink=no # whether we're linking any uninstalled libtool libraries
 5370. notinst_deplibs= # not-installed libtool libraries
 5371. notinst_path= # paths that contain not-installed libtool libraries
 5372. case $linkmode in
 5373. lib)
 5374. passes="conv dlpreopen link"
 5375. for file in $dlfiles $dlprefiles; do
 5376. case $file in
 5377. *.la) ;;
 5378. *)
 5379. func_fatal_help "libraries can \`-dlopen' only libtool libraries: $file"
 5380. ;;
 5381. esac
 5382. done
 5383. ;;
 5384. prog)
 5385. compile_deplibs=
 5386. finalize_deplibs=
 5387. alldeplibs=no
 5388. newdlfiles=
 5389. newdlprefiles=
 5390. passes="conv scan dlopen dlpreopen link"
 5391. ;;
 5392. *) passes="conv"
 5393. ;;
 5394. esac
 5395. for pass in $passes; do
 5396. # The preopen pass in lib mode reverses $deplibs; put it back here
 5397. # so that -L comes before libs that need it for instance...
 5398. if test "$linkmode,$pass" = "lib,link"; then
 5399. ## FIXME: Find the place where the list is rebuilt in the wrong
 5400. ## order, and fix it there properly
 5401. tmp_deplibs=
 5402. for deplib in $deplibs; do
 5403. tmp_deplibs="$deplib $tmp_deplibs"
 5404. done
 5405. deplibs="$tmp_deplibs"
 5406. fi
 5407. if test "$linkmode,$pass" = "lib,link" ||
 5408. test "$linkmode,$pass" = "prog,scan"; then
 5409. libs="$deplibs"
 5410. deplibs=
 5411. fi
 5412. if test "$linkmode" = prog; then
 5413. case $pass in
 5414. dlopen) libs="$dlfiles" ;;
 5415. dlpreopen) libs="$dlprefiles" ;;
 5416. link) libs="$deplibs %DEPLIBS% $dependency_libs" ;;
 5417. esac
 5418. fi
 5419. if test "$linkmode,$pass" = "lib,dlpreopen"; then
 5420. # Collect and forward deplibs of preopened libtool libs
 5421. for lib in $dlprefiles; do
 5422. # Ignore non-libtool-libs
 5423. dependency_libs=
 5424. func_resolve_sysroot "$lib"
 5425. case $lib in
 5426. *.la) func_source "$func_resolve_sysroot_result" ;;
 5427. esac
 5428. # Collect preopened libtool deplibs, except any this library
 5429. # has declared as weak libs
 5430. for deplib in $dependency_libs; do
 5431. func_basename "$deplib"
 5432. deplib_base=$func_basename_result
 5433. case " $weak_libs " in
 5434. *" $deplib_base "*) ;;
 5435. *) func_append deplibs " $deplib" ;;
 5436. esac
 5437. done
 5438. done
 5439. libs="$dlprefiles"
 5440. fi
 5441. if test "$pass" = dlopen; then
 5442. # Collect dlpreopened libraries
 5443. save_deplibs="$deplibs"
 5444. deplibs=
 5445. fi
 5446. for deplib in $libs; do
 5447. lib=
 5448. found=no
 5449. case $deplib in
 5450. -mt|-mthreads|-kthread|-Kthread|-pthread|-pthreads|--thread-safe|-threads)
 5451. if test "$linkmode,$pass" = "prog,link"; then
 5452. compile_deplibs="$deplib $compile_deplibs"
 5453. finalize_deplibs="$deplib $finalize_deplibs"
 5454. else
 5455. func_append compiler_flags " $deplib"
 5456. if test "$linkmode" = lib ; then
 5457. case "$new_inherited_linker_flags " in
 5458. *" $deplib "*) ;;
 5459. * ) func_append new_inherited_linker_flags " $deplib" ;;
 5460. esac
 5461. fi
 5462. fi
 5463. continue
 5464. ;;
 5465. -l*)
 5466. if test "$linkmode" != lib && test "$linkmode" != prog; then
 5467. func_warning "\`-l' is ignored for archives/objects"
 5468. continue
 5469. fi
 5470. func_stripname '-l' '' "$deplib"
 5471. name=$func_stripname_result
 5472. if test "$linkmode" = lib; then
 5473. searchdirs="$newlib_search_path $lib_search_path $compiler_lib_search_dirs $sys_lib_search_path $shlib_search_path"
 5474. else
 5475. searchdirs="$newlib_search_path $lib_search_path $sys_lib_search_path $shlib_search_path"
 5476. fi
 5477. for searchdir in $searchdirs; do
 5478. for search_ext in .la $std_shrext .so .a; do
 5479. # Search the libtool library
 5480. lib="$searchdir/lib${name}${search_ext}"
 5481. if test -f "$lib"; then
 5482. if test "$search_ext" = ".la"; then
 5483. found=yes
 5484. else
 5485. found=no
 5486. fi
 5487. break 2
 5488. fi
 5489. done
 5490. done
 5491. if test "$found" != yes; then
 5492. # deplib doesn't seem to be a libtool library
 5493. if test "$linkmode,$pass" = "prog,link"; then
 5494. compile_deplibs="$deplib $compile_deplibs"
 5495. finalize_deplibs="$deplib $finalize_deplibs"
 5496. else
 5497. deplibs="$deplib $deplibs"
 5498. test "$linkmode" = lib && newdependency_libs="$deplib $newdependency_libs"
 5499. fi
 5500. continue
 5501. else # deplib is a libtool library
 5502. # If $allow_libtool_libs_with_static_runtimes && $deplib is a stdlib,
 5503. # We need to do some special things here, and not later.
 5504. if test "X$allow_libtool_libs_with_static_runtimes" = "Xyes" ; then
 5505. case " $predeps $postdeps " in
 5506. *" $deplib "*)
 5507. if func_lalib_p "$lib"; then
 5508. library_names=
 5509. old_library=
 5510. func_source "$lib"
 5511. for l in $old_library $library_names; do
 5512. ll="$l"
 5513. done
 5514. if test "X$ll" = "X$old_library" ; then # only static version available
 5515. found=no
 5516. func_dirname "$lib" "" "."
 5517. ladir="$func_dirname_result"
 5518. lib=$ladir/$old_library
 5519. if test "$linkmode,$pass" = "prog,link"; then
 5520. compile_deplibs="$deplib $compile_deplibs"
 5521. finalize_deplibs="$deplib $finalize_deplibs"
 5522. else
 5523. deplibs="$deplib $deplibs"
 5524. test "$linkmode" = lib && newdependency_libs="$deplib $newdependency_libs"
 5525. fi
 5526. continue
 5527. fi
 5528. fi
 5529. ;;
 5530. *) ;;
 5531. esac
 5532. fi
 5533. fi
 5534. ;; # -l
 5535. *.ltframework)
 5536. if test "$linkmode,$pass" = "prog,link"; then
 5537. compile_deplibs="$deplib $compile_deplibs"
 5538. finalize_deplibs="$deplib $finalize_deplibs"
 5539. else
 5540. deplibs="$deplib $deplibs"
 5541. if test "$linkmode" = lib ; then
 5542. case "$new_inherited_linker_flags " in
 5543. *" $deplib "*) ;;
 5544. * ) func_append new_inherited_linker_flags " $deplib" ;;
 5545. esac
 5546. fi
 5547. fi
 5548. continue
 5549. ;;
 5550. -L*)
 5551. case $linkmode in
 5552. lib)
 5553. deplibs="$deplib $deplibs"
 5554. test "$pass" = conv && continue
 5555. newdependency_libs="$deplib $newdependency_libs"
 5556. func_stripname '-L' '' "$deplib"
 5557. func_resolve_sysroot "$func_stripname_result"
 5558. func_append newlib_search_path " $func_resolve_sysroot_result"
 5559. ;;
 5560. prog)
 5561. if test "$pass" = conv; then
 5562. deplibs="$deplib $deplibs"
 5563. continue
 5564. fi
 5565. if test "$pass" = scan; then
 5566. deplibs="$deplib $deplibs"
 5567. else
 5568. compile_deplibs="$deplib $compile_deplibs"
 5569. finalize_deplibs="$deplib $finalize_deplibs"
 5570. fi
 5571. func_stripname '-L' '' "$deplib"
 5572. func_resolve_sysroot "$func_stripname_result"
 5573. func_append newlib_search_path " $func_resolve_sysroot_result"
 5574. ;;
 5575. *)
 5576. func_warning "\`-L' is ignored for archives/objects"
 5577. ;;
 5578. esac # linkmode
 5579. continue
 5580. ;; # -L
 5581. -R*)
 5582. if test "$pass" = link; then
 5583. func_stripname '-R' '' "$deplib"
 5584. func_resolve_sysroot "$func_stripname_result"
 5585. dir=$func_resolve_sysroot_result
 5586. # Make sure the xrpath contains only unique directories.
 5587. case "$xrpath " in
 5588. *" $dir "*) ;;
 5589. *) func_append xrpath " $dir" ;;
 5590. esac
 5591. fi
 5592. deplibs="$deplib $deplibs"
 5593. continue
 5594. ;;
 5595. *.la)
 5596. func_resolve_sysroot "$deplib"
 5597. lib=$func_resolve_sysroot_result
 5598. ;;
 5599. *.$libext)
 5600. if test "$pass" = conv; then
 5601. deplibs="$deplib $deplibs"
 5602. continue
 5603. fi
 5604. case $linkmode in
 5605. lib)
 5606. # Linking convenience modules into shared libraries is allowed,
 5607. # but linking other static libraries is non-portable.
 5608. case " $dlpreconveniencelibs " in
 5609. *" $deplib "*) ;;
 5610. *)
 5611. valid_a_lib=no
 5612. case $deplibs_check_method in
 5613. match_pattern*)
 5614. set dummy $deplibs_check_method; shift
 5615. match_pattern_regex=`expr "$deplibs_check_method" : "$1 \(.*\)"`
 5616. if eval "\$ECHO \"$deplib\"" 2>/dev/null | $SED 10q \
 5617. | $EGREP "$match_pattern_regex" > /dev/null; then
 5618. valid_a_lib=yes
 5619. fi
 5620. ;;
 5621. pass_all)
 5622. valid_a_lib=yes
 5623. ;;
 5624. esac
 5625. if test "$valid_a_lib" != yes; then
 5626. echo
 5627. $ECHO "*** Warning: Trying to link with static lib archive $deplib."
 5628. echo "*** I have the capability to make that library automatically link in when"
 5629. echo "*** you link to this library. But I can only do this if you have a"
 5630. echo "*** shared version of the library, which you do not appear to have"
 5631. echo "*** because the file extensions .$libext of this argument makes me believe"
 5632. echo "*** that it is just a static archive that I should not use here."
 5633. else
 5634. echo
 5635. $ECHO "*** Warning: Linking the shared library $output against the"
 5636. $ECHO "*** static library $deplib is not portable!"
 5637. deplibs="$deplib $deplibs"
 5638. fi
 5639. ;;
 5640. esac
 5641. continue
 5642. ;;
 5643. prog)
 5644. if test "$pass" != link; then
 5645. deplibs="$deplib $deplibs"
 5646. else
 5647. compile_deplibs="$deplib $compile_deplibs"
 5648. finalize_deplibs="$deplib $finalize_deplibs"
 5649. fi
 5650. continue
 5651. ;;
 5652. esac # linkmode
 5653. ;; # *.$libext
 5654. *.lo | *.$objext)
 5655. if test "$pass" = conv; then
 5656. deplibs="$deplib $deplibs"
 5657. elif test "$linkmode" = prog; then
 5658. if test "$pass" = dlpreopen || test "$dlopen_support" != yes || test "$build_libtool_libs" = no; then
 5659. # If there is no dlopen support or we're linking statically,
 5660. # we need to preload.
 5661. func_append newdlprefiles " $deplib"
 5662. compile_deplibs="$deplib $compile_deplibs"
 5663. finalize_deplibs="$deplib $finalize_deplibs"
 5664. else
 5665. func_append newdlfiles " $deplib"
 5666. fi
 5667. fi
 5668. continue
 5669. ;;
 5670. %DEPLIBS%)
 5671. alldeplibs=yes
 5672. continue
 5673. ;;
 5674. esac # case $deplib
 5675. if test "$found" = yes || test -f "$lib"; then :
 5676. else
 5677. func_fatal_error "cannot find the library \`$lib' or unhandled argument \`$deplib'"
 5678. fi
 5679. # Check to see that this really is a libtool archive.
 5680. func_lalib_unsafe_p "$lib" \
 5681. || func_fatal_error "\`$lib' is not a valid libtool archive"
 5682. func_dirname "$lib" "" "."
 5683. ladir="$func_dirname_result"
 5684. dlname=
 5685. dlopen=
 5686. dlpreopen=
 5687. libdir=
 5688. library_names=
 5689. old_library=
 5690. inherited_linker_flags=
 5691. # If the library was installed with an old release of libtool,
 5692. # it will not redefine variables installed, or shouldnotlink
 5693. installed=yes
 5694. shouldnotlink=no
 5695. avoidtemprpath=
 5696. # Read the .la file
 5697. func_source "$lib"
 5698. # Convert "-framework foo" to "foo.ltframework"
 5699. if test -n "$inherited_linker_flags"; then
 5700. tmp_inherited_linker_flags=`$ECHO "$inherited_linker_flags" | $SED 's/-framework \([^ $]*\)/\1.ltframework/g'`
 5701. for tmp_inherited_linker_flag in $tmp_inherited_linker_flags; do
 5702. case " $new_inherited_linker_flags " in
 5703. *" $tmp_inherited_linker_flag "*) ;;
 5704. *) func_append new_inherited_linker_flags " $tmp_inherited_linker_flag";;
 5705. esac
 5706. done
 5707. fi
 5708. dependency_libs=`$ECHO " $dependency_libs" | $SED 's% \([^ $]*\).ltframework% -framework \1%g'`
 5709. if test "$linkmode,$pass" = "lib,link" ||
 5710. test "$linkmode,$pass" = "prog,scan" ||
 5711. { test "$linkmode" != prog && test "$linkmode" != lib; }; then
 5712. test -n "$dlopen" && func_append dlfiles " $dlopen"
 5713. test -n "$dlpreopen" && func_append dlprefiles " $dlpreopen"
 5714. fi
 5715. if test "$pass" = conv; then
 5716. # Only check for convenience libraries
 5717. deplibs="$lib $deplibs"
 5718. if test -z "$libdir"; then
 5719. if test -z "$old_library"; then
 5720. func_fatal_error "cannot find name of link library for \`$lib'"
 5721. fi
 5722. # It is a libtool convenience library, so add in its objects.
 5723. func_append convenience " $ladir/$objdir/$old_library"
 5724. func_append old_convenience " $ladir/$objdir/$old_library"
 5725. elif test "$linkmode" != prog && test "$linkmode" != lib; then
 5726. func_fatal_error "\`$lib' is not a convenience library"
 5727. fi
 5728. tmp_libs=
 5729. for deplib in $dependency_libs; do
 5730. deplibs="$deplib $deplibs"
 5731. if $opt_preserve_dup_deps ; then
 5732. case "$tmp_libs " in
 5733. *" $deplib "*) func_append specialdeplibs " $deplib" ;;
 5734. esac
 5735. fi
 5736. func_append tmp_libs " $deplib"
 5737. done
 5738. continue
 5739. fi # $pass = conv
 5740. # Get the name of the library we link against.
 5741. linklib=
 5742. if test -n "$old_library" &&
 5743. { test "$prefer_static_libs" = yes ||
 5744. test "$prefer_static_libs,$installed" = "built,no"; }; then
 5745. linklib=$old_library
 5746. else
 5747. for l in $old_library $library_names; do
 5748. linklib="$l"
 5749. done
 5750. fi
 5751. if test -z "$linklib"; then
 5752. func_fatal_error "cannot find name of link library for \`$lib'"
 5753. fi
 5754. # This library was specified with -dlopen.
 5755. if test "$pass" = dlopen; then
 5756. if test -z "$libdir"; then
 5757. func_fatal_error "cannot -dlopen a convenience library: \`$lib'"
 5758. fi
 5759. if test -z "$dlname" ||
 5760. test "$dlopen_support" != yes ||
 5761. test "$build_libtool_libs" = no; then
 5762. # If there is no dlname, no dlopen support or we're linking
 5763. # statically, we need to preload. We also need to preload any
 5764. # dependent libraries so libltdl's deplib preloader doesn't
 5765. # bomb out in the load deplibs phase.
 5766. func_append dlprefiles " $lib $dependency_libs"
 5767. else
 5768. func_append newdlfiles " $lib"
 5769. fi
 5770. continue
 5771. fi # $pass = dlopen
 5772. # We need an absolute path.
 5773. case $ladir in
 5774. [\\/]* | [A-Za-z]:[\\/]*) abs_ladir="$ladir" ;;
 5775. *)
 5776. abs_ladir=`cd "$ladir" && pwd`
 5777. if test -z "$abs_ladir"; then
 5778. func_warning "cannot determine absolute directory name of \`$ladir'"
 5779. func_warning "passing it literally to the linker, although it might fail"
 5780. abs_ladir="$ladir"
 5781. fi
 5782. ;;
 5783. esac
 5784. func_basename "$lib"
 5785. laname="$func_basename_result"
 5786. # Find the relevant object directory and library name.
 5787. if test "X$installed" = Xyes; then
 5788. if test ! -f "$lt_sysroot$libdir/$linklib" && test -f "$abs_ladir/$linklib"; then
 5789. func_warning "library \`$lib' was moved."
 5790. dir="$ladir"
 5791. absdir="$abs_ladir"
 5792. libdir="$abs_ladir"
 5793. else
 5794. dir="$lt_sysroot$libdir"
 5795. absdir="$lt_sysroot$libdir"
 5796. fi
 5797. test "X$hardcode_automatic" = Xyes && avoidtemprpath=yes
 5798. else
 5799. if test ! -f "$ladir/$objdir/$linklib" && test -f "$abs_ladir/$linklib"; then
 5800. dir="$ladir"
 5801. absdir="$abs_ladir"
 5802. # Remove this search path later
 5803. func_append notinst_path " $abs_ladir"
 5804. else
 5805. dir="$ladir/$objdir"
 5806. absdir="$abs_ladir/$objdir"
 5807. # Remove this search path later
 5808. func_append notinst_path " $abs_ladir"
 5809. fi
 5810. fi # $installed = yes
 5811. func_stripname 'lib' '.la' "$laname"
 5812. name=$func_stripname_result
 5813. # This library was specified with -dlpreopen.
 5814. if test "$pass" = dlpreopen; then
 5815. if test -z "$libdir" && test "$linkmode" = prog; then
 5816. func_fatal_error "only libraries may -dlpreopen a convenience library: \`$lib'"
 5817. fi
 5818. case "$host" in
 5819. # special handling for platforms with PE-DLLs.
 5820. *cygwin* | *mingw* | *cegcc* )
 5821. # Linker will automatically link against shared library if both
 5822. # static and shared are present. Therefore, ensure we extract
 5823. # symbols from the import library if a shared library is present
 5824. # (otherwise, the dlopen module name will be incorrect). We do
 5825. # this by putting the import library name into $newdlprefiles.
 5826. # We recover the dlopen module name by 'saving' the la file
 5827. # name in a special purpose variable, and (later) extracting the
 5828. # dlname from the la file.
 5829. if test -n "$dlname"; then
 5830. func_tr_sh "$dir/$linklib"
 5831. eval "libfile_$func_tr_sh_result=\$abs_ladir/\$laname"
 5832. func_append newdlprefiles " $dir/$linklib"
 5833. else
 5834. func_append newdlprefiles " $dir/$old_library"
 5835. # Keep a list of preopened convenience libraries to check
 5836. # that they are being used correctly in the link pass.
 5837. test -z "$libdir" && \
 5838. func_append dlpreconveniencelibs " $dir/$old_library"
 5839. fi
 5840. ;;
 5841. * )
 5842. # Prefer using a static library (so that no silly _DYNAMIC symbols
 5843. # are required to link).
 5844. if test -n "$old_library"; then
 5845. func_append newdlprefiles " $dir/$old_library"
 5846. # Keep a list of preopened convenience libraries to check
 5847. # that they are being used correctly in the link pass.
 5848. test -z "$libdir" && \
 5849. func_append dlpreconveniencelibs " $dir/$old_library"
 5850. # Otherwise, use the dlname, so that lt_dlopen finds it.
 5851. elif test -n "$dlname"; then
 5852. func_append newdlprefiles " $dir/$dlname"
 5853. else
 5854. func_append newdlprefiles " $dir/$linklib"
 5855. fi
 5856. ;;
 5857. esac
 5858. fi # $pass = dlpreopen
 5859. if test -z "$libdir"; then
 5860. # Link the convenience library
 5861. if test "$linkmode" = lib; then
 5862. deplibs="$dir/$old_library $deplibs"
 5863. elif test "$linkmode,$pass" = "prog,link"; then
 5864. compile_deplibs="$dir/$old_library $compile_deplibs"
 5865. finalize_deplibs="$dir/$old_library $finalize_deplibs"
 5866. else
 5867. deplibs="$lib $deplibs" # used for prog,scan pass
 5868. fi
 5869. continue
 5870. fi
 5871. if test "$linkmode" = prog && test "$pass" != link; then
 5872. func_append newlib_search_path " $ladir"
 5873. deplibs="$lib $deplibs"
 5874. linkalldeplibs=no
 5875. if test "$link_all_deplibs" != no || test -z "$library_names" ||
 5876. test "$build_libtool_libs" = no; then
 5877. linkalldeplibs=yes
 5878. fi
 5879. tmp_libs=
 5880. for deplib in $dependency_libs; do
 5881. case $deplib in
 5882. -L*) func_stripname '-L' '' "$deplib"
 5883. func_resolve_sysroot "$func_stripname_result"
 5884. func_append newlib_search_path " $func_resolve_sysroot_result"
 5885. ;;
 5886. esac
 5887. # Need to link against all dependency_libs?
 5888. if test "$linkalldeplibs" = yes; then
 5889. deplibs="$deplib $deplibs"
 5890. else
 5891. # Need to hardcode shared library paths
 5892. # or/and link against static libraries
 5893. newdependency_libs="$deplib $newdependency_libs"
 5894. fi
 5895. if $opt_preserve_dup_deps ; then
 5896. case "$tmp_libs " in
 5897. *" $deplib "*) func_append specialdeplibs " $deplib" ;;
 5898. esac
 5899. fi
 5900. func_append tmp_libs " $deplib"
 5901. done # for deplib
 5902. continue
 5903. fi # $linkmode = prog...
 5904. if test "$linkmode,$pass" = "prog,link"; then
 5905. if test -n "$library_names" &&
 5906. { { test "$prefer_static_libs" = no ||
 5907. test "$prefer_static_libs,$installed" = "built,yes"; } ||
 5908. test -z "$old_library"; }; then
 5909. # We need to hardcode the library path
 5910. if test -n "$shlibpath_var" && test -z "$avoidtemprpath" ; then
 5911. # Make sure the rpath contains only unique directories.
 5912. case "$temp_rpath:" in
 5913. *"$absdir:"*) ;;
 5914. *) func_append temp_rpath "$absdir:" ;;
 5915. esac
 5916. fi
 5917. # Hardcode the library path.
 5918. # Skip directories that are in the system default run-time
 5919. # search path.
 5920. case " $sys_lib_dlsearch_path " in
 5921. *" $absdir "*) ;;
 5922. *)
 5923. case "$compile_rpath " in
 5924. *" $absdir "*) ;;
 5925. *) func_append compile_rpath " $absdir" ;;
 5926. esac
 5927. ;;
 5928. esac
 5929. case " $sys_lib_dlsearch_path " in
 5930. *" $libdir "*) ;;
 5931. *)
 5932. case "$finalize_rpath " in
 5933. *" $libdir "*) ;;
 5934. *) func_append finalize_rpath " $libdir" ;;
 5935. esac
 5936. ;;
 5937. esac
 5938. fi # $linkmode,$pass = prog,link...
 5939. if test "$alldeplibs" = yes &&
 5940. { test "$deplibs_check_method" = pass_all ||
 5941. { test "$build_libtool_libs" = yes &&
 5942. test -n "$library_names"; }; }; then
 5943. # We only need to search for static libraries
 5944. continue
 5945. fi
 5946. fi
 5947. link_static=no # Whether the deplib will be linked statically
 5948. use_static_libs=$prefer_static_libs
 5949. if test "$use_static_libs" = built && test "$installed" = yes; then
 5950. use_static_libs=no
 5951. fi
 5952. if test -n "$library_names" &&
 5953. { test "$use_static_libs" = no || test -z "$old_library"; }; then
 5954. case $host in
 5955. *cygwin* | *mingw* | *cegcc*)
 5956. # No point in relinking DLLs because paths are not encoded
 5957. func_append notinst_deplibs " $lib"
 5958. need_relink=no
 5959. ;;
 5960. *)
 5961. if test "$installed" = no; then
 5962. func_append notinst_deplibs " $lib"
 5963. need_relink=yes
 5964. fi
 5965. ;;
 5966. esac
 5967. # This is a shared library
 5968. # Warn about portability, can't link against -module's on some
 5969. # systems (darwin). Don't bleat about dlopened modules though!
 5970. dlopenmodule=""
 5971. for dlpremoduletest in $dlprefiles; do
 5972. if test "X$dlpremoduletest" = "X$lib"; then
 5973. dlopenmodule="$dlpremoduletest"
 5974. break
 5975. fi
 5976. done
 5977. if test -z "$dlopenmodule" && test "$shouldnotlink" = yes && test "$pass" = link; then
 5978. echo
 5979. if test "$linkmode" = prog; then
 5980. $ECHO "*** Warning: Linking the executable $output against the loadable module"
 5981. else
 5982. $ECHO "*** Warning: Linking the shared library $output against the loadable module"
 5983. fi
 5984. $ECHO "*** $linklib is not portable!"
 5985. fi
 5986. if test "$linkmode" = lib &&
 5987. test "$hardcode_into_libs" = yes; then
 5988. # Hardcode the library path.
 5989. # Skip directories that are in the system default run-time
 5990. # search path.
 5991. case " $sys_lib_dlsearch_path " in
 5992. *" $absdir "*) ;;
 5993. *)
 5994. case "$compile_rpath " in
 5995. *" $absdir "*) ;;
 5996. *) func_append compile_rpath " $absdir" ;;
 5997. esac
 5998. ;;
 5999. esac
 6000. case " $sys_lib_dlsearch_path " in
 6001. *" $libdir "*) ;;
 6002. *)
 6003. case "$finalize_rpath " in
 6004. *" $libdir "*) ;;
 6005. *) func_append finalize_rpath " $libdir" ;;
 6006. esac
 6007. ;;
 6008. esac
 6009. fi
 6010. if test -n "$old_archive_from_expsyms_cmds"; then
 6011. # figure out the soname
 6012. set dummy $library_names
 6013. shift
 6014. realname="$1"
 6015. shift
 6016. libname=`eval "\\$ECHO \"$libname_spec\""`
 6017. # use dlname if we got it. it's perfectly good, no?
 6018. if test -n "$dlname"; then
 6019. soname="$dlname"
 6020. elif test -n "$soname_spec"; then
 6021. # bleh windows
 6022. case $host in
 6023. *cygwin* | mingw* | *cegcc*)
 6024. func_arith $current - $age
 6025. major=$func_arith_result
 6026. versuffix="-$major"
 6027. ;;
 6028. esac
 6029. eval soname=\"$soname_spec\"
 6030. else
 6031. soname="$realname"
 6032. fi
 6033. # Make a new name for the extract_expsyms_cmds to use
 6034. soroot="$soname"
 6035. func_basename "$soroot"
 6036. soname="$func_basename_result"
 6037. func_stripname 'lib' '.dll' "$soname"
 6038. newlib=libimp-$func_stripname_result.a
 6039. # If the library has no export list, then create one now
 6040. if test -f "$output_objdir/$soname-def"; then :
 6041. else
 6042. func_verbose "extracting exported symbol list from \`$soname'"
 6043. func_execute_cmds "$extract_expsyms_cmds" 'exit $?'
 6044. fi
 6045. # Create $newlib
 6046. if test -f "$output_objdir/$newlib"; then :; else
 6047. func_verbose "generating import library for \`$soname'"
 6048. func_execute_cmds "$old_archive_from_expsyms_cmds" 'exit $?'
 6049. fi
 6050. # make sure the library variables are pointing to the new library
 6051. dir=$output_objdir
 6052. linklib=$newlib
 6053. fi # test -n "$old_archive_from_expsyms_cmds"
 6054. if test "$linkmode" = prog || test "$opt_mode" != relink; then
 6055. add_shlibpath=
 6056. add_dir=
 6057. add=
 6058. lib_linked=yes
 6059. case $hardcode_action in
 6060. immediate | unsupported)
 6061. if test "$hardcode_direct" = no; then
 6062. add="$dir/$linklib"
 6063. case $host in
 6064. *-*-sco3.2v5.0.[024]*) add_dir="-L$dir" ;;
 6065. *-*-sysv4*uw2*) add_dir="-L$dir" ;;
 6066. *-*-sysv5OpenUNIX* | *-*-sysv5UnixWare7.[01].[10]* | \
 6067. *-*-unixware7*) add_dir="-L$dir" ;;
 6068. *-*-darwin* )
 6069. # if the lib is a (non-dlopened) module then we can not
 6070. # link against it, someone is ignoring the earlier warnings
 6071. if /usr/bin/file -L $add 2> /dev/null |
 6072. $GREP ": [^:]* bundle" >/dev/null ; then
 6073. if test "X$dlopenmodule" != "X$lib"; then
 6074. $ECHO "*** Warning: lib $linklib is a module, not a shared library"
 6075. if test -z "$old_library" ; then
 6076. echo
 6077. echo "*** And there doesn't seem to be a static archive available"
 6078. echo "*** The link will probably fail, sorry"
 6079. else
 6080. add="$dir/$old_library"
 6081. fi
 6082. elif test -n "$old_library"; then
 6083. add="$dir/$old_library"
 6084. fi
 6085. fi
 6086. esac
 6087. elif test "$hardcode_minus_L" = no; then
 6088. case $host in
 6089. *-*-sunos*) add_shlibpath="$dir" ;;
 6090. esac
 6091. add_dir="-L$dir"
 6092. add="-l$name"
 6093. elif test "$hardcode_shlibpath_var" = no; then
 6094. add_shlibpath="$dir"
 6095. add="-l$name"
 6096. else
 6097. lib_linked=no
 6098. fi
 6099. ;;
 6100. relink)
 6101. if test "$hardcode_direct" = yes &&
 6102. test "$hardcode_direct_absolute" = no; then
 6103. add="$dir/$linklib"
 6104. elif test "$hardcode_minus_L" = yes; then
 6105. add_dir="-L$dir"
 6106. # Try looking first in the location we're being installed to.
 6107. if test -n "$inst_prefix_dir"; then
 6108. case $libdir in
 6109. [\\/]*)
 6110. func_append add_dir " -L$inst_prefix_dir$libdir"
 6111. ;;
 6112. esac
 6113. fi
 6114. add="-l$name"
 6115. elif test "$hardcode_shlibpath_var" = yes; then
 6116. add_shlibpath="$dir"
 6117. add="-l$name"
 6118. else
 6119. lib_linked=no
 6120. fi
 6121. ;;
 6122. *) lib_linked=no ;;
 6123. esac
 6124. if test "$lib_linked" != yes; then
 6125. func_fatal_configuration "unsupported hardcode properties"
 6126. fi
 6127. if test -n "$add_shlibpath"; then
 6128. case :$compile_shlibpath: in
 6129. *":$add_shlibpath:"*) ;;
 6130. *) func_append compile_shlibpath "$add_shlibpath:" ;;
 6131. esac
 6132. fi
 6133. if test "$linkmode" = prog; then
 6134. test -n "$add_dir" && compile_deplibs="$add_dir $compile_deplibs"
 6135. test -n "$add" && compile_deplibs="$add $compile_deplibs"
 6136. else
 6137. test -n "$add_dir" && deplibs="$add_dir $deplibs"
 6138. test -n "$add" && deplibs="$add $deplibs"
 6139. if test "$hardcode_direct" != yes &&
 6140. test "$hardcode_minus_L" != yes &&
 6141. test "$hardcode_shlibpath_var" = yes; then
 6142. case :$finalize_shlibpath: in
 6143. *":$libdir:"*) ;;
 6144. *) func_append finalize_shlibpath "$libdir:" ;;
 6145. esac
 6146. fi
 6147. fi
 6148. fi
 6149. if test "$linkmode" = prog || test "$opt_mode" = relink; then
 6150. add_shlibpath=
 6151. add_dir=
 6152. add=
 6153. # Finalize command for both is simple: just hardcode it.
 6154. if test "$hardcode_direct" = yes &&
 6155. test "$hardcode_direct_absolute" = no; then
 6156. add="$libdir/$linklib"
 6157. elif test "$hardcode_minus_L" = yes; then
 6158. add_dir="-L$libdir"
 6159. add="-l$name"
 6160. elif test "$hardcode_shlibpath_var" = yes; then
 6161. case :$finalize_shlibpath: in
 6162. *":$libdir:"*) ;;
 6163. *) func_append finalize_shlibpath "$libdir:" ;;
 6164. esac
 6165. add="-l$name"
 6166. elif test "$hardcode_automatic" = yes; then
 6167. if test -n "$inst_prefix_dir" &&
 6168. test -f "$inst_prefix_dir$libdir/$linklib" ; then
 6169. add="$inst_prefix_dir$libdir/$linklib"
 6170. else
 6171. add="$libdir/$linklib"
 6172. fi
 6173. else
 6174. # We cannot seem to hardcode it, guess we'll fake it.
 6175. add_dir="-L$libdir"
 6176. # Try looking first in the location we're being installed to.
 6177. if test -n "$inst_prefix_dir"; then
 6178. case $libdir in
 6179. [\\/]*)
 6180. func_append add_dir " -L$inst_prefix_dir$libdir"
 6181. ;;
 6182. esac
 6183. fi
 6184. add="-l$name"
 6185. fi
 6186. if test "$linkmode" = prog; then
 6187. test -n "$add_dir" && finalize_deplibs="$add_dir $finalize_deplibs"
 6188. test -n "$add" && finalize_deplibs="$add $finalize_deplibs"
 6189. else
 6190. test -n "$add_dir" && deplibs="$add_dir $deplibs"
 6191. test -n "$add" && deplibs="$add $deplibs"
 6192. fi
 6193. fi
 6194. elif test "$linkmode" = prog; then
 6195. # Here we assume that one of hardcode_direct or hardcode_minus_L
 6196. # is not unsupported. This is valid on all known static and
 6197. # shared platforms.
 6198. if test "$hardcode_direct" != unsupported; then
 6199. test -n "$old_library" && linklib="$old_library"
 6200. compile_deplibs="$dir/$linklib $compile_deplibs"
 6201. finalize_deplibs="$dir/$linklib $finalize_deplibs"
 6202. else
 6203. compile_deplibs="-l$name -L$dir $compile_deplibs"
 6204. finalize_deplibs="-l$name -L$dir $finalize_deplibs"
 6205. fi
 6206. elif test "$build_libtool_libs" = yes; then
 6207. # Not a shared library
 6208. if test "$deplibs_check_method" != pass_all; then
 6209. # We're trying link a shared library against a static one
 6210. # but the system doesn't support it.
 6211. # Just print a warning and add the library to dependency_libs so
 6212. # that the program can be linked against the static library.
 6213. echo
 6214. $ECHO "*** Warning: This system can not link to static lib archive $lib."
 6215. echo "*** I have the capability to make that library automatically link in when"
 6216. echo "*** you link to this library. But I can only do this if you have a"
 6217. echo "*** shared version of the library, which you do not appear to have."
 6218. if test "$module" = yes; then
 6219. echo "*** But as you try to build a module library, libtool will still create "
 6220. echo "*** a static module, that should work as long as the dlopening application"
 6221. echo "*** is linked with the -dlopen flag to resolve symbols at runtime."
 6222. if test -z "$global_symbol_pipe"; then
 6223. echo
 6224. echo "*** However, this would only work if libtool was able to extract symbol"
 6225. echo "*** lists from a program, using \`nm' or equivalent, but libtool could"
 6226. echo "*** not find such a program. So, this module is probably useless."
 6227. echo "*** \`nm' from GNU binutils and a full rebuild may help."
 6228. fi
 6229. if test "$build_old_libs" = no; then
 6230. build_libtool_libs=module
 6231. build_old_libs=yes
 6232. else
 6233. build_libtool_libs=no
 6234. fi
 6235. fi
 6236. else
 6237. deplibs="$dir/$old_library $deplibs"
 6238. link_static=yes
 6239. fi
 6240. fi # link shared/static library?
 6241. if test "$linkmode" = lib; then
 6242. if test -n "$dependency_libs" &&
 6243. { test "$hardcode_into_libs" != yes ||
 6244. test "$build_old_libs" = yes ||
 6245. test "$link_static" = yes; }; then
 6246. # Extract -R from dependency_libs
 6247. temp_deplibs=
 6248. for libdir in $dependency_libs; do
 6249. case $libdir in
 6250. -R*) func_stripname '-R' '' "$libdir"
 6251. temp_xrpath=$func_stripname_result
 6252. case " $xrpath " in
 6253. *" $temp_xrpath "*) ;;
 6254. *) func_append xrpath " $temp_xrpath";;
 6255. esac;;
 6256. *) func_append temp_deplibs " $libdir";;
 6257. esac
 6258. done
 6259. dependency_libs="$temp_deplibs"
 6260. fi
 6261. func_append newlib_search_path " $absdir"
 6262. # Link against this library
 6263. test "$link_static" = no && newdependency_libs="$abs_ladir/$laname $newdependency_libs"
 6264. # ... and its dependency_libs
 6265. tmp_libs=
 6266. for deplib in $dependency_libs; do
 6267. newdependency_libs="$deplib $newdependency_libs"
 6268. case $deplib in
 6269. -L*) func_stripname '-L' '' "$deplib"
 6270. func_resolve_sysroot "$func_stripname_result";;
 6271. *) func_resolve_sysroot "$deplib" ;;
 6272. esac
 6273. if $opt_preserve_dup_deps ; then
 6274. case "$tmp_libs " in
 6275. *" $func_resolve_sysroot_result "*)
 6276. func_append specialdeplibs " $func_resolve_sysroot_result" ;;
 6277. esac
 6278. fi
 6279. func_append tmp_libs " $func_resolve_sysroot_result"
 6280. done
 6281. if test "$link_all_deplibs" != no; then
 6282. # Add the search paths of all dependency libraries
 6283. for deplib in $dependency_libs; do
 6284. path=
 6285. case $deplib in
 6286. -L*) path="$deplib" ;;
 6287. *.la)
 6288. func_resolve_sysroot "$deplib"
 6289. deplib=$func_resolve_sysroot_result
 6290. func_dirname "$deplib" "" "."
 6291. dir=$func_dirname_result
 6292. # We need an absolute path.
 6293. case $dir in
 6294. [\\/]* | [A-Za-z]:[\\/]*) absdir="$dir" ;;
 6295. *)
 6296. absdir=`cd "$dir" && pwd`
 6297. if test -z "$absdir"; then
 6298. func_warning "cannot determine absolute directory name of \`$dir'"
 6299. absdir="$dir"
 6300. fi
 6301. ;;
 6302. esac
 6303. if $GREP "^installed=no" $deplib > /dev/null; then
 6304. case $host in
 6305. *-*-darwin*)
 6306. depdepl=
 6307. eval deplibrary_names=`${SED} -n -e 's/^library_names=\(.*\)$/\1/p' $deplib`
 6308. if test -n "$deplibrary_names" ; then
 6309. for tmp in $deplibrary_names ; do
 6310. depdepl=$tmp
 6311. done
 6312. if test -f "$absdir/$objdir/$depdepl" ; then
 6313. depdepl="$absdir/$objdir/$depdepl"
 6314. darwin_install_name=`${OTOOL} -L $depdepl | awk '{if (NR == 2) {print $1;exit}}'`
 6315. if test -z "$darwin_install_name"; then
 6316. darwin_install_name=`${OTOOL64} -L $depdepl | awk '{if (NR == 2) {print $1;exit}}'`
 6317. fi
 6318. func_append compiler_flags " ${wl}-dylib_file ${wl}${darwin_install_name}:${depdepl}"
 6319. func_append linker_flags " -dylib_file ${darwin_install_name}:${depdepl}"
 6320. path=
 6321. fi
 6322. fi
 6323. ;;
 6324. *)
 6325. path="-L$absdir/$objdir"
 6326. ;;
 6327. esac
 6328. else
 6329. eval libdir=`${SED} -n -e 's/^libdir=\(.*\)$/\1/p' $deplib`
 6330. test -z "$libdir" && \
 6331. func_fatal_error "\`$deplib' is not a valid libtool archive"
 6332. test "$absdir" != "$libdir" && \
 6333. func_warning "\`$deplib' seems to be moved"
 6334. path="-L$absdir"
 6335. fi
 6336. ;;
 6337. esac
 6338. case " $deplibs " in
 6339. *" $path "*) ;;
 6340. *) deplibs="$path $deplibs" ;;
 6341. esac
 6342. done
 6343. fi # link_all_deplibs != no
 6344. fi # linkmode = lib
 6345. done # for deplib in $libs
 6346. if test "$pass" = link; then
 6347. if test "$linkmode" = "prog"; then
 6348. compile_deplibs="$new_inherited_linker_flags $compile_deplibs"
 6349. finalize_deplibs="$new_inherited_linker_flags $finalize_deplibs"
 6350. else
 6351. compiler_flags="$compiler_flags "`$ECHO " $new_inherited_linker_flags" | $SED 's% \([^ $]*\).ltframework% -framework \1%g'`
 6352. fi
 6353. fi
 6354. dependency_libs="$newdependency_libs"
 6355. if test "$pass" = dlpreopen; then
 6356. # Link the dlpreopened libraries before other libraries
 6357. for deplib in $save_deplibs; do
 6358. deplibs="$deplib $deplibs"
 6359. done
 6360. fi
 6361. if test "$pass" != dlopen; then
 6362. if test "$pass" != conv; then
 6363. # Make sure lib_search_path contains only unique directories.
 6364. lib_search_path=
 6365. for dir in $newlib_search_path; do
 6366. case "$lib_search_path " in
 6367. *" $dir "*) ;;
 6368. *) func_append lib_search_path " $dir" ;;
 6369. esac
 6370. done
 6371. newlib_search_path=
 6372. fi
 6373. if test "$linkmode,$pass" != "prog,link"; then
 6374. vars="deplibs"
 6375. else
 6376. vars="compile_deplibs finalize_deplibs"
 6377. fi
 6378. for var in $vars dependency_libs; do
 6379. # Add libraries to $var in reverse order
 6380. eval tmp_libs=\"\$$var\"
 6381. new_libs=
 6382. for deplib in $tmp_libs; do
 6383. # FIXME: Pedantically, this is the right thing to do, so
 6384. # that some nasty dependency loop isn't accidentally
 6385. # broken:
 6386. #new_libs="$deplib $new_libs"
 6387. # Pragmatically, this seems to cause very few problems in
 6388. # practice:
 6389. case $deplib in
 6390. -L*) new_libs="$deplib $new_libs" ;;
 6391. -R*) ;;
 6392. *)
 6393. # And here is the reason: when a library appears more
 6394. # than once as an explicit dependence of a library, or
 6395. # is implicitly linked in more than once by the
 6396. # compiler, it is considered special, and multiple
 6397. # occurrences thereof are not removed. Compare this
 6398. # with having the same library being listed as a
 6399. # dependency of multiple other libraries: in this case,
 6400. # we know (pedantically, we assume) the library does not
 6401. # need to be listed more than once, so we keep only the
 6402. # last copy. This is not always right, but it is rare
 6403. # enough that we require users that really mean to play
 6404. # such unportable linking tricks to link the library
 6405. # using -Wl,-lname, so that libtool does not consider it
 6406. # for duplicate removal.
 6407. case " $specialdeplibs " in
 6408. *" $deplib "*) new_libs="$deplib $new_libs" ;;
 6409. *)
 6410. case " $new_libs " in
 6411. *" $deplib "*) ;;
 6412. *) new_libs="$deplib $new_libs" ;;
 6413. esac
 6414. ;;
 6415. esac
 6416. ;;
 6417. esac
 6418. done
 6419. tmp_libs=
 6420. for deplib in $new_libs; do
 6421. case $deplib in
 6422. -L*)
 6423. case " $tmp_libs " in
 6424. *" $deplib "*) ;;
 6425. *) func_append tmp_libs " $deplib" ;;
 6426. esac
 6427. ;;
 6428. *) func_append tmp_libs " $deplib" ;;
 6429. esac
 6430. done
 6431. eval $var=\"$tmp_libs\"
 6432. done # for var
 6433. fi
 6434. # Last step: remove runtime libs from dependency_libs
 6435. # (they stay in deplibs)
 6436. tmp_libs=
 6437. for i in $dependency_libs ; do
 6438. case " $predeps $postdeps $compiler_lib_search_path " in
 6439. *" $i "*)
 6440. i=""
 6441. ;;
 6442. esac
 6443. if test -n "$i" ; then
 6444. func_append tmp_libs " $i"
 6445. fi
 6446. done
 6447. dependency_libs=$tmp_libs
 6448. done # for pass
 6449. if test "$linkmode" = prog; then
 6450. dlfiles="$newdlfiles"
 6451. fi
 6452. if test "$linkmode" = prog || test "$linkmode" = lib; then
 6453. dlprefiles="$newdlprefiles"
 6454. fi
 6455. case $linkmode in
 6456. oldlib)
 6457. if test -n "$dlfiles$dlprefiles" || test "$dlself" != no; then
 6458. func_warning "\`-dlopen' is ignored for archives"
 6459. fi
 6460. case " $deplibs" in
 6461. *\ -l* | *\ -L*)
 6462. func_warning "\`-l' and \`-L' are ignored for archives" ;;
 6463. esac
 6464. test -n "$rpath" && \
 6465. func_warning "\`-rpath' is ignored for archives"
 6466. test -n "$xrpath" && \
 6467. func_warning "\`-R' is ignored for archives"
 6468. test -n "$vinfo" && \
 6469. func_warning "\`-version-info/-version-number' is ignored for archives"
 6470. test -n "$release" && \
 6471. func_warning "\`-release' is ignored for archives"
 6472. test -n "$export_symbols$export_symbols_regex" && \
 6473. func_warning "\`-export-symbols' is ignored for archives"
 6474. # Now set the variables for building old libraries.
 6475. build_libtool_libs=no
 6476. oldlibs="$output"
 6477. func_append objs "$old_deplibs"
 6478. ;;
 6479. lib)
 6480. # Make sure we only generate libraries of the form `libNAME.la'.
 6481. case $outputname in
 6482. lib*)
 6483. func_stripname 'lib' '.la' "$outputname"
 6484. name=$func_stripname_result
 6485. eval shared_ext=\"$shrext_cmds\"
 6486. eval libname=\"$libname_spec\"
 6487. ;;
 6488. *)
 6489. test "$module" = no && \
 6490. func_fatal_help "libtool library \`$output' must begin with \`lib'"
 6491. if test "$need_lib_prefix" != no; then
 6492. # Add the "lib" prefix for modules if required
 6493. func_stripname '' '.la' "$outputname"
 6494. name=$func_stripname_result
 6495. eval shared_ext=\"$shrext_cmds\"
 6496. eval libname=\"$libname_spec\"
 6497. else
 6498. func_stripname '' '.la' "$outputname"
 6499. libname=$func_stripname_result
 6500. fi
 6501. ;;
 6502. esac
 6503. if test -n "$objs"; then
 6504. if test "$deplibs_check_method" != pass_all; then
 6505. func_fatal_error "cannot build libtool library \`$output' from non-libtool objects on this host:$objs"
 6506. else
 6507. echo
 6508. $ECHO "*** Warning: Linking the shared library $output against the non-libtool"
 6509. $ECHO "*** objects $objs is not portable!"
 6510. func_append libobjs " $objs"
 6511. fi
 6512. fi
 6513. test "$dlself" != no && \
 6514. func_warning "\`-dlopen self' is ignored for libtool libraries"
 6515. set dummy $rpath
 6516. shift
 6517. test "$#" -gt 1 && \
 6518. func_warning "ignoring multiple \`-rpath's for a libtool library"
 6519. install_libdir="$1"
 6520. oldlibs=
 6521. if test -z "$rpath"; then
 6522. if test "$build_libtool_libs" = yes; then
 6523. # Building a libtool convenience library.
 6524. # Some compilers have problems with a `.al' extension so
 6525. # convenience libraries should have the same extension an
 6526. # archive normally would.
 6527. oldlibs="$output_objdir/$libname.$libext $oldlibs"
 6528. build_libtool_libs=convenience
 6529. build_old_libs=yes
 6530. fi
 6531. test -n "$vinfo" && \
 6532. func_warning "\`-version-info/-version-number' is ignored for convenience libraries"
 6533. test -n "$release" && \
 6534. func_warning "\`-release' is ignored for convenience libraries"
 6535. else
 6536. # Parse the version information argument.
 6537. save_ifs="$IFS"; IFS=':'
 6538. set dummy $vinfo 0 0 0
 6539. shift
 6540. IFS="$save_ifs"
 6541. test -n "$7" && \
 6542. func_fatal_help "too many parameters to \`-version-info'"
 6543. # convert absolute version numbers to libtool ages
 6544. # this retains compatibility with .la files and attempts
 6545. # to make the code below a bit more comprehensible
 6546. case $vinfo_number in
 6547. yes)
 6548. number_major="$1"
 6549. number_minor="$2"
 6550. number_revision="$3"
 6551. #
 6552. # There are really only two kinds -- those that
 6553. # use the current revision as the major version
 6554. # and those that subtract age and use age as
 6555. # a minor version. But, then there is irix
 6556. # which has an extra 1 added just for fun
 6557. #
 6558. case $version_type in
 6559. darwin|linux|osf|windows|none)
 6560. func_arith $number_major + $number_minor
 6561. current=$func_arith_result
 6562. age="$number_minor"
 6563. revision="$number_revision"
 6564. ;;
 6565. freebsd-aout|freebsd-elf|qnx|sunos)
 6566. current="$number_major"
 6567. revision="$number_minor"
 6568. age="0"
 6569. ;;
 6570. irix|nonstopux)
 6571. func_arith $number_major + $number_minor
 6572. current=$func_arith_result
 6573. age="$number_minor"
 6574. revision="$number_minor"
 6575. lt_irix_increment=no
 6576. ;;
 6577. esac
 6578. ;;
 6579. no)
 6580. current="$1"
 6581. revision="$2"
 6582. age="$3"
 6583. ;;
 6584. esac
 6585. # Check that each of the things are valid numbers.
 6586. case $current in
 6587. 0|[1-9]|[1-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9][0-9][0-9]) ;;
 6588. *)
 6589. func_error "CURRENT \`$current' must be a nonnegative integer"
 6590. func_fatal_error "\`$vinfo' is not valid version information"
 6591. ;;
 6592. esac
 6593. case $revision in
 6594. 0|[1-9]|[1-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9][0-9][0-9]) ;;
 6595. *)
 6596. func_error "REVISION \`$revision' must be a nonnegative integer"
 6597. func_fatal_error "\`$vinfo' is not valid version information"
 6598. ;;
 6599. esac
 6600. case $age in
 6601. 0|[1-9]|[1-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9][0-9][0-9]) ;;
 6602. *)
 6603. func_error "AGE \`$age' must be a nonnegative integer"
 6604. func_fatal_error "\`$vinfo' is not valid version information"
 6605. ;;
 6606. esac
 6607. if test "$age" -gt "$current"; then
 6608. func_error "AGE \`$age' is greater than the current interface number \`$current'"
 6609. func_fatal_error "\`$vinfo' is not valid version information"
 6610. fi
 6611. # Calculate the version variables.
 6612. major=
 6613. versuffix=
 6614. verstring=
 6615. case $version_type in
 6616. none) ;;
 6617. darwin)
 6618. # Like Linux, but with the current version available in
 6619. # verstring for coding it into the library header
 6620. func_arith $current - $age
 6621. major=.$func_arith_result
 6622. versuffix="$major.$age.$revision"
 6623. # Darwin ld doesn't like 0 for these options...
 6624. func_arith $current + 1
 6625. minor_current=$func_arith_result
 6626. xlcverstring="${wl}-compatibility_version ${wl}$minor_current ${wl}-current_version ${wl}$minor_current.$revision"
 6627. verstring="-compatibility_version $minor_current -current_version $minor_current.$revision"
 6628. ;;
 6629. freebsd-aout)
 6630. major=".$current"
 6631. versuffix=".$current.$revision";
 6632. ;;
 6633. freebsd-elf)
 6634. major=".$current"
 6635. versuffix=".$current"
 6636. ;;
 6637. irix | nonstopux)
 6638. if test "X$lt_irix_increment" = "Xno"; then
 6639. func_arith $current - $age
 6640. else
 6641. func_arith $current - $age + 1
 6642. fi
 6643. major=$func_arith_result
 6644. case $version_type in
 6645. nonstopux) verstring_prefix=nonstopux ;;
 6646. *) verstring_prefix=sgi ;;
 6647. esac
 6648. verstring="$verstring_prefix$major.$revision"
 6649. # Add in all the interfaces that we are compatible with.
 6650. loop=$revision
 6651. while test "$loop" -ne 0; do
 6652. func_arith $revision - $loop
 6653. iface=$func_arith_result
 6654. func_arith $loop - 1
 6655. loop=$func_arith_result
 6656. verstring="$verstring_prefix$major.$iface:$verstring"
 6657. done
 6658. # Before this point, $major must not contain `.'.
 6659. major=.$major
 6660. versuffix="$major.$revision"
 6661. ;;
 6662. linux)
 6663. func_arith $current - $age
 6664. major=.$func_arith_result
 6665. versuffix="$major.$age.$revision"
 6666. ;;
 6667. osf)
 6668. func_arith $current - $age
 6669. major=.$func_arith_result
 6670. versuffix=".$current.$age.$revision"
 6671. verstring="$current.$age.$revision"
 6672. # Add in all the interfaces that we are compatible with.
 6673. loop=$age
 6674. while test "$loop" -ne 0; do
 6675. func_arith $current - $loop
 6676. iface=$func_arith_result
 6677. func_arith $loop - 1
 6678. loop=$func_arith_result
 6679. verstring="$verstring:${iface}.0"
 6680. done
 6681. # Make executables depend on our current version.
 6682. func_append verstring ":${current}.0"
 6683. ;;
 6684. qnx)
 6685. major=".$current"
 6686. versuffix=".$current"
 6687. ;;
 6688. sunos)
 6689. major=".$current"
 6690. versuffix=".$current.$revision"
 6691. ;;
 6692. windows)
 6693. # Use '-' rather than '.', since we only want one
 6694. # extension on DOS 8.3 filesystems.
 6695. func_arith $current - $age
 6696. major=$func_arith_result
 6697. versuffix="-$major"
 6698. ;;
 6699. *)
 6700. func_fatal_configuration "unknown library version type \`$version_type'"
 6701. ;;
 6702. esac
 6703. # Clear the version info if we defaulted, and they specified a release.
 6704. if test -z "$vinfo" && test -n "$release"; then
 6705. major=
 6706. case $version_type in
 6707. darwin)
 6708. # we can't check for "0.0" in archive_cmds due to quoting
 6709. # problems, so we reset it completely
 6710. verstring=
 6711. ;;
 6712. *)
 6713. verstring="0.0"
 6714. ;;
 6715. esac
 6716. if test "$need_version" = no; then
 6717. versuffix=
 6718. else
 6719. versuffix=".0.0"
 6720. fi
 6721. fi
 6722. # Remove version info from name if versioning should be avoided
 6723. if test "$avoid_version" = yes && test "$need_version" = no; then
 6724. major=
 6725. versuffix=
 6726. verstring=""
 6727. fi
 6728. # Check to see if the archive will have undefined symbols.
 6729. if test "$allow_undefined" = yes; then
 6730. if test "$allow_undefined_flag" = unsupported; then
 6731. func_warning "undefined symbols not allowed in $host shared libraries"
 6732. build_libtool_libs=no
 6733. build_old_libs=yes
 6734. fi
 6735. else
 6736. # Don't allow undefined symbols.
 6737. allow_undefined_flag="$no_undefined_flag"
 6738. fi
 6739. fi
 6740. func_generate_dlsyms "$libname" "$libname" "yes"
 6741. func_append libobjs " $symfileobj"
 6742. test "X$libobjs" = "X " && libobjs=
 6743. if test "$opt_mode" != relink; then
 6744. # Remove our outputs, but don't remove object files since they
 6745. # may have been created when compiling PIC objects.
 6746. removelist=
 6747. tempremovelist=`$ECHO "$output_objdir/*"`
 6748. for p in $tempremovelist; do
 6749. case $p in
 6750. *.$objext | *.gcno)
 6751. ;;
 6752. $output_objdir/$outputname | $output_objdir/$libname.* | $output_objdir/${libname}${release}.*)
 6753. if test "X$precious_files_regex" != "X"; then
 6754. if $ECHO "$p" | $EGREP -e "$precious_files_regex" >/dev/null 2>&1
 6755. then
 6756. continue
 6757. fi
 6758. fi
 6759. func_append removelist " $p"
 6760. ;;
 6761. *) ;;
 6762. esac
 6763. done
 6764. test -n "$removelist" && \
 6765. func_show_eval "${RM}r \$removelist"
 6766. fi
 6767. # Now set the variables for building old libraries.
 6768. if test "$build_old_libs" = yes && test "$build_libtool_libs" != convenience ; then
 6769. func_append oldlibs " $output_objdir/$libname.$libext"
 6770. # Transform .lo files to .o files.
 6771. oldobjs="$objs "`$ECHO "$libobjs" | $SP2NL | $SED "/\.${libext}$/d; $lo2o" | $NL2SP`
 6772. fi
 6773. # Eliminate all temporary directories.
 6774. #for path in $notinst_path; do
 6775. # lib_search_path=`$ECHO "$lib_search_path " | $SED "s% $path % %g"`
 6776. # deplibs=`$ECHO "$deplibs " | $SED "s% -L$path % %g"`
 6777. # dependency_libs=`$ECHO "$dependency_libs " | $SED "s% -L$path % %g"`
 6778. #done
 6779. if test -n "$xrpath"; then
 6780. # If the user specified any rpath flags, then add them.
 6781. temp_xrpath=
 6782. for libdir in $xrpath; do
 6783. func_replace_sysroot "$libdir"
 6784. func_append temp_xrpath " -R$func_replace_sysroot_result"
 6785. case "$finalize_rpath " in
 6786. *" $libdir "*) ;;
 6787. *) func_append finalize_rpath " $libdir" ;;
 6788. esac
 6789. done
 6790. if test "$hardcode_into_libs" != yes || test "$build_old_libs" = yes; then
 6791. dependency_libs="$temp_xrpath $dependency_libs"
 6792. fi
 6793. fi
 6794. # Make sure dlfiles contains only unique files that won't be dlpreopened
 6795. old_dlfiles="$dlfiles"
 6796. dlfiles=
 6797. for lib in $old_dlfiles; do
 6798. case " $dlprefiles $dlfiles " in
 6799. *" $lib "*) ;;
 6800. *) func_append dlfiles " $lib" ;;
 6801. esac
 6802. done
 6803. # Make sure dlprefiles contains only unique files
 6804. old_dlprefiles="$dlprefiles"
 6805. dlprefiles=
 6806. for lib in $old_dlprefiles; do
 6807. case "$dlprefiles " in
 6808. *" $lib "*) ;;
 6809. *) func_append dlprefiles " $lib" ;;
 6810. esac
 6811. done
 6812. if test "$build_libtool_libs" = yes; then
 6813. if test -n "$rpath"; then
 6814. case $host in
 6815. *-*-cygwin* | *-*-mingw* | *-*-pw32* | *-*-os2* | *-*-beos* | *-cegcc* | *-*-haiku*)
 6816. # these systems don't actually have a c library (as such)!
 6817. ;;
 6818. *-*-rhapsody* | *-*-darwin1.[012])
 6819. # Rhapsody C library is in the System framework
 6820. func_append deplibs " System.ltframework"
 6821. ;;
 6822. *-*-netbsd*)
 6823. # Don't link with libc until the a.out ld.so is fixed.
 6824. ;;
 6825. *-*-openbsd* | *-*-freebsd* | *-*-dragonfly*)
 6826. # Do not include libc due to us having libc/libc_r.
 6827. ;;
 6828. *-*-sco3.2v5* | *-*-sco5v6*)
 6829. # Causes problems with __ctype
 6830. ;;
 6831. *-*-sysv4.2uw2* | *-*-sysv5* | *-*-unixware* | *-*-OpenUNIX*)
 6832. # Compiler inserts libc in the correct place for threads to work
 6833. ;;
 6834. *)
 6835. # Add libc to deplibs on all other systems if necessary.
 6836. if test "$build_libtool_need_lc" = "yes"; then
 6837. func_append deplibs " -lc"
 6838. fi
 6839. ;;
 6840. esac
 6841. fi
 6842. # Transform deplibs into only deplibs that can be linked in shared.
 6843. name_save=$name
 6844. libname_save=$libname
 6845. release_save=$release
 6846. versuffix_save=$versuffix
 6847. major_save=$major
 6848. # I'm not sure if I'm treating the release correctly. I think
 6849. # release should show up in the -l (ie -lgmp5) so we don't want to
 6850. # add it in twice. Is that correct?
 6851. release=""
 6852. versuffix=""
 6853. major=""
 6854. newdeplibs=
 6855. droppeddeps=no
 6856. case $deplibs_check_method in
 6857. pass_all)
 6858. # Don't check for shared/static. Everything works.
 6859. # This might be a little naive. We might want to check
 6860. # whether the library exists or not. But this is on
 6861. # osf3 & osf4 and I'm not really sure... Just
 6862. # implementing what was already the behavior.
 6863. newdeplibs=$deplibs
 6864. ;;
 6865. test_compile)
 6866. # This code stresses the "libraries are programs" paradigm to its
 6867. # limits. Maybe even breaks it. We compile a program, linking it
 6868. # against the deplibs as a proxy for the library. Then we can check
 6869. # whether they linked in statically or dynamically with ldd.
 6870. $opt_dry_run || $RM conftest.c
 6871. cat > conftest.c <<EOF
 6872. int main() { return 0; }
 6873. EOF
 6874. $opt_dry_run || $RM conftest
 6875. if $LTCC $LTCFLAGS -o conftest conftest.c $deplibs; then
 6876. ldd_output=`ldd conftest`
 6877. for i in $deplibs; do
 6878. case $i in
 6879. -l*)
 6880. func_stripname -l '' "$i"
 6881. name=$func_stripname_result
 6882. if test "X$allow_libtool_libs_with_static_runtimes" = "Xyes" ; then
 6883. case " $predeps $postdeps " in
 6884. *" $i "*)
 6885. func_append newdeplibs " $i"
 6886. i=""
 6887. ;;
 6888. esac
 6889. fi
 6890. if test -n "$i" ; then
 6891. libname=`eval "\\$ECHO \"$libname_spec\""`
 6892. deplib_matches=`eval "\\$ECHO \"$library_names_spec\""`
 6893. set dummy $deplib_matches; shift
 6894. deplib_match=$1
 6895. if test `expr "$ldd_output" : ".*$deplib_match"` -ne 0 ; then
 6896. func_append newdeplibs " $i"
 6897. else
 6898. droppeddeps=yes
 6899. echo
 6900. $ECHO "*** Warning: dynamic linker does not accept needed library $i."
 6901. echo "*** I have the capability to make that library automatically link in when"
 6902. echo "*** you link to this library. But I can only do this if you have a"
 6903. echo "*** shared version of the library, which I believe you do not have"
 6904. echo "*** because a test_compile did reveal that the linker did not use it for"
 6905. echo "*** its dynamic dependency list that programs get resolved with at runtime."
 6906. fi
 6907. fi
 6908. ;;
 6909. *)
 6910. func_append newdeplibs " $i"
 6911. ;;
 6912. esac
 6913. done
 6914. else
 6915. # Error occurred in the first compile. Let's try to salvage
 6916. # the situation: Compile a separate program for each library.
 6917. for i in $deplibs; do
 6918. case $i in
 6919. -l*)
 6920. func_stripname -l '' "$i"
 6921. name=$func_stripname_result
 6922. $opt_dry_run || $RM conftest
 6923. if $LTCC $LTCFLAGS -o conftest conftest.c $i; then
 6924. ldd_output=`ldd conftest`
 6925. if test "X$allow_libtool_libs_with_static_runtimes" = "Xyes" ; then
 6926. case " $predeps $postdeps " in
 6927. *" $i "*)
 6928. func_append newdeplibs " $i"
 6929. i=""
 6930. ;;
 6931. esac
 6932. fi
 6933. if test -n "$i" ; then
 6934. libname=`eval "\\$ECHO \"$libname_spec\""`
 6935. deplib_matches=`eval "\\$ECHO \"$library_names_spec\""`
 6936. set dummy $deplib_matches; shift
 6937. deplib_match=$1
 6938. if test `expr "$ldd_output" : ".*$deplib_match"` -ne 0 ; then
 6939. func_append newdeplibs " $i"
 6940. else
 6941. droppeddeps=yes
 6942. echo
 6943. $ECHO "*** Warning: dynamic linker does not accept needed library $i."
 6944. echo "*** I have the capability to make that library automatically link in when"
 6945. echo "*** you link to this library. But I can only do this if you have a"
 6946. echo "*** shared version of the library, which you do not appear to have"
 6947. echo "*** because a test_compile did reveal that the linker did not use this one"
 6948. echo "*** as a dynamic dependency that programs can get resolved with at runtime."
 6949. fi
 6950. fi
 6951. else
 6952. droppeddeps=yes
 6953. echo
 6954. $ECHO "*** Warning! Library $i is needed by this library but I was not able to"
 6955. echo "*** make it link in! You will probably need to install it or some"
 6956. echo "*** library that it depends on before this library will be fully"
 6957. echo "*** functional. Installing it before continuing would be even better."
 6958. fi
 6959. ;;
 6960. *)
 6961. func_append newdeplibs " $i"
 6962. ;;
 6963. esac
 6964. done
 6965. fi
 6966. ;;
 6967. file_magic*)
 6968. set dummy $deplibs_check_method; shift
 6969. file_magic_regex=`expr "$deplibs_check_method" : "$1 \(.*\)"`
 6970. for a_deplib in $deplibs; do
 6971. case $a_deplib in
 6972. -l*)
 6973. func_stripname -l '' "$a_deplib"
 6974. name=$func_stripname_result
 6975. if test "X$allow_libtool_libs_with_static_runtimes" = "Xyes" ; then
 6976. case " $predeps $postdeps " in
 6977. *" $a_deplib "*)
 6978. func_append newdeplibs " $a_deplib"
 6979. a_deplib=""
 6980. ;;
 6981. esac
 6982. fi
 6983. if test -n "$a_deplib" ; then
 6984. libname=`eval "\\$ECHO \"$libname_spec\""`
 6985. if test -n "$file_magic_glob"; then
 6986. libnameglob=`func_echo_all "$libname" | $SED -e $file_magic_glob`
 6987. else
 6988. libnameglob=$libname
 6989. fi
 6990. test "$want_nocaseglob" = yes && nocaseglob=`shopt -p nocaseglob`
 6991. for i in $lib_search_path $sys_lib_search_path $shlib_search_path; do
 6992. if test "$want_nocaseglob" = yes; then
 6993. shopt -s nocaseglob
 6994. potential_libs=`ls $i/$libnameglob[.-]* 2>/dev/null`
 6995. $nocaseglob
 6996. else
 6997. potential_libs=`ls $i/$libnameglob[.-]* 2>/dev/null`
 6998. fi
 6999. for potent_lib in $potential_libs; do
 7000. # Follow soft links.
 7001. if ls -lLd "$potent_lib" 2>/dev/null |
 7002. $GREP " -> " >/dev/null; then
 7003. continue
 7004. fi
 7005. # The statement above tries to avoid entering an
 7006. # endless loop below, in case of cyclic links.
 7007. # We might still enter an endless loop, since a link
 7008. # loop can be closed while we follow links,
 7009. # but so what?
 7010. potlib="$potent_lib"
 7011. while test -h "$potlib" 2>/dev/null; do
 7012. potliblink=`ls -ld $potlib | ${SED} 's/.* -> //'`
 7013. case $potliblink in
 7014. [\\/]* | [A-Za-z]:[\\/]*) potlib="$potliblink";;
 7015. *) potlib=`$ECHO "$potlib" | $SED 's,[^/]*$,,'`"$potliblink";;
 7016. esac
 7017. done
 7018. if eval $file_magic_cmd \"\$potlib\" 2>/dev/null |
 7019. $SED -e 10q |
 7020. $EGREP "$file_magic_regex" > /dev/null; then
 7021. func_append newdeplibs " $a_deplib"
 7022. a_deplib=""
 7023. break 2
 7024. fi
 7025. done
 7026. done
 7027. fi
 7028. if test -n "$a_deplib" ; then
 7029. droppeddeps=yes
 7030. echo
 7031. $ECHO "*** Warning: linker path does not have real file for library $a_deplib."
 7032. echo "*** I have the capability to make that library automatically link in when"
 7033. echo "*** you link to this library. But I can only do this if you have a"
 7034. echo "*** shared version of the library, which you do not appear to have"
 7035. echo "*** because I did check the linker path looking for a file starting"
 7036. if test -z "$potlib" ; then
 7037. $ECHO "*** with $libname but no candidates were found. (...for file magic test)"
 7038. else
 7039. $ECHO "*** with $libname and none of the candidates passed a file format test"
 7040. $ECHO "*** using a file magic. Last file checked: $potlib"
 7041. fi
 7042. fi
 7043. ;;
 7044. *)
 7045. # Add a -L argument.
 7046. func_append newdeplibs " $a_deplib"
 7047. ;;
 7048. esac
 7049. done # Gone through all deplibs.
 7050. ;;
 7051. match_pattern*)
 7052. set dummy $deplibs_check_method; shift
 7053. match_pattern_regex=`expr "$deplibs_check_method" : "$1 \(.*\)"`
 7054. for a_deplib in $deplibs; do
 7055. case $a_deplib in
 7056. -l*)
 7057. func_stripname -l '' "$a_deplib"
 7058. name=$func_stripname_result
 7059. if test "X$allow_libtool_libs_with_static_runtimes" = "Xyes" ; then
 7060. case " $predeps $postdeps " in
 7061. *" $a_deplib "*)
 7062. func_append newdeplibs " $a_deplib"
 7063. a_deplib=""
 7064. ;;
 7065. esac
 7066. fi
 7067. if test -n "$a_deplib" ; then
 7068. libname=`eval "\\$ECHO \"$libname_spec\""`
 7069. for i in $lib_search_path $sys_lib_search_path $shlib_search_path; do
 7070. potential_libs=`ls $i/$libname[.-]* 2>/dev/null`
 7071. for potent_lib in $potential_libs; do
 7072. potlib="$potent_lib" # see symlink-check above in file_magic test
 7073. if eval "\$ECHO \"$potent_lib\"" 2>/dev/null | $SED 10q | \
 7074. $EGREP "$match_pattern_regex" > /dev/null; then
 7075. func_append newdeplibs " $a_deplib"
 7076. a_deplib=""
 7077. break 2
 7078. fi
 7079. done
 7080. done
 7081. fi
 7082. if test -n "$a_deplib" ; then
 7083. droppeddeps=yes
 7084. echo
 7085. $ECHO "*** Warning: linker path does not have real file for library $a_deplib."
 7086. echo "*** I have the capability to make that library automatically link in when"
 7087. echo "*** you link to this library. But I can only do this if you have a"
 7088. echo "*** shared version of the library, which you do not appear to have"
 7089. echo "*** because I did check the linker path looking for a file starting"
 7090. if test -z "$potlib" ; then
 7091. $ECHO "*** with $libname but no candidates were found. (...for regex pattern test)"
 7092. else
 7093. $ECHO "*** with $libname and none of the candidates passed a file format test"
 7094. $ECHO "*** using a regex pattern. Last file checked: $potlib"
 7095. fi
 7096. fi
 7097. ;;
 7098. *)
 7099. # Add a -L argument.
 7100. func_append newdeplibs " $a_deplib"
 7101. ;;
 7102. esac
 7103. done # Gone through all deplibs.
 7104. ;;
 7105. none | unknown | *)
 7106. newdeplibs=""
 7107. tmp_deplibs=`$ECHO " $deplibs" | $SED 's/ -lc$//; s/ -[LR][^ ]*//g'`
 7108. if test "X$allow_libtool_libs_with_static_runtimes" = "Xyes" ; then
 7109. for i in $predeps $postdeps ; do
 7110. # can't use Xsed below, because $i might contain '/'
 7111. tmp_deplibs=`$ECHO " $tmp_deplibs" | $SED "s,$i,,"`
 7112. done
 7113. fi
 7114. case $tmp_deplibs in
 7115. *[!\ \ ]*)
 7116. echo
 7117. if test "X$deplibs_check_method" = "Xnone"; then
 7118. echo "*** Warning: inter-library dependencies are not supported in this platform."
 7119. else
 7120. echo "*** Warning: inter-library dependencies are not known to be supported."
 7121. fi
 7122. echo "*** All declared inter-library dependencies are being dropped."
 7123. droppeddeps=yes
 7124. ;;
 7125. esac
 7126. ;;
 7127. esac
 7128. versuffix=$versuffix_save
 7129. major=$major_save
 7130. release=$release_save
 7131. libname=$libname_save
 7132. name=$name_save
 7133. case $host in
 7134. *-*-rhapsody* | *-*-darwin1.[012])
 7135. # On Rhapsody replace the C library with the System framework
 7136. newdeplibs=`$ECHO " $newdeplibs" | $SED 's/ -lc / System.ltframework /'`
 7137. ;;
 7138. esac
 7139. if test "$droppeddeps" = yes; then
 7140. if test "$module" = yes; then
 7141. echo
 7142. echo "*** Warning: libtool could not satisfy all declared inter-library"
 7143. $ECHO "*** dependencies of module $libname. Therefore, libtool will create"
 7144. echo "*** a static module, that should work as long as the dlopening"
 7145. echo "*** application is linked with the -dlopen flag."
 7146. if test -z "$global_symbol_pipe"; then
 7147. echo
 7148. echo "*** However, this would only work if libtool was able to extract symbol"
 7149. echo "*** lists from a program, using \`nm' or equivalent, but libtool could"
 7150. echo "*** not find such a program. So, this module is probably useless."
 7151. echo "*** \`nm' from GNU binutils and a full rebuild may help."
 7152. fi
 7153. if test "$build_old_libs" = no; then
 7154. oldlibs="$output_objdir/$libname.$libext"
 7155. build_libtool_libs=module
 7156. build_old_libs=yes
 7157. else
 7158. build_libtool_libs=no
 7159. fi
 7160. else
 7161. echo "*** The inter-library dependencies that have been dropped here will be"
 7162. echo "*** automatically added whenever a program is linked with this library"
 7163. echo "*** or is declared to -dlopen it."
 7164. if test "$allow_undefined" = no; then
 7165. echo
 7166. echo "*** Since this library must not contain undefined symbols,"
 7167. echo "*** because either the platform does not support them or"
 7168. echo "*** it was explicitly requested with -no-undefined,"
 7169. echo "*** libtool will only create a static version of it."
 7170. if test "$build_old_libs" = no; then
 7171. oldlibs="$output_objdir/$libname.$libext"
 7172. build_libtool_libs=module
 7173. build_old_libs=yes
 7174. else
 7175. build_libtool_libs=no
 7176. fi
 7177. fi
 7178. fi
 7179. fi
 7180. # Done checking deplibs!
 7181. deplibs=$newdeplibs
 7182. fi
 7183. # Time to change all our "foo.ltframework" stuff back to "-framework foo"
 7184. case $host in
 7185. *-*-darwin*)
 7186. newdeplibs=`$ECHO " $newdeplibs" | $SED 's% \([^ $]*\).ltframework% -framework \1%g'`
 7187. new_inherited_linker_flags=`$ECHO " $new_inherited_linker_flags" | $SED 's% \([^ $]*\).ltframework% -framework \1%g'`
 7188. deplibs=`$ECHO " $deplibs" | $SED 's% \([^ $]*\).ltframework% -framework \1%g'`
 7189. ;;
 7190. esac
 7191. # move library search paths that coincide with paths to not yet
 7192. # installed libraries to the beginning of the library search list
 7193. new_libs=
 7194. for path in $notinst_path; do
 7195. case " $new_libs " in
 7196. *" -L$path/$objdir "*) ;;
 7197. *)
 7198. case " $deplibs " in
 7199. *" -L$path/$objdir "*)
 7200. func_append new_libs " -L$path/$objdir" ;;
 7201. esac
 7202. ;;
 7203. esac
 7204. done
 7205. for deplib in $deplibs; do
 7206. case $deplib in
 7207. -L*)
 7208. case " $new_libs " in
 7209. *" $deplib "*) ;;
 7210. *) func_append new_libs " $deplib" ;;
 7211. esac
 7212. ;;
 7213. *) func_append new_libs " $deplib" ;;
 7214. esac
 7215. done
 7216. deplibs="$new_libs"
 7217. # All the library-specific variables (install_libdir is set above).
 7218. library_names=
 7219. old_library=
 7220. dlname=
 7221. # Test again, we may have decided not to build it any more
 7222. if test "$build_libtool_libs" = yes; then
 7223. if test "$hardcode_into_libs" = yes; then
 7224. # Hardcode the library paths
 7225. hardcode_libdirs=
 7226. dep_rpath=
 7227. rpath="$finalize_rpath"
 7228. test "$opt_mode" != relink && rpath="$compile_rpath$rpath"
 7229. for libdir in $rpath; do
 7230. if test -n "$hardcode_libdir_flag_spec"; then
 7231. if test -n "$hardcode_libdir_separator"; then
 7232. func_replace_sysroot "$libdir"
 7233. libdir=$func_replace_sysroot_result
 7234. if test -z "$hardcode_libdirs"; then
 7235. hardcode_libdirs="$libdir"
 7236. else
 7237. # Just accumulate the unique libdirs.
 7238. case $hardcode_libdir_separator$hardcode_libdirs$hardcode_libdir_separator in
 7239. *"$hardcode_libdir_separator$libdir$hardcode_libdir_separator"*)
 7240. ;;
 7241. *)
 7242. func_append hardcode_libdirs "$hardcode_libdir_separator$libdir"
 7243. ;;
 7244. esac
 7245. fi
 7246. else
 7247. eval flag=\"$hardcode_libdir_flag_spec\"
 7248. func_append dep_rpath " $flag"
 7249. fi
 7250. elif test -n "$runpath_var"; then
 7251. case "$perm_rpath " in
 7252. *" $libdir "*) ;;
 7253. *) func_apped perm_rpath " $libdir" ;;
 7254. esac
 7255. fi
 7256. done
 7257. # Substitute the hardcoded libdirs into the rpath.
 7258. if test -n "$hardcode_libdir_separator" &&
 7259. test -n "$hardcode_libdirs"; then
 7260. libdir="$hardcode_libdirs"
 7261. if test -n "$hardcode_libdir_flag_spec_ld"; then
 7262. eval dep_rpath=\"$hardcode_libdir_flag_spec_ld\"
 7263. else
 7264. eval dep_rpath=\"$hardcode_libdir_flag_spec\"
 7265. fi
 7266. fi
 7267. if test -n "$runpath_var" && test -n "$perm_rpath"; then
 7268. # We should set the runpath_var.
 7269. rpath=
 7270. for dir in $perm_rpath; do
 7271. func_append rpath "$dir:"
 7272. done
 7273. eval "$runpath_var='$rpath\$$runpath_var'; export $runpath_var"
 7274. fi
 7275. test -n "$dep_rpath" && deplibs="$dep_rpath $deplibs"
 7276. fi
 7277. shlibpath="$finalize_shlibpath"
 7278. test "$opt_mode" != relink && shlibpath="$compile_shlibpath$shlibpath"
 7279. if test -n "$shlibpath"; then
 7280. eval "$shlibpath_var='$shlibpath\$$shlibpath_var'; export $shlibpath_var"
 7281. fi
 7282. # Get the real and link names of the library.
 7283. eval shared_ext=\"$shrext_cmds\"
 7284. eval library_names=\"$library_names_spec\"
 7285. set dummy $library_names
 7286. shift
 7287. realname="$1"
 7288. shift
 7289. if test -n "$soname_spec"; then
 7290. eval soname=\"$soname_spec\"
 7291. else
 7292. soname="$realname"
 7293. fi
 7294. if test -z "$dlname"; then
 7295. dlname=$soname
 7296. fi
 7297. lib="$output_objdir/$realname"
 7298. linknames=
 7299. for link
 7300. do
 7301. func_append linknames " $link"
 7302. done
 7303. # Use standard objects if they are pic
 7304. test -z "$pic_flag" && libobjs=`$ECHO "$libobjs" | $SP2NL | $SED "$lo2o" | $NL2SP`
 7305. test "X$libobjs" = "X " && libobjs=
 7306. delfiles=
 7307. if test -n "$export_symbols" && test -n "$include_expsyms"; then
 7308. $opt_dry_run || cp "$export_symbols" "$output_objdir/$libname.uexp"
 7309. export_symbols="$output_objdir/$libname.uexp"
 7310. func_append delfiles " $export_symbols"
 7311. fi
 7312. orig_export_symbols=
 7313. case $host_os in
 7314. cygwin* | mingw* | cegcc*)
 7315. if test -n "$export_symbols" && test -z "$export_symbols_regex"; then
 7316. # exporting using user supplied symfile
 7317. if test "x`$SED 1q $export_symbols`" != xEXPORTS; then
 7318. # and it's NOT already a .def file. Must figure out
 7319. # which of the given symbols are data symbols and tag
 7320. # them as such. So, trigger use of export_symbols_cmds.
 7321. # export_symbols gets reassigned inside the "prepare
 7322. # the list of exported symbols" if statement, so the
 7323. # include_expsyms logic still works.
 7324. orig_export_symbols="$export_symbols"
 7325. export_symbols=
 7326. always_export_symbols=yes
 7327. fi
 7328. fi
 7329. ;;
 7330. esac
 7331. # Prepare the list of exported symbols
 7332. if test -z "$export_symbols"; then
 7333. if test "$always_export_symbols" = yes || test -n "$export_symbols_regex"; then
 7334. func_verbose "generating symbol list for \`$libname.la'"
 7335. export_symbols="$output_objdir/$libname.exp"
 7336. $opt_dry_run || $RM $export_symbols
 7337. cmds=$export_symbols_cmds
 7338. save_ifs="$IFS"; IFS='~'
 7339. for cmd1 in $cmds; do
 7340. IFS="$save_ifs"
 7341. # Take the normal branch if the nm_file_list_spec branch
 7342. # doesn't work or if tool conversion is not needed.
 7343. case $nm_file_list_spec~$to_tool_file_cmd in
 7344. *~func_convert_file_noop | *~func_convert_file_msys_to_w32 | ~*)
 7345. try_normal_branch=yes
 7346. eval cmd=\"$cmd1\"
 7347. func_len " $cmd"
 7348. len=$func_len_result
 7349. ;;
 7350. *)
 7351. try_normal_branch=no
 7352. ;;
 7353. esac
 7354. if test "$try_normal_branch" = yes \
 7355. && { test "$len" -lt "$max_cmd_len" \
 7356. || test "$max_cmd_len" -le -1; }
 7357. then
 7358. func_show_eval "$cmd" 'exit $?'
 7359. skipped_export=false
 7360. elif test -n "$nm_file_list_spec"; then
 7361. func_basename "$output"
 7362. output_la=$func_basename_result
 7363. save_libobjs=$libobjs
 7364. save_output=$output
 7365. output=${output_objdir}/${output_la}.nm
 7366. func_to_tool_file "$output"
 7367. libobjs=$nm_file_list_spec$func_to_tool_file_result
 7368. func_append delfiles " $output"
 7369. func_verbose "creating $NM input file list: $output"
 7370. for obj in $save_libobjs; do
 7371. func_to_tool_file "$obj"
 7372. $ECHO "$func_to_tool_file_result"
 7373. done > "$output"
 7374. eval cmd=\"$cmd1\"
 7375. func_show_eval "$cmd" 'exit $?'
 7376. output=$save_output
 7377. libobjs=$save_libobjs
 7378. skipped_export=false
 7379. else
 7380. # The command line is too long to execute in one step.
 7381. func_verbose "using reloadable object file for export list..."
 7382. skipped_export=:
 7383. # Break out early, otherwise skipped_export may be
 7384. # set to false by a later but shorter cmd.
 7385. break
 7386. fi
 7387. done
 7388. IFS="$save_ifs"
 7389. if test -n "$export_symbols_regex" && test "X$skipped_export" != "X:"; then
 7390. func_show_eval '$EGREP -e "$export_symbols_regex" "$export_symbols" > "${export_symbols}T"'
 7391. func_show_eval '$MV "${export_symbols}T" "$export_symbols"'
 7392. fi
 7393. fi
 7394. fi
 7395. if test -n "$export_symbols" && test -n "$include_expsyms"; then
 7396. tmp_export_symbols="$export_symbols"
 7397. test -n "$orig_export_symbols" && tmp_export_symbols="$orig_export_symbols"
 7398. $opt_dry_run || eval '$ECHO "$include_expsyms" | $SP2NL >> "$tmp_export_symbols"'
 7399. fi
 7400. if test "X$skipped_export" != "X:" && test -n "$orig_export_symbols"; then
 7401. # The given exports_symbols file has to be filtered, so filter it.
 7402. func_verbose "filter symbol list for \`$libname.la' to tag DATA exports"
 7403. # FIXME: $output_objdir/$libname.filter potentially contains lots of
 7404. # 's' commands which not all seds can handle. GNU sed should be fine
 7405. # though. Also, the filter scales superlinearly with the number of
 7406. # global variables. join(1) would be nice here, but unfortunately
 7407. # isn't a blessed tool.
 7408. $opt_dry_run || $SED -e '/[ ,]DATA/!d;s,\(.*\)\([ \,].*\),s|^\1$|\1\2|,' < $export_symbols > $output_objdir/$libname.filter
 7409. func_append delfiles " $export_symbols $output_objdir/$libname.filter"
 7410. export_symbols=$output_objdir/$libname.def
 7411. $opt_dry_run || $SED -f $output_objdir/$libname.filter < $orig_export_symbols > $export_symbols
 7412. fi
 7413. tmp_deplibs=
 7414. for test_deplib in $deplibs; do
 7415. case " $convenience " in
 7416. *" $test_deplib "*) ;;
 7417. *)
 7418. func_append tmp_deplibs " $test_deplib"
 7419. ;;
 7420. esac
 7421. done
 7422. deplibs="$tmp_deplibs"
 7423. if test -n "$convenience"; then
 7424. if test -n "$whole_archive_flag_spec" &&
 7425. test "$compiler_needs_object" = yes &&
 7426. test -z "$libobjs"; then
 7427. # extract the archives, so we have objects to list.
 7428. # TODO: could optimize this to just extract one archive.
 7429. whole_archive_flag_spec=
 7430. fi
 7431. if test -n "$whole_archive_flag_spec"; then
 7432. save_libobjs=$libobjs
 7433. eval libobjs=\"\$libobjs $whole_archive_flag_spec\"
 7434. test "X$libobjs" = "X " && libobjs=
 7435. else
 7436. gentop="$output_objdir/${outputname}x"
 7437. func_append generated " $gentop"
 7438. func_extract_archives $gentop $convenience
 7439. func_append libobjs " $func_extract_archives_result"
 7440. test "X$libobjs" = "X " && libobjs=
 7441. fi
 7442. fi
 7443. if test "$thread_safe" = yes && test -n "$thread_safe_flag_spec"; then
 7444. eval flag=\"$thread_safe_flag_spec\"
 7445. func_append linker_flags " $flag"
 7446. fi
 7447. # Make a backup of the uninstalled library when relinking
 7448. if test "$opt_mode" = relink; then
 7449. $opt_dry_run || eval '(cd $output_objdir && $RM ${realname}U && $MV $realname ${realname}U)' || exit $?
 7450. fi
 7451. # Do each of the archive commands.
 7452. if test "$module" = yes && test -n "$module_cmds" ; then
 7453. if test -n "$export_symbols" && test -n "$module_expsym_cmds"; then
 7454. eval test_cmds=\"$module_expsym_cmds\"
 7455. cmds=$module_expsym_cmds
 7456. else
 7457. eval test_cmds=\"$module_cmds\"
 7458. cmds=$module_cmds
 7459. fi
 7460. else
 7461. if test -n "$export_symbols" && test -n "$archive_expsym_cmds"; then
 7462. eval test_cmds=\"$archive_expsym_cmds\"
 7463. cmds=$archive_expsym_cmds
 7464. else
 7465. eval test_cmds=\"$archive_cmds\"
 7466. cmds=$archive_cmds
 7467. fi
 7468. fi
 7469. if test "X$skipped_export" != "X:" &&
 7470. func_len " $test_cmds" &&
 7471. len=$func_len_result &&
 7472. test "$len" -lt "$max_cmd_len" || test "$max_cmd_len" -le -1; then
 7473. :
 7474. else
 7475. # The command line is too long to link in one step, link piecewise
 7476. # or, if using GNU ld and skipped_export is not :, use a linker
 7477. # script.
 7478. # Save the value of $output and $libobjs because we want to
 7479. # use them later. If we have whole_archive_flag_spec, we
 7480. # want to use save_libobjs as it was before
 7481. # whole_archive_flag_spec was expanded, because we can't
 7482. # assume the linker understands whole_archive_flag_spec.
 7483. # This may have to be revisited, in case too many
 7484. # convenience libraries get linked in and end up exceeding
 7485. # the spec.
 7486. if test -z "$convenience" || test -z "$whole_archive_flag_spec"; then
 7487. save_libobjs=$libobjs
 7488. fi
 7489. save_output=$output
 7490. func_basename "$output"
 7491. output_la=$func_basename_result
 7492. # Clear the reloadable object creation command queue and
 7493. # initialize k to one.
 7494. test_cmds=
 7495. concat_cmds=
 7496. objlist=
 7497. last_robj=
 7498. k=1
 7499. if test -n "$save_libobjs" && test "X$skipped_export" != "X:" && test "$with_gnu_ld" = yes; then
 7500. output=${output_objdir}/${output_la}.lnkscript
 7501. func_verbose "creating GNU ld script: $output"
 7502. echo 'INPUT (' > $output
 7503. for obj in $save_libobjs
 7504. do
 7505. func_to_tool_file "$obj"
 7506. $ECHO "$func_to_tool_file_result" >> $output
 7507. done
 7508. echo ')' >> $output
 7509. func_append delfiles " $output"
 7510. func_to_tool_file "$output"
 7511. output=$func_to_tool_file_result
 7512. elif test -n "$save_libobjs" && test "X$skipped_export" != "X:" && test "X$file_list_spec" != X; then
 7513. output=${output_objdir}/${output_la}.lnk
 7514. func_verbose "creating linker input file list: $output"
 7515. : > $output
 7516. set x $save_libobjs
 7517. shift
 7518. firstobj=
 7519. if test "$compiler_needs_object" = yes; then
 7520. firstobj="$1 "
 7521. shift
 7522. fi
 7523. for obj
 7524. do
 7525. func_to_tool_file "$obj"
 7526. $ECHO "$func_to_tool_file_result" >> $output
 7527. done
 7528. func_append delfiles " $output"
 7529. func_to_tool_file "$output"
 7530. output=$firstobj\"$file_list_spec$func_to_tool_file_result\"
 7531. else
 7532. if test -n "$save_libobjs"; then
 7533. func_verbose "creating reloadable object files..."
 7534. output=$output_objdir/$output_la-${k}.$objext
 7535. eval test_cmds=\"$reload_cmds\"
 7536. func_len " $test_cmds"
 7537. len0=$func_len_result
 7538. len=$len0
 7539. # Loop over the list of objects to be linked.
 7540. for obj in $save_libobjs
 7541. do
 7542. func_len " $obj"
 7543. func_arith $len + $func_len_result
 7544. len=$func_arith_result
 7545. if test "X$objlist" = X ||
 7546. test "$len" -lt "$max_cmd_len"; then
 7547. func_append objlist " $obj"
 7548. else
 7549. # The command $test_cmds is almost too long, add a
 7550. # command to the queue.
 7551. if test "$k" -eq 1 ; then
 7552. # The first file doesn't have a previous command to add.
 7553. reload_objs=$objlist
 7554. eval concat_cmds=\"$reload_cmds\"
 7555. else
 7556. # All subsequent reloadable object files will link in
 7557. # the last one created.
 7558. reload_objs="$objlist $last_robj"
 7559. eval concat_cmds=\"\$concat_cmds~$reload_cmds~\$RM $last_robj\"
 7560. fi
 7561. last_robj=$output_objdir/$output_la-${k}.$objext
 7562. func_arith $k + 1
 7563. k=$func_arith_result
 7564. output=$output_objdir/$output_la-${k}.$objext
 7565. objlist=" $obj"
 7566. func_len " $last_robj"
 7567. func_arith $len0 + $func_len_result
 7568. len=$func_arith_result
 7569. fi
 7570. done
 7571. # Handle the remaining objects by creating one last
 7572. # reloadable object file. All subsequent reloadable object
 7573. # files will link in the last one created.
 7574. test -z "$concat_cmds" || concat_cmds=$concat_cmds~
 7575. reload_objs="$objlist $last_robj"
 7576. eval concat_cmds=\"\${concat_cmds}$reload_cmds\"
 7577. if test -n "$last_robj"; then
 7578. eval concat_cmds=\"\${concat_cmds}~\$RM $last_robj\"
 7579. fi
 7580. func_append delfiles " $output"
 7581. else
 7582. output=
 7583. fi
 7584. if ${skipped_export-false}; then
 7585. func_verbose "generating symbol list for \`$libname.la'"
 7586. export_symbols="$output_objdir/$libname.exp"
 7587. $opt_dry_run || $RM $export_symbols
 7588. libobjs=$output
 7589. # Append the command to create the export file.
 7590. test -z "$concat_cmds" || concat_cmds=$concat_cmds~
 7591. eval concat_cmds=\"\$concat_cmds$export_symbols_cmds\"
 7592. if test -n "$last_robj"; then
 7593. eval concat_cmds=\"\$concat_cmds~\$RM $last_robj\"
 7594. fi
 7595. fi
 7596. test -n "$save_libobjs" &&
 7597. func_verbose "creating a temporary reloadable object file: $output"
 7598. # Loop through the commands generated above and execute them.
 7599. save_ifs="$IFS"; IFS='~'
 7600. for cmd in $concat_cmds; do
 7601. IFS="$save_ifs"
 7602. $opt_silent || {
 7603. func_quote_for_expand "$cmd"
 7604. eval "func_echo $func_quote_for_expand_result"
 7605. }
 7606. $opt_dry_run || eval "$cmd" || {
 7607. lt_exit=$?
 7608. # Restore the uninstalled library and exit
 7609. if test "$opt_mode" = relink; then
 7610. ( cd "$output_objdir" && \
 7611. $RM "${realname}T" && \
 7612. $MV "${realname}U" "$realname" )
 7613. fi
 7614. exit $lt_exit
 7615. }
 7616. done
 7617. IFS="$save_ifs"
 7618. if test -n "$export_symbols_regex" && ${skipped_export-false}; then
 7619. func_show_eval '$EGREP -e "$export_symbols_regex" "$export_symbols" > "${export_symbols}T"'
 7620. func_show_eval '$MV "${export_symbols}T" "$export_symbols"'
 7621. fi
 7622. fi
 7623. if ${skipped_export-false}; then
 7624. if test -n "$export_symbols" && test -n "$include_expsyms"; then
 7625. tmp_export_symbols="$export_symbols"
 7626. test -n "$orig_export_symbols" && tmp_export_symbols="$orig_export_symbols"
 7627. $opt_dry_run || eval '$ECHO "$include_expsyms" | $SP2NL >> "$tmp_export_symbols"'
 7628. fi
 7629. if test -n "$orig_export_symbols"; then
 7630. # The given exports_symbols file has to be filtered, so filter it.
 7631. func_verbose "filter symbol list for \`$libname.la' to tag DATA exports"
 7632. # FIXME: $output_objdir/$libname.filter potentially contains lots of
 7633. # 's' commands which not all seds can handle. GNU sed should be fine
 7634. # though. Also, the filter scales superlinearly with the number of
 7635. # global variables. join(1) would be nice here, but unfortunately
 7636. # isn't a blessed tool.
 7637. $opt_dry_run || $SED -e '/[ ,]DATA/!d;s,\(.*\)\([ \,].*\),s|^\1$|\1\2|,' < $export_symbols > $output_objdir/$libname.filter
 7638. func_append delfiles " $export_symbols $output_objdir/$libname.filter"
 7639. export_symbols=$output_objdir/$libname.def
 7640. $opt_dry_run || $SED -f $output_objdir/$libname.filter < $orig_export_symbols > $export_symbols
 7641. fi
 7642. fi
 7643. libobjs=$output
 7644. # Restore the value of output.
 7645. output=$save_output
 7646. if test -n "$convenience" && test -n "$whole_archive_flag_spec"; then
 7647. eval libobjs=\"\$libobjs $whole_archive_flag_spec\"
 7648. test "X$libobjs" = "X " && libobjs=
 7649. fi
 7650. # Expand the library linking commands again to reset the
 7651. # value of $libobjs for piecewise linking.
 7652. # Do each of the archive commands.
 7653. if test "$module" = yes && test -n "$module_cmds" ; then
 7654. if test -n "$export_symbols" && test -n "$module_expsym_cmds"; then
 7655. cmds=$module_expsym_cmds
 7656. else
 7657. cmds=$module_cmds
 7658. fi
 7659. else
 7660. if test -n "$export_symbols" && test -n "$archive_expsym_cmds"; then
 7661. cmds=$archive_expsym_cmds
 7662. else
 7663. cmds=$archive_cmds
 7664. fi
 7665. fi
 7666. fi
 7667. if test -n "$delfiles"; then
 7668. # Append the command to remove temporary files to $cmds.
 7669. eval cmds=\"\$cmds~\$RM $delfiles\"
 7670. fi
 7671. # Add any objects from preloaded convenience libraries
 7672. if test -n "$dlprefiles"; then
 7673. gentop="$output_objdir/${outputname}x"
 7674. func_append generated " $gentop"
 7675. func_extract_archives $gentop $dlprefiles
 7676. func_append libobjs " $func_extract_archives_result"
 7677. test "X$libobjs" = "X " && libobjs=
 7678. fi
 7679. save_ifs="$IFS"; IFS='~'
 7680. for cmd in $cmds; do
 7681. IFS="$save_ifs"
 7682. eval cmd=\"$cmd\"
 7683. $opt_silent || {
 7684. func_quote_for_expand "$cmd"
 7685. eval "func_echo $func_quote_for_expand_result"
 7686. }
 7687. $opt_dry_run || eval "$cmd" || {
 7688. lt_exit=$?
 7689. # Restore the uninstalled library and exit
 7690. if test "$opt_mode" = relink; then
 7691. ( cd "$output_objdir" && \
 7692. $RM "${realname}T" && \
 7693. $MV "${realname}U" "$realname" )
 7694. fi
 7695. exit $lt_exit
 7696. }
 7697. done
 7698. IFS="$save_ifs"
 7699. # Restore the uninstalled library and exit
 7700. if test "$opt_mode" = relink; then
 7701. $opt_dry_run || eval '(cd $output_objdir && $RM ${realname}T && $MV $realname ${realname}T && $MV ${realname}U $realname)' || exit $?
 7702. if test -n "$convenience"; then
 7703. if test -z "$whole_archive_flag_spec"; then
 7704. func_show_eval '${RM}r "$gentop"'
 7705. fi
 7706. fi
 7707. exit $EXIT_SUCCESS
 7708. fi
 7709. # Create links to the real library.
 7710. for linkname in $linknames; do
 7711. if test "$realname" != "$linkname"; then
 7712. func_show_eval '(cd "$output_objdir" && $RM "$linkname" && $LN_S "$realname" "$linkname")' 'exit $?'
 7713. fi
 7714. done
 7715. # If -module or -export-dynamic was specified, set the dlname.
 7716. if test "$module" = yes || test "$export_dynamic" = yes; then
 7717. # On all known operating systems, these are identical.
 7718. dlname="$soname"
 7719. fi
 7720. fi
 7721. ;;
 7722. obj)
 7723. if test -n "$dlfiles$dlprefiles" || test "$dlself" != no; then
 7724. func_warning "\`-dlopen' is ignored for objects"
 7725. fi
 7726. case " $deplibs" in
 7727. *\ -l* | *\ -L*)
 7728. func_warning "\`-l' and \`-L' are ignored for objects" ;;
 7729. esac
 7730. test -n "$rpath" && \
 7731. func_warning "\`-rpath' is ignored for objects"
 7732. test -n "$xrpath" && \
 7733. func_warning "\`-R' is ignored for objects"
 7734. test -n "$vinfo" && \
 7735. func_warning "\`-version-info' is ignored for objects"
 7736. test -n "$release" && \
 7737. func_warning "\`-release' is ignored for objects"
 7738. case $output in
 7739. *.lo)
 7740. test -n "$objs$old_deplibs" && \
 7741. func_fatal_error "cannot build library object \`$output' from non-libtool objects"
 7742. libobj=$output
 7743. func_lo2o "$libobj"
 7744. obj=$func_lo2o_result
 7745. ;;
 7746. *)
 7747. libobj=
 7748. obj="$output"
 7749. ;;
 7750. esac
 7751. # Delete the old objects.
 7752. $opt_dry_run || $RM $obj $libobj
 7753. # Objects from convenience libraries. This assumes
 7754. # single-version convenience libraries. Whenever we create
 7755. # different ones for PIC/non-PIC, this we'll have to duplicate
 7756. # the extraction.
 7757. reload_conv_objs=
 7758. gentop=
 7759. # reload_cmds runs $LD directly, so let us get rid of
 7760. # -Wl from whole_archive_flag_spec and hope we can get by with
 7761. # turning comma into space..
 7762. wl=
 7763. if test -n "$convenience"; then
 7764. if test -n "$whole_archive_flag_spec"; then
 7765. eval tmp_whole_archive_flags=\"$whole_archive_flag_spec\"
 7766. reload_conv_objs=$reload_objs\ `$ECHO "$tmp_whole_archive_flags" | $SED 's|,| |g'`
 7767. else
 7768. gentop="$output_objdir/${obj}x"
 7769. func_append generated " $gentop"
 7770. func_extract_archives $gentop $convenience
 7771. reload_conv_objs="$reload_objs $func_extract_archives_result"
 7772. fi
 7773. fi
 7774. # If we're not building shared, we need to use non_pic_objs
 7775. test "$build_libtool_libs" != yes && libobjs="$non_pic_objects"
 7776. # Create the old-style object.
 7777. reload_objs="$objs$old_deplibs "`$ECHO "$libobjs" | $SP2NL | $SED "/\.${libext}$/d; /\.lib$/d; $lo2o" | $NL2SP`" $reload_conv_objs" ### testsuite: skip nested quoting test
 7778. output="$obj"
 7779. func_execute_cmds "$reload_cmds" 'exit $?'
 7780. # Exit if we aren't doing a library object file.
 7781. if test -z "$libobj"; then
 7782. if test -n "$gentop"; then
 7783. func_show_eval '${RM}r "$gentop"'
 7784. fi
 7785. exit $EXIT_SUCCESS
 7786. fi
 7787. if test "$build_libtool_libs" != yes; then
 7788. if test -n "$gentop"; then
 7789. func_show_eval '${RM}r "$gentop"'
 7790. fi
 7791. # Create an invalid libtool object if no PIC, so that we don't
 7792. # accidentally link it into a program.
 7793. # $show "echo timestamp > $libobj"
 7794. # $opt_dry_run || eval "echo timestamp > $libobj" || exit $?
 7795. exit $EXIT_SUCCESS
 7796. fi
 7797. if test -n "$pic_flag" || test "$pic_mode" != default; then
 7798. # Only do commands if we really have different PIC objects.
 7799. reload_objs="$libobjs $reload_conv_objs"
 7800. output="$libobj"
 7801. func_execute_cmds "$reload_cmds" 'exit $?'
 7802. fi
 7803. if test -n "$gentop"; then
 7804. func_show_eval '${RM}r "$gentop"'
 7805. fi
 7806. exit $EXIT_SUCCESS
 7807. ;;
 7808. prog)
 7809. case $host in
 7810. *cygwin*) func_stripname '' '.exe' "$output"
 7811. output=$func_stripname_result.exe;;
 7812. esac
 7813. test -n "$vinfo" && \
 7814. func_warning "\`-version-info' is ignored for programs"
 7815. test -n "$release" && \
 7816. func_warning "\`-release' is ignored for programs"
 7817. test "$preload" = yes \
 7818. && test "$dlopen_support" = unknown \
 7819. && test "$dlopen_self" = unknown \
 7820. && test "$dlopen_self_static" = unknown && \
 7821. func_warning "\`LT_INIT([dlopen])' not used. Assuming no dlopen support."
 7822. case $host in
 7823. *-*-rhapsody* | *-*-darwin1.[012])
 7824. # On Rhapsody replace the C library is the System framework
 7825. compile_deplibs=`$ECHO " $compile_deplibs" | $SED 's/ -lc / System.ltframework /'`
 7826. finalize_deplibs=`$ECHO " $finalize_deplibs" | $SED 's/ -lc / System.ltframework /'`
 7827. ;;
 7828. esac
 7829. case $host in
 7830. *-*-darwin*)
 7831. # Don't allow lazy linking, it breaks C++ global constructors
 7832. # But is supposedly fixed on 10.4 or later (yay!).
 7833. if test "$tagname" = CXX ; then
 7834. case ${MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET-10.0} in
 7835. 10.[0123])
 7836. func_append compile_command " ${wl}-bind_at_load"
 7837. func_append finalize_command " ${wl}-bind_at_load"
 7838. ;;
 7839. esac
 7840. fi
 7841. # Time to change all our "foo.ltframework" stuff back to "-framework foo"
 7842. compile_deplibs=`$ECHO " $compile_deplibs" | $SED 's% \([^ $]*\).ltframework% -framework \1%g'`
 7843. finalize_deplibs=`$ECHO " $finalize_deplibs" | $SED 's% \([^ $]*\).ltframework% -framework \1%g'`
 7844. ;;
 7845. esac
 7846. # move library search paths that coincide with paths to not yet
 7847. # installed libraries to the beginning of the library search list
 7848. new_libs=
 7849. for path in $notinst_path; do
 7850. case " $new_libs " in
 7851. *" -L$path/$objdir "*) ;;
 7852. *)
 7853. case " $compile_deplibs " in
 7854. *" -L$path/$objdir "*)
 7855. func_append new_libs " -L$path/$objdir" ;;
 7856. esac
 7857. ;;
 7858. esac
 7859. done
 7860. for deplib in $compile_deplibs; do
 7861. case $deplib in
 7862. -L*)
 7863. case " $new_libs " in
 7864. *" $deplib "*) ;;
 7865. *) func_append new_libs " $deplib" ;;
 7866. esac
 7867. ;;
 7868. *) func_append new_libs " $deplib" ;;
 7869. esac
 7870. done
 7871. compile_deplibs="$new_libs"
 7872. func_append compile_command " $compile_deplibs"
 7873. func_append finalize_command " $finalize_deplibs"
 7874. if test -n "$rpath$xrpath"; then
 7875. # If the user specified any rpath flags, then add them.
 7876. for libdir in $rpath $xrpath; do
 7877. # This is the magic to use -rpath.
 7878. case "$finalize_rpath " in
 7879. *" $libdir "*) ;;
 7880. *) func_append finalize_rpath " $libdir" ;;
 7881. esac
 7882. done
 7883. fi
 7884. # Now hardcode the library paths
 7885. rpath=
 7886. hardcode_libdirs=
 7887. for libdir in $compile_rpath $finalize_rpath; do
 7888. if test -n "$hardcode_libdir_flag_spec"; then
 7889. if test -n "$hardcode_libdir_separator"; then
 7890. if test -z "$hardcode_libdirs"; then
 7891. hardcode_libdirs="$libdir"
 7892. else
 7893. # Just accumulate the unique libdirs.
 7894. case $hardcode_libdir_separator$hardcode_libdirs$hardcode_libdir_separator in
 7895. *"$hardcode_libdir_separator$libdir$hardcode_libdir_separator"*)
 7896. ;;
 7897. *)
 7898. func_append hardcode_libdirs "$hardcode_libdir_separator$libdir"
 7899. ;;
 7900. esac
 7901. fi
 7902. else
 7903. eval flag=\"$hardcode_libdir_flag_spec\"
 7904. func_append rpath " $flag"
 7905. fi
 7906. elif test -n "$runpath_var"; then
 7907. case "$perm_rpath " in
 7908. *" $libdir "*) ;;
 7909. *) func_append perm_rpath " $libdir" ;;
 7910. esac
 7911. fi
 7912. case $host in
 7913. *-*-cygwin* | *-*-mingw* | *-*-pw32* | *-*-os2* | *-cegcc*)
 7914. testbindir=`${ECHO} "$libdir" | ${SED} -e 's*/lib$*/bin*'`
 7915. case :$dllsearchpath: in
 7916. *":$libdir:"*) ;;
 7917. ::) dllsearchpath=$libdir;;
 7918. *) func_append dllsearchpath ":$libdir";;
 7919. esac
 7920. case :$dllsearchpath: in
 7921. *":$testbindir:"*) ;;
 7922. ::) dllsearchpath=$testbindir;;
 7923. *) func_append dllsearchpath ":$testbindir";;
 7924. esac
 7925. ;;
 7926. esac
 7927. done
 7928. # Substitute the hardcoded libdirs into the rpath.
 7929. if test -n "$hardcode_libdir_separator" &&
 7930. test -n "$hardcode_libdirs"; then
 7931. libdir="$hardcode_libdirs"
 7932. eval rpath=\" $hardcode_libdir_flag_spec\"
 7933. fi
 7934. compile_rpath="$rpath"
 7935. rpath=
 7936. hardcode_libdirs=
 7937. for libdir in $finalize_rpath; do
 7938. if test -n "$hardcode_libdir_flag_spec"; then
 7939. if test -n "$hardcode_libdir_separator"; then
 7940. if test -z "$hardcode_libdirs"; then
 7941. hardcode_libdirs="$libdir"
 7942. else
 7943. # Just accumulate the unique libdirs.
 7944. case $hardcode_libdir_separator$hardcode_libdirs$hardcode_libdir_separator in
 7945. *"$hardcode_libdir_separator$libdir$hardcode_libdir_separator"*)
 7946. ;;
 7947. *)
 7948. func_append hardcode_libdirs "$hardcode_libdir_separator$libdir"
 7949. ;;
 7950. esac
 7951. fi
 7952. else
 7953. eval flag=\"$hardcode_libdir_flag_spec\"
 7954. func_append rpath " $flag"
 7955. fi
 7956. elif test -n "$runpath_var"; then
 7957. case "$finalize_perm_rpath " in
 7958. *" $libdir "*) ;;
 7959. *) func_append finalize_perm_rpath " $libdir" ;;
 7960. esac
 7961. fi
 7962. done
 7963. # Substitute the hardcoded libdirs into the rpath.
 7964. if test -n "$hardcode_libdir_separator" &&
 7965. test -n "$hardcode_libdirs"; then
 7966. libdir="$hardcode_libdirs"
 7967. eval rpath=\" $hardcode_libdir_flag_spec\"
 7968. fi
 7969. finalize_rpath="$rpath"
 7970. if test -n "$libobjs" && test "$build_old_libs" = yes; then
 7971. # Transform all the library objects into standard objects.
 7972. compile_command=`$ECHO "$compile_command" | $SP2NL | $SED "$lo2o" | $NL2SP`
 7973. finalize_command=`$ECHO "$finalize_command" | $SP2NL | $SED "$lo2o" | $NL2SP`
 7974. fi
 7975. func_generate_dlsyms "$outputname" "@PROGRAM@" "no"
 7976. # template prelinking step
 7977. if test -n "$prelink_cmds"; then
 7978. func_execute_cmds "$prelink_cmds" 'exit $?'
 7979. fi
 7980. wrappers_required=yes
 7981. case $host in
 7982. *cegcc* | *mingw32ce*)
 7983. # Disable wrappers for cegcc and mingw32ce hosts, we are cross compiling anyway.
 7984. wrappers_required=no
 7985. ;;
 7986. *cygwin* | *mingw* )
 7987. if test "$build_libtool_libs" != yes; then
 7988. wrappers_required=no
 7989. fi
 7990. ;;
 7991. *)
 7992. if test "$need_relink" = no || test "$build_libtool_libs" != yes; then
 7993. wrappers_required=no
 7994. fi
 7995. ;;
 7996. esac
 7997. if test "$wrappers_required" = no; then
 7998. # Replace the output file specification.
 7999. compile_command=`$ECHO "$compile_command" | $SED 's%@OUTPUT@%'"$output"'%g'`
 8000. link_command="$compile_command$compile_rpath"
 8001. # We have no uninstalled library dependencies, so finalize right now.
 8002. exit_status=0
 8003. func_show_eval "$link_command" 'exit_status=$?'
 8004. if test -n "$postlink_cmds"; then
 8005. func_to_tool_file "$output"
 8006. postlink_cmds=`func_echo_all "$postlink_cmds" | $SED -e 's%@OUTPUT@%'"$output"'%g' -e 's%@TOOL_OUTPUT@%'"$func_to_tool_file_result"'%g'`
 8007. func_execute_cmds "$postlink_cmds" 'exit $?'
 8008. fi
 8009. # Delete the generated files.
 8010. if test -f "$output_objdir/${outputname}S.${objext}"; then
 8011. func_show_eval '$RM "$output_objdir/${outputname}S.${objext}"'
 8012. fi
 8013. exit $exit_status
 8014. fi
 8015. if test -n "$compile_shlibpath$finalize_shlibpath"; then
 8016. compile_command="$shlibpath_var=\"$compile_shlibpath$finalize_shlibpath\$$shlibpath_var\" $compile_command"
 8017. fi
 8018. if test -n "$finalize_shlibpath"; then
 8019. finalize_command="$shlibpath_var=\"$finalize_shlibpath\$$shlibpath_var\" $finalize_command"
 8020. fi
 8021. compile_var=
 8022. finalize_var=
 8023. if test -n "$runpath_var"; then
 8024. if test -n "$perm_rpath"; then
 8025. # We should set the runpath_var.
 8026. rpath=
 8027. for dir in $perm_rpath; do
 8028. func_append rpath "$dir:"
 8029. done
 8030. compile_var="$runpath_var=\"$rpath\$$runpath_var\" "
 8031. fi
 8032. if test -n "$finalize_perm_rpath"; then
 8033. # We should set the runpath_var.
 8034. rpath=
 8035. for dir in $finalize_perm_rpath; do
 8036. func_append rpath "$dir:"
 8037. done
 8038. finalize_var="$runpath_var=\"$rpath\$$runpath_var\" "
 8039. fi
 8040. fi
 8041. if test "$no_install" = yes; then
 8042. # We don't need to create a wrapper script.
 8043. link_command="$compile_var$compile_command$compile_rpath"
 8044. # Replace the output file specification.
 8045. link_command=`$ECHO "$link_command" | $SED 's%@OUTPUT@%'"$output"'%g'`
 8046. # Delete the old output file.
 8047. $opt_dry_run || $RM $output
 8048. # Link the executable and exit
 8049. func_show_eval "$link_command" 'exit $?'
 8050. if test -n "$postlink_cmds"; then
 8051. func_to_tool_file "$output"
 8052. postlink_cmds=`func_echo_all "$postlink_cmds" | $SED -e 's%@OUTPUT@%'"$output"'%g' -e 's%@TOOL_OUTPUT@%'"$func_to_tool_file_result"'%g'`
 8053. func_execute_cmds "$postlink_cmds" 'exit $?'
 8054. fi
 8055. exit $EXIT_SUCCESS
 8056. fi
 8057. if test "$hardcode_action" = relink; then
 8058. # Fast installation is not supported
 8059. link_command="$compile_var$compile_command$compile_rpath"
 8060. relink_command="$finalize_var$finalize_command$finalize_rpath"
 8061. func_warning "this platform does not like uninstalled shared libraries"
 8062. func_warning "\`$output' will be relinked during installation"
 8063. else
 8064. if test "$fast_install" != no; then
 8065. link_command="$finalize_var$compile_command$finalize_rpath"
 8066. if test "$fast_install" = yes; then
 8067. relink_command=`$ECHO "$compile_var$compile_command$compile_rpath" | $SED 's%@OUTPUT@%\$progdir/\$file%g'`
 8068. else
 8069. # fast_install is set to needless
 8070. relink_command=
 8071. fi
 8072. else
 8073. link_command="$compile_var$compile_command$compile_rpath"
 8074. relink_command="$finalize_var$finalize_command$finalize_rpath"
 8075. fi
 8076. fi
 8077. # Replace the output file specification.
 8078. link_command=`$ECHO "$link_command" | $SED 's%@OUTPUT@%'"$output_objdir/$outputname"'%g'`
 8079. # Delete the old output files.
 8080. $opt_dry_run || $RM $output $output_objdir/$outputname $output_objdir/lt-$outputname
 8081. func_show_eval "$link_command" 'exit $?'
 8082. if test -n "$postlink_cmds"; then
 8083. func_to_tool_file "$output_objdir/$outputname"
 8084. postlink_cmds=`func_echo_all "$postlink_cmds" | $SED -e 's%@OUTPUT@%'"$output_objdir/$outputname"'%g' -e 's%@TOOL_OUTPUT@%'"$func_to_tool_file_result"'%g'`
 8085. func_execute_cmds "$postlink_cmds" 'exit $?'
 8086. fi
 8087. # Now create the wrapper script.
 8088. func_verbose "creating $output"
 8089. # Quote the relink command for shipping.
 8090. if test -n "$relink_command"; then
 8091. # Preserve any variables that may affect compiler behavior
 8092. for var in $variables_saved_for_relink; do
 8093. if eval test -z \"\${$var+set}\"; then
 8094. relink_command="{ test -z \"\${$var+set}\" || $lt_unset $var || { $var=; export $var; }; }; $relink_command"
 8095. elif eval var_value=\$$var; test -z "$var_value"; then
 8096. relink_command="$var=; export $var; $relink_command"
 8097. else
 8098. func_quote_for_eval "$var_value"
 8099. relink_command="$var=$func_quote_for_eval_result; export $var; $relink_command"
 8100. fi
 8101. done
 8102. relink_command="(cd `pwd`; $relink_command)"
 8103. relink_command=`$ECHO "$relink_command" | $SED "$sed_quote_subst"`
 8104. fi
 8105. # Only actually do things if not in dry run mode.
 8106. $opt_dry_run || {
 8107. # win32 will think the script is a binary if it has
 8108. # a .exe suffix, so we strip it off here.
 8109. case $output in
 8110. *.exe) func_stripname '' '.exe' "$output"
 8111. output=$func_stripname_result ;;
 8112. esac
 8113. # test for cygwin because mv fails w/o .exe extensions
 8114. case $host in
 8115. *cygwin*)
 8116. exeext=.exe
 8117. func_stripname '' '.exe' "$outputname"
 8118. outputname=$func_stripname_result ;;
 8119. *) exeext= ;;
 8120. esac
 8121. case $host in
 8122. *cygwin* | *mingw* )
 8123. func_dirname_and_basename "$output" "" "."
 8124. output_name=$func_basename_result
 8125. output_path=$func_dirname_result
 8126. cwrappersource="$output_path/$objdir/lt-$output_name.c"
 8127. cwrapper="$output_path/$output_name.exe"
 8128. $RM $cwrappersource $cwrapper
 8129. trap "$RM $cwrappersource $cwrapper; exit $EXIT_FAILURE" 1 2 15
 8130. func_emit_cwrapperexe_src > $cwrappersource
 8131. # The wrapper executable is built using the $host compiler,
 8132. # because it contains $host paths and files. If cross-
 8133. # compiling, it, like the target executable, must be
 8134. # executed on the $host or under an emulation environment.
 8135. $opt_dry_run || {
 8136. $LTCC $LTCFLAGS -o $cwrapper $cwrappersource
 8137. $STRIP $cwrapper
 8138. }
 8139. # Now, create the wrapper script for func_source use:
 8140. func_ltwrapper_scriptname $cwrapper
 8141. $RM $func_ltwrapper_scriptname_result
 8142. trap "$RM $func_ltwrapper_scriptname_result; exit $EXIT_FAILURE" 1 2 15
 8143. $opt_dry_run || {
 8144. # note: this script will not be executed, so do not chmod.
 8145. if test "x$build" = "x$host" ; then
 8146. $cwrapper --lt-dump-script > $func_ltwrapper_scriptname_result
 8147. else
 8148. func_emit_wrapper no > $func_ltwrapper_scriptname_result
 8149. fi
 8150. }
 8151. ;;
 8152. * )
 8153. $RM $output
 8154. trap "$RM $output; exit $EXIT_FAILURE" 1 2 15
 8155. func_emit_wrapper no > $output
 8156. chmod +x $output
 8157. ;;
 8158. esac
 8159. }
 8160. exit $EXIT_SUCCESS
 8161. ;;
 8162. esac
 8163. # See if we need to build an old-fashioned archive.
 8164. for oldlib in $oldlibs; do
 8165. if test "$build_libtool_libs" = convenience; then
 8166. oldobjs="$libobjs_save $symfileobj"
 8167. addlibs="$convenience"
 8168. build_libtool_libs=no
 8169. else
 8170. if test "$build_libtool_libs" = module; then
 8171. oldobjs="$libobjs_save"
 8172. build_libtool_libs=no
 8173. else
 8174. oldobjs="$old_deplibs $non_pic_objects"
 8175. if test "$preload" = yes && test -f "$symfileobj"; then
 8176. func_append oldobjs " $symfileobj"
 8177. fi
 8178. fi
 8179. addlibs="$old_convenience"
 8180. fi
 8181. if test -n "$addlibs"; then
 8182. gentop="$output_objdir/${outputname}x"
 8183. func_append generated " $gentop"
 8184. func_extract_archives $gentop $addlibs
 8185. func_append oldobjs " $func_extract_archives_result"
 8186. fi
 8187. # Do each command in the archive commands.
 8188. if test -n "$old_archive_from_new_cmds" && test "$build_libtool_libs" = yes; then
 8189. cmds=$old_archive_from_new_cmds
 8190. else
 8191. # Add any objects from preloaded convenience libraries
 8192. if test -n "$dlprefiles"; then
 8193. gentop="$output_objdir/${outputname}x"
 8194. func_append generated " $gentop"
 8195. func_extract_archives $gentop $dlprefiles
 8196. func_append oldobjs " $func_extract_archives_result"
 8197. fi
 8198. # POSIX demands no paths to be encoded in archives. We have
 8199. # to avoid creating archives with duplicate basenames if we
 8200. # might have to extract them afterwards, e.g., when creating a
 8201. # static archive out of a convenience library, or when linking
 8202. # the entirety of a libtool archive into another (currently
 8203. # not supported by libtool).
 8204. if (for obj in $oldobjs
 8205. do
 8206. func_basename "$obj"
 8207. $ECHO "$func_basename_result"
 8208. done | sort | sort -uc >/dev/null 2>&1); then
 8209. :
 8210. else
 8211. echo "copying selected object files to avoid basename conflicts..."
 8212. gentop="$output_objdir/${outputname}x"
 8213. func_append generated " $gentop"
 8214. func_mkdir_p "$gentop"
 8215. save_oldobjs=$oldobjs
 8216. oldobjs=
 8217. counter=1
 8218. for obj in $save_oldobjs
 8219. do
 8220. func_basename "$obj"
 8221. objbase="$func_basename_result"
 8222. case " $oldobjs " in
 8223. " ") oldobjs=$obj ;;
 8224. *[\ /]"$objbase "*)
 8225. while :; do
 8226. # Make sure we don't pick an alternate name that also
 8227. # overlaps.
 8228. newobj=lt$counter-$objbase
 8229. func_arith $counter + 1
 8230. counter=$func_arith_result
 8231. case " $oldobjs " in
 8232. *[\ /]"$newobj "*) ;;
 8233. *) if test ! -f "$gentop/$newobj"; then break; fi ;;
 8234. esac
 8235. done
 8236. func_show_eval "ln $obj $gentop/$newobj || cp $obj $gentop/$newobj"
 8237. func_append oldobjs " $gentop/$newobj"
 8238. ;;
 8239. *) func_append oldobjs " $obj" ;;
 8240. esac
 8241. done
 8242. fi
 8243. eval cmds=\"$old_archive_cmds\"
 8244. func_len " $cmds"
 8245. len=$func_len_result
 8246. if test "$len" -lt "$max_cmd_len" || test "$max_cmd_len" -le -1; then
 8247. cmds=$old_archive_cmds
 8248. elif test -n "$archiver_list_spec"; then
 8249. func_verbose "using command file archive linking..."
 8250. for obj in $oldobjs
 8251. do
 8252. func_to_tool_file "$obj"
 8253. $ECHO "$func_to_tool_file_result"
 8254. done > $output_objdir/$libname.libcmd
 8255. func_to_tool_file "$output_objdir/$libname.libcmd"
 8256. oldobjs=" $archiver_list_spec$func_to_tool_file_result"
 8257. cmds=$old_archive_cmds
 8258. else
 8259. # the command line is too long to link in one step, link in parts
 8260. func_verbose "using piecewise archive linking..."
 8261. save_RANLIB=$RANLIB
 8262. RANLIB=:
 8263. objlist=
 8264. concat_cmds=
 8265. save_oldobjs=$oldobjs
 8266. oldobjs=
 8267. # Is there a better way of finding the last object in the list?
 8268. for obj in $save_oldobjs
 8269. do
 8270. last_oldobj=$obj
 8271. done
 8272. eval test_cmds=\"$old_archive_cmds\"
 8273. func_len " $test_cmds"
 8274. len0=$func_len_result
 8275. len=$len0
 8276. for obj in $save_oldobjs
 8277. do
 8278. func_len " $obj"
 8279. func_arith $len + $func_len_result
 8280. len=$func_arith_result
 8281. func_append objlist " $obj"
 8282. if test "$len" -lt "$max_cmd_len"; then
 8283. :
 8284. else
 8285. # the above command should be used before it gets too long
 8286. oldobjs=$objlist
 8287. if test "$obj" = "$last_oldobj" ; then
 8288. RANLIB=$save_RANLIB
 8289. fi
 8290. test -z "$concat_cmds" || concat_cmds=$concat_cmds~
 8291. eval concat_cmds=\"\${concat_cmds}$old_archive_cmds\"
 8292. objlist=
 8293. len=$len0
 8294. fi
 8295. done
 8296. RANLIB=$save_RANLIB
 8297. oldobjs=$objlist
 8298. if test "X$oldobjs" = "X" ; then
 8299. eval cmds=\"\$concat_cmds\"
 8300. else
 8301. eval cmds=\"\$concat_cmds~\$old_archive_cmds\"
 8302. fi
 8303. fi
 8304. fi
 8305. func_execute_cmds "$cmds" 'exit $?'
 8306. done
 8307. test -n "$generated" && \
 8308. func_show_eval "${RM}r$generated"
 8309. # Now create the libtool archive.
 8310. case $output in
 8311. *.la)
 8312. old_library=
 8313. test "$build_old_libs" = yes && old_library="$libname.$libext"
 8314. func_verbose "creating $output"
 8315. # Preserve any variables that may affect compiler behavior
 8316. for var in $variables_saved_for_relink; do
 8317. if eval test -z \"\${$var+set}\"; then
 8318. relink_command="{ test -z \"\${$var+set}\" || $lt_unset $var || { $var=; export $var; }; }; $relink_command"
 8319. elif eval var_value=\$$var; test -z "$var_value"; then
 8320. relink_command="$var=; export $var; $relink_command"
 8321. else
 8322. func_quote_for_eval "$var_value"
 8323. relink_command="$var=$func_quote_for_eval_result; export $var; $relink_command"
 8324. fi
 8325. done
 8326. # Quote the link command for shipping.
 8327. relink_command="(cd `pwd`; $SHELL $progpath $preserve_args --mode=relink $libtool_args @inst_prefix_dir@)"
 8328. relink_command=`$ECHO "$relink_command" | $SED "$sed_quote_subst"`
 8329. if test "$hardcode_automatic" = yes ; then
 8330. relink_command=
 8331. fi
 8332. # Only create the output if not a dry run.
 8333. $opt_dry_run || {
 8334. for installed in no yes; do
 8335. if test "$installed" = yes; then
 8336. if test -z "$install_libdir"; then
 8337. break
 8338. fi
 8339. output="$output_objdir/$outputname"i
 8340. # Replace all uninstalled libtool libraries with the installed ones
 8341. newdependency_libs=
 8342. for deplib in $dependency_libs; do
 8343. case $deplib in
 8344. *.la)
 8345. func_basename "$deplib"
 8346. name="$func_basename_result"
 8347. eval libdir=`${SED} -n -e 's/^libdir=\(.*\)$/\1/p' $deplib`
 8348. test -z "$libdir" && \
 8349. func_fatal_error "\`$deplib' is not a valid libtool archive"
 8350. func_append newdependency_libs " ${lt_sysroot:+=}$libdir/$name"
 8351. ;;
 8352. -L*)
 8353. func_stripname -L '' "$deplib"
 8354. func_replace_sysroot "$func_stripname_result"
 8355. func_append newdependency_libs " -L$func_replace_sysroot_result"
 8356. ;;
 8357. -R*)
 8358. func_stripname -R '' "$deplib"
 8359. func_replace_sysroot "$func_stripname_result"
 8360. func_append newdependency_libs " -R$func_replace_sysroot_result"
 8361. ;;
 8362. *) func_append newdependency_libs " $deplib" ;;
 8363. esac
 8364. done
 8365. dependency_libs="$newdependency_libs"
 8366. newdlfiles=
 8367. for lib in $dlfiles; do
 8368. case $lib in
 8369. *.la)
 8370. func_basename "$lib"
 8371. name="$func_basename_result"
 8372. eval libdir=`${SED} -n -e 's/^libdir=\(.*\)$/\1/p' $lib`
 8373. test -z "$libdir" && \
 8374. func_fatal_error "\`$lib' is not a valid libtool archive"
 8375. func_append newdlfiles " ${lt_sysroot:+=}$libdir/$name"
 8376. ;;
 8377. *) func_append newdlfiles " $lib" ;;
 8378. esac
 8379. done
 8380. dlfiles="$newdlfiles"
 8381. newdlprefiles=
 8382. for lib in $dlprefiles; do
 8383. case $lib in
 8384. *.la)
 8385. # Only pass preopened files to the pseudo-archive (for
 8386. # eventual linking with the app. that links it) if we
 8387. # didn't already link the preopened objects directly into
 8388. # the library:
 8389. func_basename "$lib"
 8390. name="$func_basename_result"
 8391. eval libdir=`${SED} -n -e 's/^libdir=\(.*\)$/\1/p' $lib`
 8392. test -z "$libdir" && \
 8393. func_fatal_error "\`$lib' is not a valid libtool archive"
 8394. func_append newdlprefiles " ${lt_sysroot:+=}$libdir/$name"
 8395. ;;
 8396. esac
 8397. done
 8398. dlprefiles="$newdlprefiles"
 8399. else
 8400. newdlfiles=
 8401. for lib in $dlfiles; do
 8402. case $lib in
 8403. [\\/]* | [A-Za-z]:[\\/]*) abs="$lib" ;;
 8404. *) abs=`pwd`"/$lib" ;;
 8405. esac
 8406. func_append newdlfiles " $abs"
 8407. done
 8408. dlfiles="$newdlfiles"
 8409. newdlprefiles=
 8410. for lib in $dlprefiles; do
 8411. case $lib in
 8412. [\\/]* | [A-Za-z]:[\\/]*) abs="$lib" ;;
 8413. *) abs=`pwd`"/$lib" ;;
 8414. esac
 8415. func_append newdlprefiles " $abs"
 8416. done
 8417. dlprefiles="$newdlprefiles"
 8418. fi
 8419. $RM $output
 8420. # place dlname in correct position for cygwin
 8421. # In fact, it would be nice if we could use this code for all target
 8422. # systems that can't hard-code library paths into their executables
 8423. # and that have no shared library path variable independent of PATH,
 8424. # but it turns out we can't easily determine that from inspecting
 8425. # libtool variables, so we have to hard-code the OSs to which it
 8426. # applies here; at the moment, that means platforms that use the PE
 8427. # object format with DLL files. See the long comment at the top of
 8428. # tests/bindir.at for full details.
 8429. tdlname=$dlname
 8430. case $host,$output,$installed,$module,$dlname in
 8431. *cygwin*,*lai,yes,no,*.dll | *mingw*,*lai,yes,no,*.dll | *cegcc*,*lai,yes,no,*.dll)
 8432. # If a -bindir argument was supplied, place the dll there.
 8433. if test "x$bindir" != x ;
 8434. then
 8435. func_relative_path "$install_libdir" "$bindir"
 8436. tdlname=$func_relative_path_result$dlname
 8437. else
 8438. # Otherwise fall back on heuristic.
 8439. tdlname=../bin/$dlname
 8440. fi
 8441. ;;
 8442. esac
 8443. $ECHO > $output "\
 8444. # $outputname - a libtool library file
 8445. # Generated by $PROGRAM (GNU $PACKAGE$TIMESTAMP) $VERSION
 8446. #
 8447. # Please DO NOT delete this file!
 8448. # It is necessary for linking the library.
 8449. # The name that we can dlopen(3).
 8450. dlname='$tdlname'
 8451. # Names of this library.
 8452. library_names='$library_names'
 8453. # The name of the static archive.
 8454. old_library='$old_library'
 8455. # Linker flags that can not go in dependency_libs.
 8456. inherited_linker_flags='$new_inherited_linker_flags'
 8457. # Libraries that this one depends upon.
 8458. dependency_libs='$dependency_libs'
 8459. # Names of additional weak libraries provided by this library
 8460. weak_library_names='$weak_libs'
 8461. # Version information for $libname.
 8462. current=$current
 8463. age=$age
 8464. revision=$revision
 8465. # Is this an already installed library?
 8466. installed=$installed
 8467. # Should we warn about portability when linking against -modules?
 8468. shouldnotlink=$module
 8469. # Files to dlopen/dlpreopen
 8470. dlopen='$dlfiles'
 8471. dlpreopen='$dlprefiles'
 8472. # Directory that this library needs to be installed in:
 8473. libdir='$install_libdir'"
 8474. if test "$installed" = no && test "$need_relink" = yes; then
 8475. $ECHO >> $output "\
 8476. relink_command=\"$relink_command\""
 8477. fi
 8478. done
 8479. }
 8480. # Do a symbolic link so that the libtool archive can be found in
 8481. # LD_LIBRARY_PATH before the program is installed.
 8482. func_show_eval '( cd "$output_objdir" && $RM "$outputname" && $LN_S "../$outputname" "$outputname" )' 'exit $?'
 8483. ;;
 8484. esac
 8485. exit $EXIT_SUCCESS
 8486. }
 8487. { test "$opt_mode" = link || test "$opt_mode" = relink; } &&
 8488. func_mode_link ${1+"$@"}
 8489. # func_mode_uninstall arg...
 8490. func_mode_uninstall ()
 8491. {
 8492. $opt_debug
 8493. RM="$nonopt"
 8494. files=
 8495. rmforce=
 8496. exit_status=0
 8497. # This variable tells wrapper scripts just to set variables rather
 8498. # than running their programs.
 8499. libtool_install_magic="$magic"
 8500. for arg
 8501. do
 8502. case $arg in
 8503. -f) func_append RM " $arg"; rmforce=yes ;;
 8504. -*) func_append RM " $arg" ;;
 8505. *) func_append files " $arg" ;;
 8506. esac
 8507. done
 8508. test -z "$RM" && \
 8509. func_fatal_help "you must specify an RM program"
 8510. rmdirs=
 8511. for file in $files; do
 8512. func_dirname "$file" "" "."
 8513. dir="$func_dirname_result"
 8514. if test "X$dir" = X.; then
 8515. odir="$objdir"
 8516. else
 8517. odir="$dir/$objdir"
 8518. fi
 8519. func_basename "$file"
 8520. name="$func_basename_result"
 8521. test "$opt_mode" = uninstall && odir="$dir"
 8522. # Remember odir for removal later, being careful to avoid duplicates
 8523. if test "$opt_mode" = clean; then
 8524. case " $rmdirs " in
 8525. *" $odir "*) ;;
 8526. *) func_append rmdirs " $odir" ;;
 8527. esac
 8528. fi
 8529. # Don't error if the file doesn't exist and rm -f was used.
 8530. if { test -L "$file"; } >/dev/null 2>&1 ||
 8531. { test -h "$file"; } >/dev/null 2>&1 ||
 8532. test -f "$file"; then
 8533. :
 8534. elif test -d "$file"; then
 8535. exit_status=1
 8536. continue
 8537. elif test "$rmforce" = yes; then
 8538. continue
 8539. fi
 8540. rmfiles="$file"
 8541. case $name in
 8542. *.la)
 8543. # Possibly a libtool archive, so verify it.
 8544. if func_lalib_p "$file"; then
 8545. func_source $dir/$name
 8546. # Delete the libtool libraries and symlinks.
 8547. for n in $library_names; do
 8548. func_append rmfiles " $odir/$n"
 8549. done
 8550. test -n "$old_library" && func_append rmfiles " $odir/$old_library"
 8551. case "$opt_mode" in
 8552. clean)
 8553. case " $library_names " in
 8554. *" $dlname "*) ;;
 8555. *) test -n "$dlname" && func_append rmfiles " $odir/$dlname" ;;
 8556. esac
 8557. test -n "$libdir" && func_append rmfiles " $odir/$name $odir/${name}i"
 8558. ;;
 8559. uninstall)
 8560. if test -n "$library_names"; then
 8561. # Do each command in the postuninstall commands.
 8562. func_execute_cmds "$postuninstall_cmds" 'test "$rmforce" = yes || exit_status=1'
 8563. fi
 8564. if test -n "$old_library"; then
 8565. # Do each command in the old_postuninstall commands.
 8566. func_execute_cmds "$old_postuninstall_cmds" 'test "$rmforce" = yes || exit_status=1'
 8567. fi
 8568. # FIXME: should reinstall the best remaining shared library.
 8569. ;;
 8570. esac
 8571. fi
 8572. ;;
 8573. *.lo)
 8574. # Possibly a libtool object, so verify it.
 8575. if func_lalib_p "$file"; then
 8576. # Read the .lo file
 8577. func_source $dir/$name
 8578. # Add PIC object to the list of files to remove.
 8579. if test -n "$pic_object" &&
 8580. test "$pic_object" != none; then
 8581. func_append rmfiles " $dir/$pic_object"
 8582. fi
 8583. # Add non-PIC object to the list of files to remove.
 8584. if test -n "$non_pic_object" &&
 8585. test "$non_pic_object" != none; then
 8586. func_append rmfiles " $dir/$non_pic_object"
 8587. fi
 8588. fi
 8589. ;;
 8590. *)
 8591. if test "$opt_mode" = clean ; then
 8592. noexename=$name
 8593. case $file in
 8594. *.exe)
 8595. func_stripname '' '.exe' "$file"
 8596. file=$func_stripname_result
 8597. func_stripname '' '.exe' "$name"
 8598. noexename=$func_stripname_result
 8599. # $file with .exe has already been added to rmfiles,
 8600. # add $file without .exe
 8601. func_append rmfiles " $file"
 8602. ;;
 8603. esac
 8604. # Do a test to see if this is a libtool program.
 8605. if func_ltwrapper_p "$file"; then
 8606. if func_ltwrapper_executable_p "$file"; then
 8607. func_ltwrapper_scriptname "$file"
 8608. relink_command=
 8609. func_source $func_ltwrapper_scriptname_result
 8610. func_append rmfiles " $func_ltwrapper_scriptname_result"
 8611. else
 8612. relink_command=
 8613. func_source $dir/$noexename
 8614. fi
 8615. # note $name still contains .exe if it was in $file originally
 8616. # as does the version of $file that was added into $rmfiles
 8617. func_append rmfiles " $odir/$name $odir/${name}S.${objext}"
 8618. if test "$fast_install" = yes && test -n "$relink_command"; then
 8619. func_append rmfiles " $odir/lt-$name"
 8620. fi
 8621. if test "X$noexename" != "X$name" ; then
 8622. func_append rmfiles " $odir/lt-${noexename}.c"
 8623. fi
 8624. fi
 8625. fi
 8626. ;;
 8627. esac
 8628. func_show_eval "$RM $rmfiles" 'exit_status=1'
 8629. done
 8630. # Try to remove the ${objdir}s in the directories where we deleted files
 8631. for dir in $rmdirs; do
 8632. if test -d "$dir"; then
 8633. func_show_eval "rmdir $dir >/dev/null 2>&1"
 8634. fi
 8635. done
 8636. exit $exit_status
 8637. }
 8638. { test "$opt_mode" = uninstall || test "$opt_mode" = clean; } &&
 8639. func_mode_uninstall ${1+"$@"}
 8640. test -z "$opt_mode" && {
 8641. help="$generic_help"
 8642. func_fatal_help "you must specify a MODE"
 8643. }
 8644. test -z "$exec_cmd" && \
 8645. func_fatal_help "invalid operation mode \`$opt_mode'"
 8646. if test -n "$exec_cmd"; then
 8647. eval exec "$exec_cmd"
 8648. exit $EXIT_FAILURE
 8649. fi
 8650. exit $exit_status
 8651. # The TAGs below are defined such that we never get into a situation
 8652. # in which we disable both kinds of libraries. Given conflicting
 8653. # choices, we go for a static library, that is the most portable,
 8654. # since we can't tell whether shared libraries were disabled because
 8655. # the user asked for that or because the platform doesn't support
 8656. # them. This is particularly important on AIX, because we don't
 8657. # support having both static and shared libraries enabled at the same
 8658. # time on that platform, so we default to a shared-only configuration.
 8659. # If a disable-shared tag is given, we'll fallback to a static-only
 8660. # configuration. But we'll never go from static-only to shared-only.
 8661. # ### BEGIN LIBTOOL TAG CONFIG: disable-shared
 8662. build_libtool_libs=no
 8663. build_old_libs=yes
 8664. # ### END LIBTOOL TAG CONFIG: disable-shared
 8665. # ### BEGIN LIBTOOL TAG CONFIG: disable-static
 8666. build_old_libs=`case $build_libtool_libs in yes) echo no;; *) echo yes;; esac`
 8667. # ### END LIBTOOL TAG CONFIG: disable-static
 8668. # Local Variables:
 8669. # mode:shell-script
 8670. # sh-indentation:2
 8671. # End:
 8672. # vi:sw=2